Publicerades: 2021-04-14 Senast uppdaterad: 2021-09-20 Lästid: 5 min
Elavtal, Rådgivning och ElhandelByggandeHållbarhet

Krav på klimatdeklaration för byggen nästa år

Ladda ner som PDF

I dag står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Men det finns sätt att minska klimatavtrycket. Med en livscykelanalys i början av ett byggprojekt blir det enklare att göra hållbara val på både kort och lång sikt. Ny lagstiftning om klimatdeklaration för byggnationer införs 2022.

Senast år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Samtidigt har vi en växande befolkning och ett samhälle i förändring, vilket ställer krav på exempelvis fler bostäder och utbyggd infrastruktur. Det betyder att den stora och komplexa bygg- och fastighetssektorn behöver ställa om för att minska sitt klimatavtryck.

Klimat- och miljöpåverkan för en byggnad domineras av bidraget från själva byggskedet

– Klimat- och miljöpåverkan för en byggnad under hela dess livscykel domineras alltmer av bidraget från själva byggskedet. Det hänger ihop med att vi bygger allt energisnålare hus, och dessutom är en växande andel av den energi som används för driften förnybar, säger Lars Ejeklint, klimatcoach och energiexpert på Vattenfall.

För att göra så smarta klimatval som möjligt gäller det att ha noggrann koll på hela värdekedjan. Tillverkningen av byggdelar står till exempel ofta för en betydande del av ett byggprojekts klimatpåverkan, men förstås också bygget i sig. För att det ska bli så hållbart som möjligt är det viktigt att göra en LCA, eller livscykelanalys, i tidigt skede, menar Lars Ejeklint.

– LCA är en metod för att beräkna klimat- och miljöpåverkan under en produkts hela livscykel, från det att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. Till exempel kan en LCA synliggöra i vilket byggskede klimatpåverkan är som störst, och baserat på det kan man sedan styra mot mer hållbara material, byggmetoder och energilösningar i den färdiga byggnaden.

Nya krav i januari 2022

En LCA ger bäst effekt om den görs redan i programskedet. Helst ska arbetet också involvera så många berörda aktörer och intressenter som möjligt. Alla, från byggbolag till entreprenörer, materialleverantörer, kommuner och tänkta hyresgäster bör vara med och bidra med sina olika kompetenser och perspektiv.

I dag finns det inte några lagkrav på LCA eller hållbarhetscertifiering vid ny- och ombyggnation, men regeringen planerar att införa krav på klimatdeklaration, där LCA är en viktig del, i januari 2022. Enligt Lars Ejeklint har det redan blivit en hygienfaktor att tillämpa ett livscykelperspektiv på byggnationer redan idag. Boverket har uppdraget av regeringen att utreda kraven på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Lagen föreslås innebära att det blir obligatoriskt att redovisa en byggnads utsläpp av växthusgaser under hela dess livscykel.

Utöver utsläppen kopplade till materialproduktion har byggprojekt ofta en stor direkt energianvändning. Hela byggprocessen av ett flerfamiljshus ger ungefär lika stor klimatbelastning som 50 års drift. Att få ner utsläppen under själva byggfasen är därför också viktigt, till exempel genom smartare transporter, energieffektivisering och fossilfri el.

Vi har flera analys- och elhandelstjänster som är anpassade specifikt efter byggbolagens oförutsägbara förbrukning

– När det gäller just energiförsörjningen under byggtiden kan Vattenfall hjälpa till. Vi har flera analys- och elhandelstjänster som är anpassade specifikt efter byggbolagens oförutsägbara förbrukning. På så sätt kan vi bidra till optimerad energianvändning och mer förutsägbara kostnader. Och givetvis kan man som kund välja koldioxidfri eller klimatneutral el från valfri energikälla, säger Lars Ejeklint.

Klimatvänligare stål och betong

I dag bidrar tillverkningen av viktiga byggnadsmaterial som stål och betong stort till Sveriges och världens totala klimatavtryck. Men sedan några år tillbaka pågår också ett intensivt arbete för att ställa om till en klimatvänligare produktion. Bland andra har företag som Skanska och Swerock tagit fram nya, slagginblandade betongsorter med reducerat klimatavtryck. Även stålindustrin håller på att ställa om. Svenska SSAB har redan börjat fasa ut fossila bränslen på sina produktionsanläggningar och räknar med att vara helt klimatneutrala 2045.

– Bara i Sverige skulle tio procent av utsläppen försvinna om vi använde fossilfritt stål, och i världen handlar det om sju procent. Så det är stora mängder, säger Lars Ejeklint.

Läs mer:
Vattenfalls elavtal för fastighets- och byggbolag
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA:s, rapport om energieffektivisering i byggprocessen
 
Allt du behöver veta om elkonsumtion för bygg- och fastighetsföretag hittar du här:
 
När det kommer till lagar och skatter kring miljö oh energi finns det en del som företag måste hålla sig uppdaterade om. Läs mer:
Webbinarium: Byggforum 2021

Redaktionen

På Vattenfalls Energy Plaza håller du dig uppdaterad om det senaste inom hållbar energi och det nya energilandskapet.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara ner artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till dig via mejl.