Klimatneutral el

Hur minskar man sitt klimatavtryck?

Publicerad: 2020-06-03 Uppdaterad: 2022-05-13 kl. 08:11

hej (1)

Allt fler företag vill minska sina klimatavtryck och allt fler berörs dessutom av den lag om hållbarhetsredovisning som infördes år 2017. Så hur går man då tillväga för att minska klimatavtrycket? Klimatkompensation används allt oftare av företag för att minska klimatavtrycket. Vi redogör för vad klimatkompensation är för något, hur det fungerar och hur du kan använda det för att nå klimatneutralitet.

I korthet innebär lagen om hållbarhetsredovisningen att det är ett krav att upprätta en hållbarhetsredovisning för stora företag i Sverige. Företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner omfattas av lagen. 

Förutom att förse hållbarhetsredovisningen med bra innehåll, hur kan man göra skillnad för klimatet på riktigt? Hur ska man gå tillväga för att minska sitt klimatavtryck? Det blir allt vanligare att företag arbetar med klimatkompensering för att minska klimatavtrycket och uppnå klimatneutralitet.

Klimatkompensation
Klimatkompensation innebär att man betalar för att en motsvarande mängd av de utsläpp man står för minskas någon annanstans i världen. Klimatkompensation sker genom att man köper så kallade växthusgasemissionsreduktioner som finansierar projekt som arbetar med klimatåtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Företag arbetar vanligtvis med klimatkompensation som en del av hållbarhetsarbetet, för att reducera klimatpåverkan som de oundvikliga utsläppen orsakar.

Läs vidare om klimatkompensation, hur det används som klimatåtgärd och för att minska klimatpåverkan här nedanför. Ladda även ner vår guide Så når du fram till din ledningsgrupp där vi listar ett antal tips för hur du visar på lönsamheten som hållbarhetsarbetet kan innebära för ditt företag.

 

Vad innebär klimatkompensation?

Att klimatkompensera innebär att kompensera för sina egna CO2-utsläpp genom att köpa så kallade växthusgasemissionsreduktioner som finansierar projekt som leder till minskade utsläpp någon annanstans i världen. Klimatet är globalt och genom att klimatkompensera stöttar man projekt i andra delar av världen där omställningen mot förnybart går långsammare. Att klimatkompensera betyder däremot inte att dina egna utsläpp minskar. Därför är det viktigt att tänka på klimatkompensation som ett komplement till andra åtgärder, inte som ett sätt att köpa sig fri.

Tittar man på Svenska Naturskyddsföreningens rekommendationer så förespråkas följande prioritetsordning i arbetet med klimatneutralitet:

  1. Reducera de egna utsläppen maximalt, genom effektivare energianvändning och övergång till förnybara källor.
  2. Minska utsläpp genom EU:s handel med utsläppsrätter.
  3. Minska utsläpp genom projekt för förnybara källor eller energieffektivisering i EU-länder.
  4. Minska utsläpp genom projekt utanför EU.

Det handlar om att i första hand reducera de egna utsläppen så långt det går. Det är viktigast av allt. Den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser i världen är just energianvändningen. Därför är en övergång till förnybar el ett mycket viktigt steg mot klimatneutralitet. Många EU-länder har satt upp nationella mål för förnybar produktion men i många andra delar av världen utgör fossila bränslen fortfarande en stor del av länders energiförsörjning och en snabbare takt till omställning behövs såklart även utanför EU.

Läs mer om hur du kan arbeta med hållbarhet i din verksamhet.

Säkerställ att du har en certifierad samarbetspartner som driver verkningsfulla projekt oavsett om det gäller länder inom eller utanför EU. Den certifierade samarbetspartnern har självklart ett verifierat system för kontroll och tillsyn av de projekt som drivs för att minska koldioxidutsläppen. Ett exempel på betrodd organisation är Gold Standard, etablerad av WWF och andra internationella icke-statliga organisationer vars uppgift är att säkerställa att projekt för minskade koldioxidutsläpp följer FNs regelverk för en hållbar utveckling. Läs mer om Gold Standard.klimatavtryck-natur

När är det befogat att klimatkompensera?

Som elförbrukare börjar man med att övergå till el producerad från förnybara källor som vind, vatten eller sol. Med denna förnybara el blir klimatpåverkan låg eftersom användandet av sådan el inte tillför koldioxid till atmosfären. Dock har all energianvändning en miljöpåverkan, även de från förnybara källor. Ser man till elens hela livscykel kan man inte komma ifrån ett visst utsläpp. Livscykeln omfattar att bygga upp, driva och avveckla anläggningar för att producera el. Exempelvis sker det utsläpp av växthusgaser vid framställning av den cement eller det stål som används vid konstruktionen av ett kraftverk. Dessa utsläpp är, för dig som elförbrukare, svåra att påverka på annat sätt än genom att helt enkelt minska elförbrukningen. Därför finns - som komplement i strävan att bli klimatneutral - möjlighet att klimatkompensera för de utsläpp som din elförbrukning ger upphov till.

De utsläpp som man klimatkompenserar för bör omfatta hela elens livscykel och växthusgaser, inte bara koldioxid. En livscykelanalys, LCA, tar med all miljöpåverkan – från produktion av komponenterna i kraftverken till återvinning eller skrotning av komponenterna. LCA-perspektivet hjälper att göra prioriteringar och se var åtgärder behöver göras för att minska miljöpåverkan. Läs mer om hur en sån analys går till.

Utöver att välja förnybar el kan man gå hela vägen och välja klimatneutral el för att säkerställa att ens elförbrukning är helt fritt från klimatpåverkande utsläpp. Läs mer om klimatneutral el här.

För att kunna kalla din verksamhet genuint klimatneutral behöver ni först uppfylla ett antal kriterier. Läs om vilka steg ni behöver uppfylla och hur ni går tillväga för att uppnå en klimatneutral elförbrukning.

cover-Power-lines

Sammanfattning

Klimatkompensation används allt oftare av företag för att minska klimatavtrycket. Det innebär att man betalar för att en motsvarande mängd av de utsläpp man orsakar minskas någon annanstans i världen. Detta finansierar i sin tur projekt som arbetar med klimatåtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och den globala uppvärmningen.

Klimatkompensation är en del det större hållbarhetsarbetet. Innan du överväger att klimatkompensera bör du se till att du redan reducerar utsläppen så mycket som möjligt genom diverse klimatåtgärder. Använd sedan klimatkompensation för att kompensera för de oundvikliga utsläppen som sker under hela livscykeln för både dina produkter och den el du använder. Dessa oundvikliga utsläpp sker exempelvis vid byggnationen, driften och avskaffningen av anläggningarna som producerar elen.

Behöver du hjälp att sätta lite extra tryck i din argumentation för att prioritera hållbarhetsfrågan internt? Ladda då ner vår guide Så når du fram till din ledningsgrupp där vi ger tips för hur du lägger fram argumenten för hållbarhetsarbetet till de olika nyckelpersonerna i ledningsgruppen.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!