Effektbalans

El kan i dag inte lagras i någon större omfattning. Därför är det viktigt att det hela tiden finns en balans mellan hur mycket el som produceras, och hur mycket som förbrukas. Detta kallas effektbalans.

När balans råder är elnätet stabilt. Frekvensen i systemet är då 50 Hz. När det finns brist på el sjunker frekvensen, när det finns ett överskott stiger den. Statligt ägda Svenska Kraftnät har ansvar för att hålla elnätet stabilt och förebygga störningar. Men det är elproducenterna som har ansvar för att se till att det produceras och förbrukas lika mycket el i Sverige. Läs mer om de olika aktörerna på elmarknaden.

När det förbrukas mer el än vad som finns tillgängligt i systemet uppstår en effektbrist. Om inget görs blir konsekvensen strömavbrott, och viktiga samhällsfunktioner kan sluta att fungera.

VF_clock_rgb Lästid:  min

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Effektbrist

I takt med att samhället digitaliseras förbrukar vi allt mer energi. Elproduktionen i Sverige räcker inte alltid till för att täcka vår förbrukning. Ofta har effektbristen gått att täcka med hjälp av importerad el från våra nordiska grannländer. Eftersom följderna av en effektbrist är allvarliga finns det flera åtgärder som förebygger och lindrar konsekvenserna.

Det finns olika typer av stödtjänster som hjälper till att upprätthålla en balans i elsystemet med hjälp av energilager och effektreserver. Elproducenter och företag som har en flexibel elförbrukning har möjlighet att agera effektreserv, och får då ekonomisk ersättning samtidigt som de bidrar till att möjliggöra en hållbar energiomställning.

Effektreserv

Effektreserven är en reservkapacitet som hålls i beredskap för årets kallaste månader. Svenska Kraftnät, som ansvarar för effektbalansen, har slutit avtal med aktörer på marknaden som hjälper till att upprätthålla balansen. En del av dessa är elproducenter som kan öka mängden el som förs in i systemet. Andra är aktörer som har en flexibel elförbrukning och kan dra ner på, eller öka, sin elförbrukning under korta perioder. 

De företag som utgör en del av effektreserven, och står redo att minska sin elförbrukning, får en ersättning som betalas ut av det balansansvariga företaget. 

Det finns flera möjligheter för företag att tjäna pengar på flexibel elanvändning. Läs om hur det fungerar.

Guide: Så fungerar elmarknaden

Ladda ner vår guide för att lära dig allt du behöver veta om hur den svenska elmarknaden fungerar.
elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Skydd mot störningar

För att skydda elnätet från effektstörningar finns flera olika funktioner. FCR står för Frequency Containment Reserve, alltså frekvenshållningsreserv, och innebär att man betalar aktörer på elmarknaden för att justera sin förbrukning för att bibehålla frekvensen i elnätet.

FCR-Disturbance (FCR-D) aktiveras automatiskt vid större störningar då frekvensen i nätet har sjunkit under 49,9 Hz. Skyddet innebär att de aktörer som står för flexibiliteten stänger av sin förbrukning i några minuter. FCR-Normal (FCR-N) hanterar automatiskt och kontinuerligt mindre störningar i nätet när frekvensen är mellan 49,9 och 50,1 Hz genom att aktörerna justerar sin förbrukning både upp och ner.

Den snabba frekvensreserven FFR (Fast Frequency Reserve) aktiveras automatiskt när ett större fel inträffar. De aktörer som tillhandahåller FFR är upphandlade av, och får ersättning från Svenska Kraftnät. Den automatiska frekvensåterställningsreserven, aFRR, återställer frekvensen till 50 Hz.

Den manuella frekvensåterställningsreserven, mFRR, kan aktiveras manuellt vid obalans i kraftsystemet. Den avlastar de automatiska stödtjänsterna i arbetet med att återställa frekvensen till 50 Hz. Störningsreserven tar över om en störning varar under en längre tid.

Ditt företag kan bidra till FCR

Så påverkar omställningen till förnybar energi

När kärnkraften minskar och vind- och solkraft ökar blir det svårare att planera elproduktionen, eftersom den blir mer väderberoende. Detta ökar behovet av energilager. 

En annan konsekvens är att elnätet behöver byggas ut för att öka kapaciteten för överföring av el mellan olika områden. Det råder elbrist i storstäderna, och elförbrukningen fortsätter att öka. Vid utbyggnaden behöver även hänsyn tas till den biologiska mångfalden.

Läs vidare om hur det svenska transmissionsnätet behöver byggas ut för att värna om den biologiska mångfalden

Börja prenumerera nu!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energy Plaza och håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom hållbar energi.

Energilager

Ett energilager gör det möjligt att lagra energi för att förbruka vid en senare tidpunkt. Effektiv lagring av energi kommer att vara nödvändigt för att möjliggöra en växande andel förnyelsebar energi, eftersom den förnyelsebara elproduktionen varierar i kapacitet på ett annat sätt än exempelvis kärnkraft. Det pågår många initiativ för att förbättra möjligheten till energilagring.

Läs mer: Så flyttar elproduktionen närmare din verksamhet i framtiden

Batterilager

Med ett batterilager är det möjligt att ladda in och ut el utifrån behov. För företag är batterilager en möjlighet att sänka elkostnaden och samtidigt stötta stabiliteten i elnätet.

På Vattenfall är vi engagerade i forskningsprojekt om hur detta kan genomföras i praktiken, både i Landskrona och på ön Arholma i Stockholms skärgård. I Uppsala pågår även ett  projekt där staden får ett eget batterilager.

Ju mer tekniken för batterilagring av el utvecklas, desto mer effektiva kommer batterilagren att bli. AI-styrning blir nästa steg för batterilager. Läs vidare om hur batterilagring kan optimeras med artificiell intelligens.

Vattenfall-Så fungerar elaffären3

Effekttariffen – en kostnad för ditt företag

Effekttariff innebär att du som elanvändare får större möjlighet att påverka priset på din el. Med effekttariff betalar ditt företag en avgift som baseras på din effekttopp, alltså den timme varje månad då du har använt mest el. 

För att sänka effekttariffen kan ditt företag använda reservkraft, exempelvis i form av batterilagring. På det sättet sprider du ut elförbrukningen från nätet, så att den blir jämnare och sänker därmed din effektavgift. Läs mer här om hur du kan sänka effekttariffen för ditt företag

Vill du veta mer om energi och effektbalans?

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Kontakta oss