Elmarknaden, Så fungerar elaffären

Aktörerna på elmarknaden

Publicerad: 2020-11-03 Uppdaterad: 2021-09-30 kl. 10:56

Relationerna på elmarknaden

I Sverige förbrukar vi omkring 15 000 kWh el per invånare och år. För att vi ska få den el vi behöver – när vi behöver den – sker en tät samverkan, dygnet runt mellan elmarknadens olika aktörer.

Varje dag, varje timme, varje minut produceras och förbrukas el i Sverige. Eftersom el inte går att lagra på samma sätt som exempelvis livsmedel eller andra förbrukningsprodukter i vårt samhälle, krävs ett tätt och kontinuerligt samarbete för att elen ska nå ut till våra kontor och industrier – i den mängd som behövs, när den behövs. Men hur går detta samarbete till?

Elen produceras

Produktionen av el är igång dygnet runt för att möta det behov som ständigt finns i vårt samhälle. Det finns hundratals olika elproducenter i Sverige men de fyra största står för ungefär 70 procent av del el som produceras. Sverige är uppdelat i fyra elområden, från norr till söder. Mest el produceras i norr, där råder det överskott av el. Det överskottet transporteras till de södra delarna av landet.

Elens två vägar till elanvändaren – den fysiska och den finansiella

För att elen ska nå ut till elanvändarna behöver den transporteras från producenternas anläggningar ut till alla delar av Sverige. Denna fysiska överföring av elen sker över elnätet. Det svenska elnätet består av tre delar – stamnät, regionnät och lokalnät. Det svenska elnätet är sammantaget så långt att det skulle räcka över fjorton varv runt jorden.

Som elanvändare kan du inte välja elnätsföretag utan har alltid avtal med den aktör som äger nätet i området där du har din verksamhet. Vad man däremot kan påverka som är vilket elhandelsföretag som elen köps från. Elproducenterna säljer sin el, ofta via elbörsen, till elhandelsföretag som i sin tur säljer den vidare till elanvändaren.

 

Tillgång och efterfrågan styr priset

Sedan 1990-talet har Sverige, Norge, Finland och Danmark en gemensam elmarknad där priserna sätts på elbörsen Nord Pool. Priset avgöras av tillgång och efterfrågan på el, det vill säga hur mycket el som behöver produceras kopplat till den aktuella förbrukningen. Det gör till exempel att priset är billigare på natten när vi inte använder lika mycket el. Även väder och vind kan påverka priserna, vid kallt väder går efterfrågan upp och priserna likaså. Även handelsplatsen Nasdaq Commodities har en marknad för långsiktig handel av el, där aktörer kan säkra sitt elpris för flera år framåt i tiden. Som elanvändare kan man välja mellan olika typer av elavtal – rörligt pris, fast pris eller en kombination av rörligt och fast pris.

Webp.net-resizeimage (12) (1)-1

Balans i nätet

Det måste vid varje tillfälle produceras lika mycket el som det används, för att systemet ska fungera. Myndigheten Svenska kraftnät är ansvariga för det svenska elsystemet och ser till att det alltid råder kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning av el i hela landet. Frekvensen i elnätet ska alltid vara 50 Hz, eftersom den utrustning som drivs med el i Sverige är byggd för el med den frekvensen. Om produktionen överstiger förbrukningen ökar frekvensen i elnätet och om förbrukningen överstiger produktionen så minskas frekvensen, då gäller det att snabbt minska respektive öka produktionen för att återigen hamna i balans.

Balansansvarig

Elleverantörerna är enligt lag är skyldiga att leverera lika mycket el som deras kunder använder – helt enkelt se till att det finns en balans mellan produktion och förbrukning för att 50 Hz-frekvensen i elnätet ska hållas. Detta kallas att vara ”balansansvarig”. Elleverantören kan själv vara balansansvarig men kan också välja att överlåta ansvaret till ett annat företag. Den balansansvarige planerar sin produktion utifrån prognoser kring hur förbrukningen framöver kommer att se ut och genom att handla el på exempelvis elbörsen Nord Pool. Vädret har en stor betydelse för hur mycket el som produceras och förbrukas varje dag. En blåsig och solig dag ökar exempelvis produktionen av vind- och solkraft och under en kall och mörk vinterdag förbrukas det mer el än i Sverige under en varm sommardag.

Sammanfattning

För att vi ska få den el vi behöver, när vi behöver den, sker en tät samverkan dygnet runt mellan elmarknadens olika aktörer elproducenter, elnätsföretag och elhandelsföretag. Elproduktionen är igång dygnet runt för att möta det behov som ständigt finns i vårt samhälle och elen transporteras ut till elanvändarna över elnätet. Elpriset bestäms av tillgång och efterfrågan och handeln sker ofta via elbörsen Nord Pool. Det måste alltid produceras lika mycket el som det förbrukas, för att elsystemet ska fungera. Ansvaret för att det görs ligger hos elleverantören och balansen i nätet övervakas av myndigheten Svenska Kraftnät.

Läs mer om aktörerna på elmarknaden och hur de påverkar varandra.

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!