Lagar och skatter, distribution, Elområden

Europeisk översyn av elområdesindelningen

Publicerad: 2022-01-11 Uppdaterad: 2022-09-29 kl. 13:43

Europeisk översyn av elområdesindelningen

I norr produceras den mesta elen, el som till stor del används i södra Sverige där elproduktionen är låg. Obalansen ansågs orättvis ur ett EU-perspektiv och därför delades Sverige in i  elområden. Nu kan kartan för elområden ritas om. 

Hösten 2011 delades Sverige in fyra elområden efter en granskning av EU-kommissionen. Det svenska kraftnätet hade tidigare anmälts på grund av vissa begränsningar i exporten av el till övriga Europa. Inom EU ska elmarknaden vara öppen och avreglerad oberoende av landsgränser.

De fyra elområdena sträcker sig i dag från elområde 1, SE1, i norr, till elområde fyra i söder. Priset i respektive elområde är beroende av produktion och förbrukning i respektive elområde, men har även en koppling till övriga elområden i Norden och EU. Principen är att priset för närproducerad el ska vara lägre än el som produceras längre bort.

Att det blev fyra  elområden  i uppdelningen var en avvägning mellan områdesstorlek och behov

– Att det blev fyra elområden i uppdelningen var en avvägning mellan områdesstorlek och behov, säger Elin Broström, enhetschef för marknadsövervakning och internationella frågor på Energimarknadsinspektionen. 

– Ett elsystem med väldigt många små elområden, där i princip varje punkt i elnätet har en egen prissättning, en så kallad nodprissättning, kan visserligen ge väldigt tydliga prissignaler för hur förbrukning och produktion av el bör etableras. Men istället blir det svårare att ge konsumenterna en prissäkring av elen, säger Elin Broström.

"Flaskhalsar" styr gränser

Var gränserna dras mellan elområden är baserat på var det finns strukturella begränsningar i elnätet, så kallade flaskhalsar. När det görs en ny elområdesöversyn ses begränsningarna över och det blir logiskt att lägga avgränsningen mellan två områden där det finns en överbelastning.  

– I och med att elnätet byggs ut kan flaskhalsar eventuellt byggas bort. Det skulle kunna leda till att gränserna vi har idag inte längre är relevanta. Det finns olika sätt att initiera ett arbete med att se över elområdesindelningen, säger Elin Broström. 

Det kan vara en indikation på att det egentligen skulle räcka med ett  elområde  istället för två.

ELOMRADEN_1200-3Just nu pågår en översyn av elområdena och hur de är utformade. Svenska kraftnät kan på eget initiativ genomföra översyner när det behövs. ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), EU:s tillsynsmyndighet för den här typen av förslag, håller på att ta fram och granska scenarion som ska analyseras.  

Det finns exempelvis ett förslag att se över gränsen både mellan SE1 och SE2 och gränsen mellan SE3 och SE4. I nuläget är det tidigast 2024 som en ny indelning av elområdena skulle kunna genomföras, om ACER bedömer att det behövs en omstrukturering. 

Samma pris i SE 1 och SE 2

– Sedan indelningen 2011 har vi sett en förändrad prisbild, men framförallt så har det blivit tydligt att det ofta har varit samma pris i SE1 och SE2 under längre perioder. Det kan vara en indikation på att det egentligen skulle räcka med ett elområde istället för två. Istället har det varit tydligare prisskillnader både mellan SE2 och SE3 och mellan SE3 och SE4, säger Elin Broström. 

– Hur elområdena är strukturerade har betydelse, det märks bland annat vid nyetablering av företag. Vilket elområde det ligger i är något som tas med i beräkningen om var etableringen av energikrävande industri ska förläggas, eller till exempel en serverhall.  

Det finns fortfarande flaskhalsar i överföringen, men det innebär inte alltid att det blir en stor prisskillnad vid  elområdesgränser

Men det gäller nyetablering av förbrukning och nyproduktion, det är inte lika lätt att förflytta en redan befintlig anläggning. Det kan ha skett i någon mån, men det märks tydligare vid nyetablering, säger Elin Broström. 

– Även om EU strävar efter en gemensam inre marknad uppstår det ofta begränsningar vid nationsgränser, på grund av hur elsystem är utformade. Det finns fortfarande flaskhalsar i överföringen, men det innebär inte alltid att det blir en stor prisskillnad vid elområdesgränser. Till exempel kan SE4, som ligger längst i söder, ha ett pris som ligger mer i linje med elpriserna i Danmarks och Tysklands än med elpriserna i övriga Sverige, säger Elin Broström. 

Svenska Kraftnäts hemsida kan man följa det aktuella flödet av el mellan elområden med timaktuella uppdateringar.

Elområden 
Dagens indelning av Sverige i fyra elområden ses nu över liksom indelningen av elområden ses över inom hela EU regelbundet. 2024 kan en ny indelning av elområdena genomföras. 
Som en jämförelse mellan länder är Norge indelat i fem elområden, Danmark i två och Finland samt de baltiska länderna utgör, var och ett, ett elområde. 
I dag kan prisskillnaden vara stor mellan elområden, men i takt med att investeringar och utbyggnader görs inom elproduktion och i elnäten förväntas priserna utjämnas. Indelningen ska anpassas så att ekonomisk effektivitet och möjlighet till handel mellan elområden maximeras samtidigt som näten är driftsäkra. 
 
Läs mer om Sveriges elnät:
> Elnät och eldistribution

Hur fungerar elmarknaden i Sverige?

I Elmarknaden: din kompletta guide har vi samlat information som kan vara till nytta för dig som ansvarar för företagets inköp av el. 
elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!