Klimatneutral el

Vad är klimatfotavtryck, klimatavtryck och ekologiskt fotavtryck?

Publicerad: 2020-06-05 Uppdaterad: 2022-04-07 kl. 12:30

Webp.net-resizeimage (3) (1)-1

Klimatfotavtryck, klimatavtryck och ekologiskt fotavtryck. Vad innebär de olika begreppen? Vilka ska man fokusera på för att bilda sig en uppfattning om sin miljöpåverkan? Vi listar de vanligaste uttrycken och deras användningsområden.

All konsumtion bidrar till utsläpp av växthusgaser. Koldioxid är den mest framträdande men det finns även andra typer av växthusgasutsläpp såsom kväveoxider, svaveloxid och stoft/partiklar. För att konkretisera och förstå den globala miljöpåverkan som uppstår från konsumtionen av varor och tjänster används olika fotavtrycksindikatorer.

Klimatfotavtryck och klimatavtryck

Klimatfotavtrycket är en uträkning av den totala mängden utsläpp av växthusgaser som en person eller ett företag gör. Uträkningen görs i så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket är ett mått på hur mängden utsläpp bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Klimatavtryck är detsamma som klimatfotavtryck och används ofta som förkortning av termen.

Ekologiskt fotavtryck

Det ekologiska fotavtrycket visar på den ekologiska yta (mark och vatten) som krävs för att producera de resurser vi förbrukar och för att ta hand om avfallet som blir kvar. Begreppet används för att skapa en uppfattning av hur hållbar vår konsumtion är.

Läs vidare om begreppen och hur du kan använda dem för att räkna ut din verksamhets klimatpåverkan här nedanför. Läs även vår trendspaning där vi redogör för fem mycket aktuella trender i samhället och hur de påverkar såväl ditt företag och energilandskapet.

Bakgrunden till ordet klimatavtryck

Om man specifikt tittar på utsläppen av växthusgaser brukar man räkna om alla typer av växthusgaser till så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) efter deras relativa bidrag till växthuseffekten. Man brukar kalla utsläppen av koldioxid för koldioxidfotavtryck och efter omräkning av samtliga växthusgaser till koldioxidekvivalenter för klimatfotavtryck. Många använder förkortat ordet klimatavtryck.

Klimatavtryck per capita

Det är det totala klimatavtrycket som är intressant att mäta när man ska jämföra per capita, per kvadratmeter, per land, per körd mil etc. Det globala klimatavtrycket ligger idag på ett genomsnitt om cirka sex ton per person och år. I västvärlden ligger man klart högre, och i Sverige släpper vi ut ungefär 9 ton per person och år (alltså mer än dubbelt som det globala utsläppet per person).

Lär dig hur du kan minska ditt företags klimatavtryck, och på sikt till och med kan uppnå klimatneutralitet, genom klimatkompensation.

Begränsningar för den globala uppvärmningen

Sverige har tillsammans med övriga EU samt ett antal ytterligare länder förbundit sig till att begränsa den globala uppvärmningen till två grader över förindustriell nivå. Detta menar man, krävs för att förhindra en allvarlig klimatförändring. Målet är politiskt och många forskare är tveksamma om det räcker för att förhindra klimatförändringarna. Det mer ambitiösa målet ligger på cirka en och en halv grad som mest för att vara på den säkra sidan. Läs mer här.

Vattenfall_Stor_Rotliden_22

Vad innebär begränsningen av uppvärmning översatt till klimatavtryck?

Här råder också delade meningar, men en siffra som många organisationer och forskare utgår ifrån är max 2 ton i koldioxidekvivalenter per person och år i utsläpp. Andra organisationer och forskare menar att man måste ner i så låga siffror som max 1 ton i klimatavtryck per person och år.

Vilka gaser bidrar till klimatavtrycket?

Växthusgaser förekommer både naturligt och som gaser som vi släpper ut från vår industri, transport – främst som ett resultat av vår livsstil. Gemensamt för alla växthusgaser är att de absorberar och utstrålar infraröd strålning och bidrar till att hålla kvar värme i atmosfären med samma mekanismer som ett växthus fungerar (därav ordet växthusgaser).

De främsta växthusgaserna är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. De olika gaserna är olika ”potenta” att fungera som temperaturhöjare i atmosfären. För att förenkla beräkningarna av hur de olika gaserna påverkar växthuseffekten kalkylerar man om alla gaser till en gemensam koldioxidekvivalent. Om atmosfären helt saknade växthusgaser skulle jordens medeltemperatur varit -18 grader Celsius istället för den nuvarande medeltemperaturen på +14 grader Celsius.

Klimatavtryck och ekologiskt fotavtryck

Det ekologiska fotavtrycket visar hur stor yta av mark och vatten krävs för att framställa de resurser vi förbrukar och även ta hand om avfallet. Det ekologiska fotavtrycket som mått ger en bra bild av hur långsiktigt uthållig vår konsumtion faktiskt är.

Båda måtten av avtryck är viktiga att vara medvetna om, då det framförallt är vår livsstil som påverkar både klimatavtrycket och det ekologiska fotavtrycket. Här kan vi alla påverka framtiden genom aktiva val av livsstil – framförallt val av vår konsumtion och transport. Hur kan man som företag mäta och minimera sitt klimatavtryck? Läs mer här.

Sammanfattning

För att konkretisera och förstå den globala miljöpåverkan som uppstår från konsumtionen av varor och tjänster används olika fotavtrycksindikatorer. Klimatfotavtryck, ofta förkortat till klimatavtryck, och ekologiskt fotavtryck är de vanligaste begreppen. Använd dem för att räkna ut och få en uppfattning om ditt företags klimatpåverkan.

Klimatfotavtryck är en uträkning av den totala mängden utsläpp av växthusgaser som en person eller ett företag gör i så kallade koldioxidekvivalenter.

Ekologiskt fotavtryck visar på den ekologiska yta som krävs för att producera de resurser vi förbrukar och för att ta hand om avfallet som blir kvar.

I vår trendspaning listar vi fem breda och aktuella trender som kommer att påverka både ditt företag och det energilandskap som ni verkar i.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!