Klimatneutral el

Så hjälper Vattenfall sina kunder att bli klimatneutrala

Publicerad: 2020-06-05 Uppdaterad: 2022-08-25 kl. 13:36

Webp.net-resizeimage (19) (1)

På Vattenfall har vi en tydlig strategi för att bli fossilfria inom en generation. Därför är att minska vårt klimatavtryck en av våra högst prioriterade frågor och vi arbetar hårt för att hitta nya sätt att minska våra direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Men att minska våra egna klimatavtryck är inte vår enda ambition. Vi stöttar även våra kunder på deras väg mot fossilfrihet och klimatmålen.

Hållbarhet, klimatneutralitet och att minska klimatavtrycket är hjärtefrågor för oss på Vattenfall och något vi arbetat hårt för att uppnå. Vi är inte ensamma på resan mot fossilfrihet dock. Det är frågor som intresserar många och som står högt på samhällsagendan. För att skapa möjligheter för oss att nå Sveriges klimatmål så stöttar vi våra kunder med den kunskap vi besitter inom energi och hjälper dem att lyckas med sitt hållbarhetsarbete genom klimatsmarta energilösningar. För att driva på utvecklingen och för att kompensera för de oundvikliga utsläppen arbetar vi även tillsammans med innovationsprojekt för att minska utsläppen och se till att klimatsmartare energilösningar används i större utsträckning.

Läs vidare om hur vi på Vattenfall hjälper våra kunder att bli klimatneutrala här nedanför. Utforska även vad som krävs av din verksamhet för att ni ska uppnå klimatneutralitet genom att ladda ner vår guide 5 steg mot klimatneutral elkonsumtion.

 

Elens miljöpåverkan

Vad har den el vi producerar för miljöpåverkan? Vattenfall har tillämpat livscykelanalyser sedan 1993 och har accumulerad kompetens och erfarenhet inom området. Vi har även valt att gå steget längre och miljövarudeklarera vår el från vind-, vatten- och kärnkraft enligt det internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration).

Miljödeklarationer (EPD) gör det möjligt att objektivt beskriva elens miljöpåverkan genom livscykeln. När vi räknar hur mycket utsläpp våra anläggningar som producerar el har så räknar vi alltså med alla utsläpp, från vagga till grav. Detta innebär att vi tar hänsyn till byggnationen av våra anläggningar och infrastruktur såsom kraftverk, dammar och elnät. Sedan beräknar vi vilken påverkan drift och underhåll av elnäten och kraftverken har och även utvinningen av de resurser som används i produktionen som byggmaterial, bränslen, olja etc. Avslutningsvis tar vi med en estimering av miljöpåverkan för den framtida nedmonteringen av elnät och kraftstationer inklusive avfallshantering och återställande av mark.

EPD-systemet är baserat på ISO 14025, Typ III miljödeklarationer. De relevanta styrande dokument är i hierarkisk ordning PCR-CPC version 4.0, General Instructions for EPD, version 4.0, ISO 14025, ISO 14040 och ISO 14044. Resultaten visar på att all elproduktion har utsläpp av växthusgaser som inte går att reducera helt. Det är då klimatkompensationen blir ett alternativ.

Dessa utsläpp kommer framför allt från byggandet av kraftverken och mer exakt från produktionen av stål, cement och komposit. Vi arbetar därför tillsammans med samarbetspartners i projekt för att minska utsläpp från exempelvis stål-, diesel- och plastproduktionen men att förändra dessa produktionsprocesser tar tid. I väntan på att vi har nya tekniker på plats är därför klimatkompensation ett alternativ för att reducera de kvarstående utsläppen.

Coca-Cola European Partners har som mål att vara fossilfria redan år 2030 och är ett av de företag som vi på Vattenfall hjälper på resan mot klimatneutralitet. Läs om hur vi hjälper dem att fördjupa klimatarbetet ytterligare.
Vattenfall-bakgrund-1-solceller (1)

Klimatneutral el från Vattenfall

All el som förbrukas inom Norden handlas via Nasdaq Nordpool elbörs där CO₂ värdena är baserade på den nordiska elmixen den s.k. residualmixen. Handlar du el från Vattenfall får du vår elmix som har lägre CO₂ värden jämfört med den svenska residualmixen. Med Klimatneutral el från Vattenfall tar du också det sista steget och får en elleverans utan klimatpåverkan. Elleveransen är då baserad på exempelvis spot el och ditt val av prissäkring tillsammans med miljödeklarerad el (EPD). För att göra elleveransen klimatneutral köper vi sedan utsläppsreduktioner från projekt för förnybar energi i andra delar av världen. Vi väljer noggrant ut projekt som gynnar omställningen mot ett mer hållbart energisystem och som samtidigt gynnar lokalsamhället. Tidigare har vi stöttat utbyggnad av solkraft i Thailand. Projektet är nu avslutat och klart. Nu stöttar vi istället utbyggnaden av vindkraft i västra Indien. Läs mer om båda projekten nedan. 

klimatneutral el

Solkraftanläggning - Siam Solar Thailand

Siam Solar är ett av de projekt där Vattenfall har stöttat utbyggnaden av en solkraftanläggning som ett led i att klimatkompensera för de CO2 -utsläpp som vi inte kunnat undvika. Projektet fokuserar på utbyggnad av solkraft i centrala Thailand (provinserna Kanchanaburi och Suphanburi) där tio högteknologiska solparker byggts med en årlig kapacitet om 104,7 MW vilket genererar cirka 148 000 MWh per år.

Projektet tillför även en positiv social påverkan i provinserna i form av kvalificerade lokala arbetstillfällen, ren elektricitet, förbättringar av infrastruktur och tekniköverföring till området. Projektet beräknas innebära en minskning av utsläpp med 80 000 ton koldioxidekvivalenter per år som ersätter el från fossila bränslen.

Thailand är det landet i Asien som förbrukar mest el och regeringen har tagit beslut om att minska användningen av fossila bränslen (idag 80% av energibehovet) och strategiskt satsa mer på fossilfria alternativ. Siam Solar Energy uppfyller fyra (nummer 4, 7, 8 och 13) av de 17 klimatmål som ingår i Agenda 2030. Projektet bidrar även till att minska Thailands behov av att importera el från andra länder samt stärker landets och regionens ekonomi. Solparken är kopplad till det thailändska nationella elnätet.

Vindkraftpark - GS Wind Energy västra Indien

Efter att projektet Siam Solar i Thailand färdigställdes har Vattenfall börjat stötta ett nytt projekt avseende vindkraftutbyggnad i västra Indien, delstaten Maharashtra och distriktet Nandurbar. Satsningen beräknas minska utsläppen med 42 000 ton CO₂-ekvivalenter per år och är viktig för områdets övergång från fossila bränslen till förnybar el. Projektet bidrar också till lokala arbetstillfällen både under byggtiden samt driftfasen.

I Indien bor 1,38 miljarder människor som får nästan 80 procent av sin energi från fossila bränslen. Indiens mål är att 40 procent av landets kraft­pro­duktion ska vara fossilfri senast 2030. Vindprojektet GS Wind Energy uppfyller tre av Agenda 2030 17 klimatmål (nummer 7, 8, 13) som bidrar till att ge tillgång till hållbar energi till ett överkomligt pris för samhällena i området, skapa sysselsättningsmöjligheter och ekonomisk tillväxt i regionen samt vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

Projekt med tredjepartsverifiering

Både solkraftanläggningen i Thailand och projektet med vindkraftparken i Indien är certifierade av Gold Standard, som bland annat grundades av Världsnaturfonden. Gold Standard certifieringen säkerställer förutom reducerade CO₂-utsläpp att lokalbefolkningen gynnas genom exempelvis ökade arbetstillfällen men också genom att skydda natur eller biologisk mångfald på plats. Ett projekt som godkänts av Gold Standard måste bidra till minst 3 av FNs mål för hållbar utveckling (utöver klimatmålet).

En tredjepartsgranskning säkerställer också att finansiella medel som man bidrar med används på ett ansvarsfullt och korrekt sätt samt att projektet inte skulle blivit av utan pengar från klimatkompensation. 

Sammanfattning

På Vattenfall har vi en tydlig strategi för att bli fossilfria inom en generation. Vi är inte ensamma på resan mot fossilfrihet dock. Det är en fråga som prioriteras högt av många. Hur gör man då för att uppnå klimatneutralitet och gemensamt ta oss närmare Sveriges klimatmål?

På Vattenfall arbetar vi hårt för att hitta nya sätt att minska både direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Men att minska våra egna klimatavtryck är inte vår enda ambition, vi stöttar även våra kunder på deras väg mot fossilfrihet. Det gör vi bland annat genom att bistå med vår expertis inom energi och genom att se till att klimatsmartare energilösningar används i större utsträckning.

Livscykelanalyser och EPD
Vattenfall har tillämpat livscykelanalyser sedan 1993. Vi har även valt att gå steget längre genom att miljövarudeklarera vår el från vind-, vatten- och kärnkraft enligt det internationella EPD-systemet. Miljödeklarationer gör det möjligt att objektivt beskriva elens miljöpåverkan genom hela livscykeln.

Klimatneutral el
Genom Klimatneutral el från Vattenfall får du en elleverans utan klimatpåverkan. Elleveransen är baserad på exempelvis spot el och ditt val av prissäkring tillsammans med miljödeklarerad el (EPD). För att göra elleveransen helt klimatneutral köper vi sedan utsläppsreduktioner från projekt i andra delar av världen.

Ladda ner vår guide 5 steg mot klimatneutral elkonsumtion och lär dig vad som krävs av din verksamhet för att ni ska uppnå klimatneutralitet.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!