VF_clock_rgb 2020-06-05 Lästid: 4 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet

Vad är klimatfotavtryck, klimatavtryck och ekologiskt fotavtryck?

För att konkretisera och förstå den globala miljöpåverkan som uppstår från konsumtionen av varor och tjänster används olika fotavtrycksindikatorer. All konsumtion bidrar till utsläpp av växthusgaser där koldioxid är den mest framträdande, men även andra typer av växthusgasutsläpp såsom kväveoxider, svaveloxid och stoft/partiklar. Vad innebär de olika fotavtrycksbegreppen? Vilka ska man fokusera på för att själv bilda sig en uppfattning? Vi listar de vanligaste uttrycken och deras användningsområden.

Bakgrunden till ordet klimatavtryck

Om man specifikt tittar på utsläppen av växthusgaser brukar man räkna om alla typer av växthusgaser till så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) efter deras relativa bidrag till växthuseffekten. Man brukar kalla utsläppen av koldioxid för koldioxidfotavtryck och efter omräkning av samtliga växthusgaser till koldioxidekvivalenter för klimatfotavtryck. Många använder förkortat ordet klimatavtryck.

Klimatavtryck per capita

Det är det totala klimatavtrycket som är intressant att mäta när man skall jämföra per capita, per kvadratmeter, per land, per körd mil etc. Det globala klimatavtrycket ligger idag på ett genomsnitt om cirka sex ton per person och år. I västvärlden ligger man klart högre, och i Sverige släpper vi ut ungefär 14 ton per person och år (alltså mer än dubbelt som det globala utsläppet per person).

 

Begränsningar för den globala uppvärmningen

Sverige har tillsammans med övriga EU samt ett antal ytterligare länder förbundit sig till att begränsa den globala uppvärmningen till två grader över förindustriell nivå. Detta menar man, krävs för att förhindra en allvarlig klimatförändring. Målet är politiskt och många forskare är tveksamma om det räcker för att förhindra klimatförändringarna. Det mer ambitiösa målet ligger på cirka en och en halv grad som mest för att vara på den säkra sidan. Läs mer här.

Vattenfall_Stor_Rotliden_22

Vad innebär begränsningen av uppvärmning översatt till klimatavtryck?

Här råder också delade meningar, men en siffra som många organisationer och forskare utgår ifrån är max 2 ton i koldioxidekvivalenter per person och år i utsläpp. Andra organisationer och forskare menar att man måste ner i så låga siffror som max 1 ton i klimatavtryck per person och år.

Vilka gaser bidrar till klimatavtrycket?

Växthusgaser förekommer både naturligt och som gaser som vi släpper ut från vår industri, transport – främst som ett resultat av vår livsstil. Gemensamt för alla växthusgaser är att de absorberar och utstrålar infraröd strålning och bidrar till att hålla kvar värme i atmosfären med samma mekanismer som ett växthus fungerar (därav ordet växthusgaser).

De främsta växthusgaserna är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. De olika gaserna är olika ”potenta” att fungera som temperaturhöjare i atmosfären. För att förenkla beräkningarna av hur de olika gaserna påverkar drivhuseffekten kalkylerar om alla gaser till en gemensam koldioxidekvivalent. Om atmosfären helt saknade växthusgaser skulle jordens medeltemperatur varit -18 grader Celsius istället för den nuvarande medeltemperaturen på +14 grader Celsius.

Klimatavtryck och ekologiskt fotavtryck

Det ekologiska fotavtrycket visar hur stor yta av mark och vatten krävs för att framställa de resurser vi förbrukar och även ta hand om avfallet. Det ekologiska fotavtrycket som mått ger en bra bild av hur långsiktigt uthållig vår konsumtion faktiskt är.

Båda måtten av avtryck är viktiga att vara medvetna om, då det framförallt är vår livsstil som påverkar både klimatavtrycket och det ekologiska fotavtrycket. Här kan vi alla påverka framtiden genom aktiva val av livsstil – framförallt val av vår konsumtion och transport. Hur kan man som företag mäta och minimera sitt klimatavtryck? Läs mer här.

New call-to-action

Fem trender som kommer att påverka både ditt företag och energilandskapet som ni verkar i.

Ladda ner guiden