VF_clock_rgb 2020-06-05 Lästid: 6 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet

Hur Vattenfall hjälper sina kunder att bli fossilfria

På Vattenfall har vi en tydlig strategi om att bli fossilfria inom en generation. Att minska vårt klimatavtryck är en av våra högt prioriterade frågor och vi arbetar hårt för att hitta olika sätt att minska våra direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Men vi är inte ensamma på resan mot fossilfrihet. Vi stöttar våra kunder med den kunskap vi besitter inom energi och hjälper dem att nå sina klimatmål. Vi arbetar även tillsammans i innovationsprojekt för att minska utsläpp i exempelvis produktionsprocesser där klimatsmartare alternativ kan användas.

Elens miljöpåverkan

Vad har den el vi producerar för miljöpåverkan? Vattenfall har tillämpat livscykelanalyser sedan 1993 och har accumulerad kompetens och erfarenhet inom området. Vi har även valt att gå steget längre och miljövarudeklarera vår el från vind-, vatten- och kärnkraft enligt det internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration). Miljödeklarationer (EPD) gör det möjligt att objektivt beskriva elens miljöpåverkan genom livscykeln. När vi räknar hur mycket utsläpp våra anläggningar som producerar el har så räknar vi alltså med alla utsläpp, från vagga till grav. Detta innebär att vi tar hänsyn till byggnationen av våra anläggningar och infrastruktur såsom kraftverk, dammar och elnät. Sedan beräknar vi vilken påverkan drift och underhåll av elnäten och kraftverken har och även utvinningen av de resurser som används i produktionen som byggmaterial, bränslen, olja etc. Avslutningsvis tar vi med en estimering av miljöpåverkan för den framtida nedmonteringen av elnät och kraftstationer inklusive avfallshantering och återställande av mark.

 

EPD-systemet är baserat på ISO 14025, Typ III miljödeklarationer. De relevanta styrande dokument är i hierarkisk ordning PCR-CPC version 3.0, General Instructions for EPD, version 2.5, ISO 14025, ISO 14040 och ISO 14044. Resultaten visar på att all elproduktion har utsläpp av växthusgaser som inte går att reducera helt. Det är då klimatkompensationen blir ett alternativ.

Dessa utsläpp kommer framför allt från byggandet av kraftverken och mer exakt från produktionen av stål, cement och komposit. Vi arbetar därför tillsammans med samarbetspartners i projekt för att minska utsläpp från exempelvis stål- och cementproduktionen men att förändra dessa produktionsprocesser tar tid. I väntan på att vi har nya tekniker på plats är därför klimatkompensation ett alternativ för att reducera de kvarstående utsläppen.
Vattenfall-bakgrund-1-solceller (1)

EPD med klimatneutralitet från Vattenfall

All el som förbrukas inom Norden handlas via Nasdaq Nordpool elbörs där CO₂ värdena är baserade på den nordiska elmixen den s.k. residualmixen. Handlar du el från Vattenfall får du vår elmix som har lägre CO₂ värden jämfört med den svenska residualmixen. Med EPD med klimatneutralitet från Vattenfall tar du också det sista steget och får en elleverans utan klimatpåverkan. Elleveransen är då baserad på exempelvis spot el och ditt val av prissäkring tillsammans med miljödeklarerad el (EPD). För att göra elleveransen klimatneutral köper vi sedan utsläppsreduktioner från projekt för förnybar energi i andra delar av världen. Vi väljer noggrant ut bra projekt som gynnar omställningen mot ett mer hållbart energisystem och som samtidigt gynnar lokalsamhället. Tidigare har vi stöttat utbyggnad av solkraft i Thailand.

klimatneutral el

Solkraftanläggning - Siam Solar Thailand

Siam Solar är ett av de projekt där Vattenfall har stöttat utbyggnaden av en solkraftanläggning som ett led i att klimatkompensera för de CO2 -utsläpp som vi inte kunnat undvika. Projektet omfattar utbyggnad av solkraft i centrala Thailand (provinserna Kanchanaburi och Suphanburi) där man bygger tio högteknologiska solparker med en årlig kapacitet om 104,7 MW vilket genererar cirka 148 000 MWh per år.

Projektet tillför även en positiv sociala påverkan i provinserna i form av kvalificerade lokala arbetstillfällen, ren elektricitet, förbättringar av infrastruktur och tekniköverföring till området. Projektet beräknas innebära en minskning av utsläpp med 80 000 ton koldioxidekvivalenter per år som ersätter el från fossila bränslen. Thailand är det landet i Asien som förbrukar mest el och regeringen har tagit beslut om att minska användningen av fossila bränslen (idag 80% av energibehovet) och strategiskt satsa mer på fossilfria alternativ. Solparken Siam Solar är kopplad till det thailändska nationella elnätet.

Solkraftanläggningen är certifierade av Gold Standard, som bland annat grundades av Världsnaturfonden. Gold Standard certifieringen säkerställer förutom reducerade CO₂-utsläpp att lokalbefolkningen gynnas genom exempelvis ökade arbetstillfällen men också genom att skydda natur eller biologisk mångfald på plats. Ett projekt som godkänts av Gold Standard måste bidra till minst 3 av FNs mål för hållbar utveckling (utöver klimatmålet).

En tredjepartsgranskning säkerställer också att finansiella medel som man bidrar med används på ett ansvarfullt och korrekt sätt samt att projektet inte skulle blivit av utan pengar från klimatkompensation. Siam Solar Energy uppfyller fyra (nr 4,7, 8 och 13) av de 17 klimatmål som ingår i Agenda 2030. Projektet bidrar även till att minska Thailands behov av att importera el från andra länder samt stärker landets och regionens ekonomi. 

New call-to-action

För att uppnå en genuin klimatneutralitet bör din verksamhet uppfylla ett antal punkter. Ta reda på vad som krävs för att göra din elförbrukning klimatneutral.

Ladda ner guiden