VF_clock_rgb 2020-06-03 Lästid: 6 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet

EPD ger förutsättning för klimatneutralitet

Många svenska företag har som målsättning att energieffektivisera som en del i ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Det är även lagstadgat att upprätta en energikartläggning samt en hållbarhetsredovisning. Men att beräkna miljöpåverkan för den elanvändning man har är inte det lättaste. Hur håller man koll på hur mycket den el som köps till den egna verksamheten ger i utsläpp av växthusgaser? Hur kan man vara säker på att den el man köper verkligen kommer från förnybara källor i Sverige och inte något kolkraftverk på kontinenten när Sverige under perioder importerar el från utlandet?

Hur elen produceras är avgörande

El i sig ger inte upphov till några utsläpp lokalt där den används men koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen uppkommer däremot vid produktionen av el. Det är produktionsförfarandet som avgör hur mycket som släpps ut och skillnaderna är stora. I Sverige har elen låga växthusgasutsläpp men internationellt sett produceras el ofta med fossila bränslen i till exempel kolkraftverk. Svenskproducerad el har ett växthusgasutsläpp på runt 13 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Räknar man istället utifrån så kallad nordisk elmix så är utsläppen för el betydligt högre, runt 50 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Värdena varierar naturligtvis från år till år. Hur kan man då som företagskund få informationen om elens produktionskälla samt utsläppens storlek?

vindkraft-elproduktion

Att mäta klimatavtryck

För att bilda sig en uppfattning om hur stor miljöpåverkan en produkt totalt sett har i hela värdekedjan används livscykelanalyser (LCA). Detta tillämpas även för utsläppsmätning från el. Metoden går ut på att detektera miljöpåverkan i alla led ”från vaggan till graven”, från tillverkning/byggande, drift och underhåll till avfallshantering, transporter samt all energiåtgång i mellanleden. För exempelvis ett vindkraftverk skulle det handla om att beräkna utsläpp från uppställningen av kraftverket, materialåtgången och dess tillverkning, underhåll och reparationer under livslängdens gång och nedmontering av kraftverket. För producenten ger metoden insikter i var miljöpåverkan är som störst och åtgärder kan vidtas för att förbättra processer och eventuell materialanvändning och minska miljöpåverkan i produktionskedjan.

 

EPD ger spårbarheten

Med EPD-märkt el får man som företagskund information om elens utsläpp av växthusgaser samt en garanti på att elen kommer från den förnybara energikälla som man valt. En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration baserad till största del på en livscykelanalys. Till skillnad från renodlad livscykelanalys ställer EPD tydliga krav på transparens och verifiering. EPD ger information om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. EPD garanterar kvalitetssäkrad information som är objektiv och grundat på ISO 14025 som direkt går att överföra i hållbarhetsredovisningen, eller användas i kommunikation och marknadsföring. Hos Vattenfall är EPD:erna kopplade till alla våra vind-, vatten- och kärnkraftverk i Norden. Genom ursprungsgarantierna kopplas EPD:erna och den miljöinformation de innehåller till de kunder som köper produktspecifik el.

Hur skapas en EPD

För att skapa en EPD behövs den tilltänkta produktens livscykelanalys som ofta upprättas av en extern konsult men analysen kan lika gärna göras internt om kompetens finns inom företaget. Det internationella EPD®-systemets regelverk ger vägledning och ställer krav på hur livscykelanalyserna ska genomföras och hur en EPD ska sammanställas. Efter att en EPD granskats och verifierats av en godkänd oberoende part, registreras och publiceras den på www.environdec.com.

Vattenfall fick som första företag i världen en miljödeklaration certifierad enligt EPD-systemet. Då gällde det el från Luleå älv i Norrland. Idag har Vattenfall miljödeklarationer för hela vattenkraftsportföljen, samt för el från vindkraft och från kärnkraft. Vattenfall har sedan 2002 även licens för att sälja el märkt med Bra Miljöval.

Ditt val gör skillnad

Vattenfall har använt livscykelanalyser sedan 1993 och utfört analyser för nästan all vår elproduktion i de nordiska länderna. Så vi har både kunskap och kompetens för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att göra val baserade på ökad miljömedvetenhet. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och ett av våra hållbarhetsmål är att produktionen från förnybara energislag ska öka. Genom att välja EPD-märkt el gör du en aktiv insats för miljön då efterfrågan ökar och miljöfrågan sätts i fokus. Samtidigt får du fördelar som du direkt kan använda i din egen verksamhet:

  • Jämförbarhet - informationen i EPD samlas in och beräknas utifrån internationellt accepterade och harmoniserade beräkningsregler.
  • Trovärdighet - genom kraven på granskning, översyn, godkännande och uppföljning av en oberoende, tredje part. Objektivt utlåtande baserat på ISO 14025.
  • Noggrannhet - informationen uppdateras kontinuerligt och vi har tagit fram bra rutiner för dokumentation och uppföljningsförfaranden vilket garanterar kvalitet och riktighet.
  • Kommunikation – du får en tredjepartsgaranti på elens ursprung och dess miljöpåverkan som du enkelt kan använda i din egen kommunikation.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta

Argumenten som visar på lönsamheten som hållbarhetsarbetet kan innebära för ditt företag.

Ladda ner guiden