Biologisk mångfald

Biologisk mångfald – en självklar del i hållbarhetsarbetet

När uppmärksamheten rikas mot klimatomställningen och de utmaningar vi står inför med den globala uppvärmningen får vi inte glömma ett mycket viktigt område – biologisk mångfald.

Nedan hittar du information om betydelsen av biologisk mångfald, hur Vattenfall arbetar med det och inspirerande projekt för att bevara den biologiska mångfalden. 

Kapitel 1

Varför prioritera biologisk mångfald?

Att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och den global uppvärmningen har inte undgått många. Det som dock inte får glömmas bort är också att vi har en pågående artkris då den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Förutsättningarna för en hög artrikedom och för enskilda arter att överleva i sin naturliga miljö förtjänar därför samma höga uppmärksamhet som den globala uppvärmningen får.

En levande planet är beroende av en mångsidig natur och det komplexa nät av arter som ligger till grund ekosystemens funktion. Biologisk mångfald är utöver sitt egenvärde också grundläggande för klimatreglering, koldioxidbindning och pollinering.

Vi som mänsklighet fortsätter att sätta enorm press på naturen med konsekvenserna att den nuvarande hastigheten av utträngning av arter accelererar. Därför är det extremt viktigt att vi agerar på de utmaningar vi står inför.

Att motverka den påverkan som vi människor orsakar vår natur och omgivning har hamnat högre upp på prioritetslistan. En viktig del i detta är också att synliggöra kopplingarna mellan klimat och biologisk mångfald eftersom klimatförändringarna är ett av de största hoten mot arter och ekosystem.

Kraven kring biologisk mångfald växer. Exempelvis när det kommer till tillståndsansökningar inför byggnation. Även kraven från allmänheten växer och på Vattenfall har frågor kring vår påverkan på biologisk mångfald ökat de senaste åren. 

Vad är betydelsen av biologisk mångfald?

 • Egenvärdet – Varje art har ett egenvärde och rätt att existera.
 • Varje del är viktig för helheten – Det ekologiska systemet är komplext och har byggts upp under geologiska tidsperioder. Det är ibland svårt att förutsäga konsekvenserna för hela ekosystemet om en specifik del trängs ut.
 • Klimatreglering – En artrikedom och en frisk biotop bidrar till att reglera klimatet på ett bredare plan.
 • Rening av luft och vatten –En förlust av ex våtmarker och träd äventyrar även den naturliga reningen av vatten och luft. En rening som vi människor är helt beroende av.
 • Odling och djuruppfödning –Samspelet mellan olika arter och organismer, såsom ex bakterier, maskar och svampar, utgör grunden för att kunna odla mat genom att de bryter ner material och skapar bördig jord.

Därför ska du värna om biologisk mångfald:

 • Etiska skäl
 • Ekologiska skäl
 • Materiella och ekonomiska skäl
 • Kulturella och sociala skäl
 • Hälsomässiga skäl

Biodiversity projects in Vattenfall - inspiration

Ladda ner broschyren som beskriver ett  urval av projekt och initiativ inom arbetet mot biologisk mångfald och få inspiration.

New call-to-action

Kapitel 2

Vattenfall och biologisk mångfald

All energiproduktion har en påverkan på naturen och det är därför av högsta vikt att beakta inverkan på biologisk mångfald. Vattenfall har som mål att sträva mot nettopositiv inverkan på biologisk mångfald 2030, och vi har flera strategiska mål för att uppfylla vår övergripande ambition.

Gemensamma insatser

Våra ansträngningar för att skydda naturen och den biologiska mångfalden kommer att fortsätta och vi vill även bjuda in andra företag, organisationer och myndigheter till samarbete och utbyta kunskap.

Tillsammans kan vi skapa fantastiska saker för en hållbarare värld.

Intitiativ för att värna om biodiversitet

På Vattenfall vill vi bidra till utvecklingen av verktyg för att sätta mätbara mål som ligger i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen för planetens gränser.

Vi har därför fattat beslut om att:

 • Gå med i Science Based Targets Network
 • Genomföra en analys över hur vår verksamhet påverkar naturen genom hela värdekedjan

Science Based Targets Network (SBTN)

SBTN strävar efter att utveckla metoder för att mäta biologisk mångfald och att ge vägledning i samarbete med ledande icke-statliga organisationer, internationella organisationer och akademiska institutioner. SBTN är en del av Global Commons Alliance. SBTN bygger på momentumet från Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Initiativet Science Based Target for Nature bygger vidare på Science Based Targets initiative (SBTi), där företag över hela världen åtagit sig att sätta klimatmål som är i linje med forskning som är i linje med Parisavtalet. 

Vi vill bidra till utvecklingen av verktyg för att sätta mätbara mål som ligger i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen för planetens gränser. Vattenfall är också medlemmar i SBTNs Corporate Engagement Program.

Global Biodiversity Score (GBS)

Vattenfall har under 2021 gjort en analys över hur vår verksamhet påverkar den biologiska mångfalden. Vi har valt att använda ”Global Biodiversity Score (GBS)” som är ett verktyg som gör att företag och finansinstitut kan få en samlad bild av vilka direkta effekter deras verksamhet och leverantörskedja har på ekosystemet, och de kan sedan definiera vetenskapligt grundade mål för biologisk mångfald.

Här hittar du mer information om Vattenfalls arbete kring biologisk mångfald

Läs mer:
> Nya sätt att mäta biologisk mångfald
> Därför kan ett litet bi ha stor betydelse

Biologisk mångfald i urbana miljöer

Ladda ner vår broschyr Biodiversity enhancing measures on premises för att veta mer om hur Vattenfall arbetar med biodiversitet kring våra fastigheter.

Biodiversity enhancing measures on premises

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_urban_gardening_256064798-1

Kapitel 3

Biodiversitet i urbana miljöer

I städer och kring fastigheter finns det av naturliga själ en del utmaningar att bevara den biologiska mångfalden. Men även här kan företag, kommuner och andra aktiva aktörer göra insatser för att göra de urbana miljöerna mer välkomnande för diverse arter. 

Inspiration: Biodiversity enhancing measures

Vi strävar efter att undvika, minimera, återställa och kompensera för eventuell negativ påverkan från vår verksamhet. Som ett steg i denna satsning vill vi i största möjliga mån se till att minska påverkan på biologisk mångfald kring våra lokaler.

Ladda ner vår informationsbroschyr för att få mer information om Vattenfalls arbete med biodiversitet kring våra fastigheter. 

Biodiversity enhancing measures on premises

Kapitel 4

Bra Miljöval

Bra miljöval – miljömärkt el

Bra Miljöval utfärdas av Naturskyddsföreningen och i elleveransen innebär det att elen kommer från förnybara energikällor med högt ställda miljökrav på elproduktionen. När du väljer el märkt med Bra Miljöval garanteras förnybar energi från källor som vindkraft, solkraft, vattenkraft och biobränslen. Således uppfylls tuffa miljökrav samtidigt som pengar avsätts till Naturskyddsföreningens fonder för miljöförbättrande åtgärder och energieffektiviseringsprojekt. Hos Naturskyddsföreningen kan man själv ansöka om bidrag från fonderna till miljöförbättrande projekt.

Mellan 2012 och 2014 har följande av Vattenfalls projekt fått stöd av Bra Miljövalsfonderna:

 • Inventering av delar av Umeälven, uppstarten av Umeälvsprojektet
 • Ålledare i biflöden till Säveån, installation av ålledare för passage av vandringshinder
 • Åtgärd av vandringshinder i Smörbäckens mynning, biflöde till Umeälven
 • Biotopvårdsåtgärder nedströms Olidan i Göta älv
 • Restaurering av nedre delen av Säveån
 • Åtgärd av vandringshinder i Valån
 • Restaurering av Flarkån, Luleälven
 • Förstudie och restaurering av Solbergsån, biflöde Göta älv
 • Utbyte av fläkthjul i rökgasfläkt för ökad effektivitet

Vad betyder miljömärkt el?

Till skillnad från vanlig ursprungsmärkning, som bara garanterar att elen kommer från en viss energikälla som exempelvis vind eller vatten, ställer Bra Miljöval ytterligare krav på elproduktionen som ska verka för en förbättrad miljö.

För vattenkraftverk krävs till exempel att vattendraget har ett jämnt vattenflöde så att det aldrig torrläggs, och att vattenflödet aldrig understiger minimiflödet för det specifika vattendraget. Icke miljömärkt vattenkraft kan leda till torrlagda älvfåror som sedan översvämmas när vatten släpps igenom dammluckorna, vilket i sin tur leder till stora belastningar på växt- och djurliv. Krav finns också på avsättning av pengar till projekt som passager för fisk och andra arter beroende på vattendrag.

För vindkraftverk krävs att verken inte är placerade i särskilt skyddsvärda och känsliga områden. Den ansvarige för vindkraftsproduktionen ska utföra regelbundna kontroller enligt en fastlagd plan.

Webp.net-resizeimage (17) (1)

För biokraft märkt med Bra Miljöval används certifierade avverkningar som innebär att användningen av fossil energi vid avverkning, förädling och askhantering är minimal. Biomassan får inte innehålla genmodifierat bränsle, palmolja eller uppbrutna stubbar som kan vara viktiga boplatser för många djurarter.

All el märkt med Bra miljöval är dessutom EPD-märkt. Det innebär att du som kund får en tydlig bild över elens miljöpåverkan från vagga till grav. Läs mer om EPD-märkt el i kapitel 8.

Webp.net-resizeimage (18) (1)

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning