Effektbalans

Elförbrukning & kapacitet i Sverige – Allt om effektbalans

Vad är effektbalans? Sveriges elförbrukning ökar i takt med elektrifieringen av samhället. Detta sätter ökad press på elnätet.

För att stabilisera elnätet behövs frekvensreglering i form av effektreserver, flexibilitetslösningar och stödtjänster som hanteras av Svk.

Längre ner kan du bland annat läsa om vad som menas med elbrist, effektbalans och effektbrist, batteri- och energilager och hur ditt företag  kan bidra till ett stabilt elnät - och dessutom få betalt för det. 

Kapitel 1

Vad är effektbalans?

El kan i dag inte lagras i någon större omfattning. Därför är det viktigt att det hela tiden finns en balans mellan hur mycket el som produceras, och hur mycket som förbrukas. Detta kallas effektbalans - och elnätet har då en frekvens på 50 Hz.

Sol- och vindkraft ställer nya krav på elnätet

Efterfrågan på förnybar energi har ökat och att de senaste åren har varit exceptionella för utbyggnaden av sol- och vindkraften. Detta har dock medfört att produktionen av el blir mindre förutsägbar. Vindkraften kräver att det blåser och solkraften kräver solljus för att kunna producera el. 

Kapitel 2

Effekt- och elbrist

Sverige importerar el

I takt med att samhället elektrifieras förbrukar vi allt mer energi. Elproduktionen i Sverige räcker inte alltid till för att täcka vår förbrukning. Ofta har effektbristen gått att täcka med hjälp av importerad el från våra nordiska grannländer. 

> Import av el trots överskott – hur hänger det ihop?

Produceras nog med el i Sverige för att täcka behoven?

Å ena sidan producerar Sverige mer el än vad som förbrukas över ett år, men å andra sidan måste vi ibland importera el från våra grannländer när förbrukningen är som störst. Ibland kan vi höra att uttrycket "elbrist" användas istället för "effektbrist". I varje givet ögonblick räcker inte effekten till överallt och vi måste importera. Tydligast är detta vintertid. Det kan även bli brist på el i delar av landet på grund av att kapaciteten att transportera elen, från en del av landet till en annan, är begränsad och elen når inte fram till området där den behövs som mest. Detta kallas för nätkapacitetsbrist.

> Mer planerbar elproduktion behövs
> Därför hänger elmarknaden i Europa ihop – och påverkar våra priser

Effektbrist kan ha stora konsekvenser

När det förbrukas mer el än vad som finns tillgängligt i systemet sjunker frekvensen i kraftnätet, när det finns ett överskott av el stiger den. Statligt ägda Svenska Kraftnät har ansvar för att hålla elnätet stabilt på 50Hz och förebygga störningar. Men det är elproducenterna som har ansvar för att se till att det produceras och förbrukas lika mycket el i Sverige.

Uppstår effektbrist och frekvensen sjunker till under 50 Hz måste åtgärder tas vid. Annars kommer konsekvenserna bli strömavbrott, och viktiga samhällsfunktioner kan sluta att fungera. Eftersom följderna av en effektbrist är allvarliga finns det flera åtgärder som förebygger och lindrar konsekvenserna.

Läs mer om de olika aktörerna på elmarknaden.

Kapitel 3

Stödtjänster - FCR-D, FCR-N och FFR

Det finns olika typer av stödtjänster som hjälper till att upprätthålla en balans i elsystemet med hjälp av stödtjänster, energilager och effektreserver. Elproducenter och företag som har en flexibel elförbrukning har möjlighet att agera effektreserv, och får då ekonomisk ersättning samtidigt som de bidrar till att möjliggöra en hållbar energiomställning.

Exempel på stödtjänster är FCR och FFR.

> Flexibla elkunder bidrar till smartare elnät
> Tjäna pengar på din flexibla elförbrukning

FCR-D

För att skydda elnätet från effektstörningar finns flera olika funktioner. FCR står för Frequency Containment Reserve, dvs frekvenshållningsreserv, och innebär att man betalar aktörer på elmarknaden för att justera sin förbrukning för att bibehålla frekvensen i elnätet.

FCR-Disturbance (FCR-D) är den vanligaste stödtjänsten som Vattenfalls kunder ansluter sig till. Den aktiveras automatiskt vid större störningar då frekvensen i nätet har sjunkit under 49,9 Hz. Skyddet innebär att de aktörer som står för flexibiliteten stänger av delar sin förbrukning i några minuter.

> FCR - Så går det till att ansluta sig till marknaden
> Nyttja dina dolda tillgångar med FCR

FCR-N

FCR-Normal (FCR-N) hanterar automatiskt och kontinuerligt mindre störningar i nätet när frekvensen är mellan 49,9 och 50,1 Hz genom att aktörerna justerar sin förbrukning både upp och ner.

FFR


Den snabba frekvensreserven FFR (Fast Frequency Reserve) aktiveras automatiskt när ett större fel inträffar. De aktörer som tillhandahåller FFR är upphandlade av, och får ersättning från Svenska Kraftnät. Den automatiska frekvensåterställningsreserven, aFRR, återställer frekvensen till 50 Hz.

Den manuella frekvensåterställningsreserven, mFRR, kan aktiveras manuellt vid obalans i kraftsystemet. Den avlastar de automatiska stödtjänsterna i arbetet med att återställa frekvensen till 50 Hz. Störningsreserven tar över om en störning varar under en längre tid.

Läs om det norska ferrolegeringsföretaget Eramet Norway och deras erfarenhet av FFR
Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Sorsele_Distribution_197_2019-3

Kapitel 4

Ditt företag kan bidra till FCR

Fler och fler företag åtar sig att bara köpa in förnyelsebar el till sina verksamheter, men få känner till att det finns sätt att stödja förnybara energikällor ytterligare – och att de dessutom kan få betalt för det

Genom Vattenfall får du tillgång till marknaden för FCR, där din flexibla elanvändning hjälper till att hålla kraftnätet i balans - något som behövs när mer elproduktion kommer från sol och vind. 

Tillsammans med systemleverantören Sympower identifierar vi de dolda resurserna i din verksamhet och ser till att ditt företag kommer igång.

Svk köper in stödtjänster som FCR

FCR-marknaden öppnades upp våren 2019 för elkonsumenter med flexibel förbrukning. Det är Svenska kraftnät som ansvarar för Sveriges elnät och står alltså även för betalningen av dessa stödtjänster. Det var de som tog beslutet att göra det möjligt för företag att bidra till ett stabilt kraftnät genom att sälja sin flexibla elförbrukning.

Konkret sker detta genom att utrustning i verksamheten som drar mycket el tillfälligt kan stängas av. Detta sker dock sällan och under väldigt kort tid. Med hjälp av Sympower ser vi till att endast de processer som tål att stängas av ansluts till FCR.

Inspireras av andra som redan tagit steget

Flera företag har redan anslutit sig och bidrar därmed till ett stabilt elnät i Sverige. Dessutom får de betalt för att stå redo att stänga av vissa resurser utan nämnvärd påverkan på verksamheten. Läs mer om dessa företags erfarenhet av FCR.

> FCR - en hållbar win-win för datacentret Boden Technologies  
> Så blev FCR en hållbar inkomstkälla för Gränges
> Så bidrar AMF Fastigheter till balansen i kraftnätet

Vad är FCR och varför behövs det?

 

Vilka företag kan ansluta sig till FCR?

 

Hur går det till att ansluta sig till FCR-marknaden?

 

I vårt whitepaper har vi samlat allt du behöver veta om FCR.

  • Hur det fungerar
  • Vilka typer av verksamheter som passar för FCR
  • Hur du kommer igång
  • Vad du kan tjäna och mycket mer

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Kapitel 5

Effektreserv

Effektreserven är en reservkapacitet som hålls i beredskap för årets kallaste månader. Svenska Kraftnät, som ansvarar för effektbalansen, har slutit avtal med aktörer på marknaden som hjälper till att upprätthålla balansen. En del av dessa är elproducenter som kan öka mängden el som förs in i systemet. Andra är företag som har en flexibel elförbrukning och kan dra ner på, eller öka, sin elförbrukning under korta perioder. 

De företag som utgör en del av effektreserven, och står redo att minska sin elförbrukning, får en ersättning av Svenska kraftnät som betalas ut av det balansansvariga företaget. 

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Uppsala_city_view_2020-1

Kapitel 6

Så påverkar omställningen till förnybar energi

Elbrist i storstäderna  i Sverige

Omställningen till förnybar el påverkar oss. När kärnkraften minskar och vind- och solkraft ökar blir det svårare att planera elproduktionen, eftersom den blir mer väderberoende. Detta ökar behovet av energilager. 

En annan konsekvens är att elnätet behöver byggas ut för att öka kapaciteten för överföring av el mellan olika områden. Det råder elbrist i form av nätkapacitetsbrist i storstäderna, och elförbrukningen fortsätter att öka.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Kapitel 7

Energilager

Ett energilager gör det möjligt att lagra energi för att förbruka vid en senare tidpunkt. Effektiv lagring av energi kommer att vara nödvändigt för att möjliggöra en växande andel förnyelsebar energi, eftersom den förnyelsebara elproduktionen varierar i kapacitet på ett annat sätt än exempelvis kärnkraft. Det pågår många initiativ för att förbättra möjligheten till energilagring.

Läs mer: Så flyttar elproduktionen närmare din verksamhet i framtiden

ö-drift-batterilager-1

Kapitel 8

Batterilager

Med ett batterilager är det möjligt att ladda in och ut el utifrån behov. För företag är batterilager en möjlighet att sänka elkostnaden och samtidigt stötta stabiliteten i elnätet.

På Vattenfall är vi engagerade i forskningsprojekt om hur detta kan genomföras i praktiken, både i Landskrona och på ön Arholma i Stockholms skärgård. I Uppsala pågår även ett  projekt där staden får ett eget batterilager.
Läs om det här: Uppsala får massiv "powerbank"

Ju mer tekniken för batterilagring av el utvecklas, desto mer effektiva kommer batterilagren att bli. AI-styrning blir nästa steg för batterilager.

Läs vidare om hur batterilagring kan optimeras med artificiell intelligens.

Kapitel 9

Effekttariffen

Vad är effektavgift och effekttariff?

Effekttariff innebär att du som elanvändare får större möjlighet att påverka priset på din el. Med effekttariff betalar ditt företag en avgift som baseras på din effekttopp, alltså den timme varje månad då du har använt mest el. 

Minska effektavgiften

För att sänka effekttariffen kan ditt företag använda reservkraft, exempelvis i form av batterilagring. På det sättet sprider du ut elförbrukningen från nätet, så att den blir jämnare och sänker därmed din effektavgift. Läs mer här om hur du kan sänka effekttariffen för ditt företag. 

Att handla el är en komplex affär. Därför har vi samlat allt du behöver veta om att köpa el i Sverige på ett och samma ställe

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning