Elnät och eldistribution

Det svenska elnätet är totalt 55 200 mil långt, vilket motsvarar tretton varv runt jorden. Att bygga och underhålla ett elnät är arbetskrävande och kostsamt. Dessutom ökar kraven på elnätet hela tiden, eftersom vi använder allt fler elektroniska produkter både privat och i arbetslivet.

För att möta den ökande elförbrukningen pågår en utbyggnad av elnätet i Sverige. Det finns vissa aspekter att ta hänsyn till i arbetet med att bygga ut elnätet vilket du kan läsa mer om i vår artikel om att värna om biologisk mångfald när elnätet byggs ut.  Samtidigt läggs fokus och det satsas pengar på energieffektivisering och andra åtgärder för en hållbar ekonomi varav elnätet är en del av den satsningen.

Hur fungerar då det elnät som levererar el till ditt företag – och vem äger det?

VF_clock_rgb Lästid:  min

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
Kapitel 1

Skillnaden mellan elhandel och eldistribution

När man köper och säljer el pratar man ofta om elleverans. Det uttrycket kan lätt bli förvirrande eftersom elleveransen i själva verket består av två olika delar: eldistribution och elhandel. Eldistributionen är den fysiska leveransen av el över elnätet, medan elhandel avser försäljningen av den el du förbrukar.

När företag erbjuder både eldistribution och elhandel kräver Konkurrenslagen att dessa verksamheter är tydligt åtskilda. Det beror på att elnätsföretag har monopol på att distribuera el i det nät de äger. Det monopolet ska nätägaren inte kunna utnyttja för att få ett övertag inom elhandeln. På Vattenfall har vi löst konkurrenssituationen genom att hantera elhandeln och eldistributionen i två olika bolag: Vattenfall respektive Vattenfall Eldistribution.

Energieffektivisering

Olika studier visar att det inom området stödprocesser finns en stor lönsam effektiviseringspotential. Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning bara genom att ändra rutiner och beteende – utan att investera en krona.
New call-to-action
Kapitel 2

Eldistribution

Eldistributionen sköts av de företag som äger elnätet, alltså alla de kablar och ledningar som transporterar elen från punkt a till punk b, från elproducent till elkonsument.

På marknaden för eldistributionen råder lokala monopol. Det innebär att det företag som äger nätet har ensamrätt på att distribuera el på sitt elnät. Anledningen till det är att det är kostsamt att bygga och driva elnät. Att ha flera parallella elnät skulle bli alldeles för dyrt.

Hos Vattenfall hanteras distributionen av bolaget Vattenfall Eldistribution. Vårt elnät är 12 000 mil långt och distribuerar el till nära 900 000 kunder.

Kapitel 3

Elhandel

Till skillnad från eldistributionen är elhandeln en öppen och konkurrensutsatt marknad. Det innebär att du som kund kan välja mellan en lång rad olika leverantörer när du ska köpa el. Att handla el är förknippat med ett antal risker som är bra att vara medveten. 

För företag är det viktigt att välja en leverantör som förstår din verksamhet och behov. Leverantören ska kunna hjälpa er att hantera de risker som elköpet innebär. Minst lika viktigt är att leverantören hjälper er att energieffektivisera, stärka företagets miljöprofil och att låsa elpriset vid rätt tidpunkt så att er elaffär blir så effektiv som möjligt.

Kapitel 4

Elnätets delar – från kraftstation till elkonsument

Elnätet består av ett antal olika delar som transporterar elen från elproducenten hela vägen ut till ditt företag.

 • Kraftstationen är den del av elnätet som omvandlar energi från exempelvis vatten, vind, sol eller kol så att den kan tillgängliggöras i elnätet.
 • Högspänningstransformatorn tar emot strömmen från kraftverket och höjer spänningen till rätt nivå.
 • Stamnätet är högspänningsledningar som överför energi över långa sträckor.
 • Utbytespunkter överför energi mellan stamnätet och regionala nät.
 • Ställverk är områden där elledningar med olika spänning går in och ut. Där finns transformatorer som anpassar spänningen.
 • Regionnät överför energi över medelstora avstånd. Då krävs inte lika höga spänningar.
 • Regionnäten ägs av lokala elnätsföretag.
 • Lokalnät är de elledningar som används för lokal distribution av elen. De kan vara nedgrävda eller löpa i luften via elstolpar. De lokala näten har lägre spänning.
 • Transformatorstationer omvandlar inkommande spänning till lågspänning och placeras så nära elabonnenten som det går.
 • Servisledningar är de kablar som dras från transformatorstationen till elabonnenten.
 • Direktanslutning kallas det när stora elförbrukare ansluts direkt till elnät med högre spänning, för att kunna få tillräckligt med el för att täcka verksamhetens behov. Vid direktanslutning har anläggningen ofta ett eget ställverk.
 • Överlämningspunkt är den plats där ansvaret för elanläggningen övergår från elnätsägaren till fastighetsägaren. Det kan till exempel vara elskåpet på utsidan av ett hus. Här mäts vanligtvis elförbrukningen.
 • Eluttag är den punkt där den enskilde slutkonsumenten förbrukar sin el. I bostadshus finns en gruppcentral, även kallat säkringsskåp, som sänder vidare elen till eluttagen.
Kapitel 5

Vem äger elnätet?

Elnätet delas upp i tre delar: stamnät, regionnät och lokalnät.

 • Stamnätet knyter ihop kraftstationerna där el produceras med regionnäten samt våra grannländers elnät. Stamnätet ägs av staten och sköts av Svenska Kraftnät.
 • Regionnäten överför el mellan stamnätet och de olika lokala näten. Större delen av regionnäten i Sverige ägs av tre företag: Vattenfall, Eon och Ellevio.
 • Lokalnäten kopplar samman regionalnäten med de enskilda elförbrukarna. De ägs av  fler än 150 olika nätägare av varierande storlek.


Elnätsbolag har ensamrätt på att distribuera el på sitt eget nät. Det är så dyrt att bygga och underhålla elnät att det skulle vara för kostsamt att ha flera parallella elnät. För dig som kund innebär det att du inte kan välja vilken eldistributör du vill ha – du måste bli kund hos bolaget som äger nätet. Däremot kan du välja vilket företag du köper din el av, eftersom elhandelsmarknaden är en fri marknad.

Elnätsbolagen är starkt reglerade av Energimarknadsinspektionen för att säkerställa att priset är skäligt.

Kapitel 6

Fyra elområden

Det finns fyra olika elområden i Sverige. I norr finns elområde Luleå och Sundsvall, och i landets södra delar ligger elområde Stockholm och Malmö. El transporteras mellan dessa områden, men kapaciteten för att flytta el mellan näten är begränsad. Därför finns prisskillnader mellan områdena utifrån hur mycket el som produceras i respektive område. I norra Sverige finns ett överskott av el, medan det i södra Sverige råder underskott på el. Det gör att priset är högre i de södra delarna av landet.

Börja prenumerera nu!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energy Plaza och håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom hållbar energi.

Kapitel 7

Kapacitetsbrist och effektbrist

Att det råder kapacitetsbrist i nätet innebär att elnätet inte klarar av att leverera all den el som efterfrågas. Effektbrist innebär att det inte produceras tillräckligt mycket el för att svara upp mot behovet. Detta inträffar vanligen kalla vinterdagar då värmeförbrukningen är hög.

Kapacitetsbrist kan lösas genom att elnätet byggs ut, speciellt i områden som är tätt befolkade och där det finns många företag. Effektbrist motverkas genom stödtjänster som Svenska Kraftnät betalar för.

Stödtjänsterna innebär att elkonsumenter minskar sin elförbrukning när trycket på elnätet är högt. Detta kallas för att sälja sin flexibilitet. Ditt företag kan bidra till detta stödsystem genom att mot ersättning anpassa elförbrukningen vid behov.

Ett sätt att kapa toppar i förbrukningen, och anpassa förbrukningen till kapacitetsbrist i nätet, är att använda batterier

Att ha effektiva processer och system för att balansera nätet kommer att bli allt viktigare i takt med att en större andel av vår el kommer från förnyelsebara källor. Du kan läsa mer om varför behovet av dessa typer av lösningar ökar i vår artikel Initiativen som säkrar vind- och solkraftens framtid.

Kapitel 8

Strömavbrott

Det finns många anledningar till att elnätet inte klarar av att leverera ut el till ett område och ett strömavbrott uppstår. Det kan exempelvis bero på tekniska fel i elnätet, att belastningen på elnätet är för hög vid kallt väder, eller på att starka vindar fällt träd över ledningarna.

Alla aktörer på elmarknaden arbetar för att förebygga sårbarheter i elnätet och lindra effekterna när ett strömavbrott ändå inträffar.

Om ditt företag drabbas av strömavbrott bör du börja med att undersöka om det är fler anläggningar som drabbats, eller om det rör ett större område. Kontakta elnätsföretaget för att registrera felet så att det kan åtgärdas så fort som möjligt. Om ni drabbas av kostnader till följd av strömavbrottet kan ni ha rätt till skadestånd från elnätsbolaget.

5 steg mot en klimatneutral elkonsumtion

Ta ditt hållbarhetsarbete till nästa steg. Ta reda på vad som krävs för att göra din elförbrukning klimatneutral.
New call-to-action

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Om du känner att Vattenfall kan hjälpa dig med frågor kring energi, fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.