Energilagring

Batterilagring spelar en avgörande roll i övergången till en mer hållbar och motståndskraftig energiframtid. Genom att effektivt lagra och frigöra elektrisk energi möjliggör det integrationen av förnybara energikällor, förbättrar elnätets stabilitet och erbjuder pålitlig reservkraft. Medan tekniken fortsätter att utvecklas förväntas batterilagringssystem bli ännu mer effektiva, prisvärda och allmänt använda, vilket revolutionerar sättet vi lagrar och använder elektricitet.

Kapitel 1

Effektiv energianvändning med batterilagring

Batterilagring erbjuder många fördelar för både bostads- och kommersiella tillämpningar. Det möjliggör integrationen av förnybara energikällor, som sol- eller vindkraft, genom att lagra överskott av energi som genererats under topproduktionsperioder och släppa ut den under perioder med hög efterfrågan. Detta hjälper till att stabilisera elnätet, minska beroendet av fossila bränslebaserade kraftverk och minimera koldioxidutsläppen.

Dessutom kan batterilagringssystem erbjuda reservkraft under strömavbrott och säkerställa en pålitlig och oavbruten energiförsörjning. De kan också hjälpa till att optimera energiförbrukningen genom att lagra elektricitet när priserna är låga och använda den när priserna är högre, vilket resulterar i kostnadsbesparingar för konsumenterna.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Battery_storage_7309-3x2

Kapitel 2

Batterilagring för företag

Det växande intresset för batterilagring bland företag är starkt kopplat till de ökande variationerna i elpriser på marknaden. Det står allt tydligare att företag har en betydande möjlighet att inte bara minska kostnader men även generera inkomster genom att investera i energilager.

För företag som antingen redan har batterilager eller funderar på att införskaffa sådana system, är det viktigt att tänka på följande punkter:

 • Samarbete med en aggregator: En aggregator kan ge insikt i hur ditt batterilager kan användas optimalt. Med rätt tekniska lösningar kan ditt batteri effektivt utnyttjas på flera marknader, vilket ökar dess lönsamhet.
 • Nätanslutningsavtalets kapacitet: För att kunna vara aktiv på olika marknader är det avgörande att ditt batteri kan anslutas till elnätet och att ditt nätanslutningsavtal tillåter tillräcklig kapacitet.
 • Batteriets styrsystem: Ett snabbt och effektivt styrsystem är nödvändigt för att delta på frekvensmarknader och utnyttja prisvariationer i elmarknaden. Ett sådant system möjliggör snabb respons och aktivering, vilket är essentiellt för framgång på dessa marknader.
 • Batteriets kapacitet och skalbarhet: Det är kritiskt att förstå ditt batteris lagrings- och leveranskapacitet, och om systemet kan skalas upp för att möta framtida behov.
 • Teknisk kompatibilitet: Se till att ditt batterilagringslösning är kompatibel med befintlig infrastruktur, som solpaneler eller vindkraftverk.
 • Regelverk och ekonomiska incitament: Var uppmärksam på lokala regleringar och eventuella subventioner eller skattelättnader som kan minska investeringskostnaden för ditt batterilagringsprojekt.
 • Livscykelhantering och återvinning: En djupgående förståelse för batteriernas livscykel samt återvinnings- och återanvändningsmöjligheter efter deras användningsperiod är avgörande för att minska miljöpåverkan.
batterystorage_cover image

Kapitel 3

Vad är en batteriaggregator?

Aggregatorer kopplar samman individuella batterilagringssystem för att skapa ett kraftfullt nätverk av både kommersiella och privata energilagringslösningar. Genom denna integration uppnås effektivitet och kapacitet samtidigt som energin kan användas optimalt och eventuella överskott kan säljas för ekonomisk vinning. Dessutom möjliggör integrationen en smidig överföring av energi mellan olika system, vilket leder till en mer effektiv och pålitlig energidistribution. Genom att anlita en aggregator för ditt batterilager kan du dra nytta av synergier och skapa en starkare och mer hållbar energiinfrastruktur.

Optimering av energiutnyttjande

Med avancerad mjukvara övervakar och reglerar aggregatorerna när och hur mycket energi som ska laddas ur eller till batterierna. Detta strategiska energiutnyttjande förbättrar systemets totala effektivitet och kan även öka de ekonomiska fördelarna genom aktivt deltagande på energimarknaderna.

Deltagande på energi- och frekvensmarknaderna

Aggregatorer hanterar köp och försäljning av lagrad energi, vilket möjliggör betydande ekonomiska vinster. De deltar aktivt i energimarknaderna genom att sälja energi när priserna är höga och köpa när de är låga. Deras bidrag till frekvensreglering och andra tjänster är också avgörande för elnätets pålitlighet.

Varför anlita en aggregator för ditt batterilager?

Att anlita en aggregator innebär att du kan maximera potentialen i ditt batterilager. Med tanke på att olika energimarknader är lönsamma vid olika tidpunkter, krävs det teknisk expertis för att effektivt navigera mellan dessa marknader. En aggregator tillhandahåller nödvändig teknisk utrustning och kunskap för optimal drift och lönsamhet.

Small Screen 72 DPI-Vattenfall_Sorsele_Distribution_103_2019

Kapitel 4

Är batterilagring lönsamt?

För de som äger ett batterilager finns en mängd fördelar att ta del av, samtidigt som det ger möjlighet att skapa intäkter.

 • Flexmarknaden: Att delta i SvK:s frekvensmarknader är en av de mest lönsamma sätten att tjäna pengar på sitt batteri. Dessa marknader har olika krav och egenskaper, men genom att vara en del av dem kan ditt batteri stödja elnätet vid både högre och lägre frekvens. Till exempel kan du delta i FFR-tjänsten, där aktivering sker på endast 0,7 sekunder och varar i bara 30 sekunder. Det finns även andra tjänster som FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned, där aktiveringen tar lite längre tid, men fortfarande ger möjlighet att stödja elnätet vid frekvensavvikelser och där ditt företag får ersättning för att vara redo att aktiveras.
 • Lokala kapacitetsmarknader: I vissa områden i Sverige finns det även lokala kapacitetsmarknader där du kan sälja elkapacitet till elnätet. Dessa marknader fungerar på liknande sätt som frekvensmarknaderna, men kräver vanligtvis längre tidsperioder och energivolymer. Det kan finnas olika upplägg på marknaderna och kombinationer av ersättning för tillgänglighet och aktivering.
 • Peak-shaving: Peak-shaving är också en strategi som kan hjälpa dig att tjäna pengar på ditt batteri. Genom att minska förbrukningskurvan kan du minska kostnaderna för elnätsavgifter. Om du till exempel har en effekttariff kan du spara pengar genom att hålla nere den maximala effekten i ditt abonnemang. Detta kan uppnås genom att använda peak-shaving-tekniken. Dessutom kan peak-shaving vara användbart om du behöver använda en högre effekt än vad din anslutning till elnätet tillåter.
 • Elprisarbitrage: Ett annat sätt att tjäna pengar på ditt batteri är genom elprisarbitrage. Genom att utnyttja variationen i spotpriserna över dygnet kan du lagra el när priserna är låga och sedan sälja den när priserna är höga. På så sätt kan du minska kostnaden för din egen elanvändning och kanske till och med tjäna extra pengar genom att sälja överskottsenergi till elbolaget. Dygn med stora variationer i spotpriserna ger vanligtvis större besparingar och intäkter än dygn med mindre variation.
 • Förnybara Energiintegrering: Om batterilagret är kopplat till förnybara energikällor som solpaneler eller vindkraftverk, kan överskott av genererad energi lagras och säljas när efterfrågan och priser är högre.
 • Batterilagring som reservkraft: Företag kan öka driftsäkerheten genom att säkerställa oavbruten strömförsörjning vid strömavbrott. Det minskar risken för produktionsavbrott och intäktsförluster för företag och hushåll. 
 • Effektiv energianvändning: Företag kan använda batterilager för att minska sin totala energiförbrukning under dyrare tidpunkter, vilket minskar deras energikostnader och potentiellt genererar intäkter genom avtal om efterfrågeflexibilitet.
 • Ökad kapacitet när den behövs: Batterilager kan tillhandahålla extra kapacitet vid behov, vilket minskar behovet av att vänta på en uppgradering av elnätet  vid brist på utbyggd kapacitet.
Boliden bild beskuren

Kapitel 5

Case study: Batteri Boliden

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning