Aktörer på marknaden

Den svenska elmarknaden kan vid en första anblick verka ganska enkel. De företag som äger elnäten har monopol på att överföra el. Det du som kund kan välja fritt är elleverantör.

Tittar vi närmare på elmarknaden blir bilden mer komplex. Det finns en rad olika aktörer som alla spelar olika roller i systemet.

För att göra en bra upphandling av elkontrakt krävs en förståelse för hur marknaden fungerar. Med kunskap om de aktörer som påverkar en elaffär får du verktyg att ifrågasätta och granska din elleverantörs erbjudande.

Du kan klicka på en rubrik i innehållsförteckningen och komma direkt till informationen om den aktören.

Kapitel 1

Elproducenter i Sverige

Elproducenten är det bolag som står för produktionen av el. Alla elproducenter i Sverige producerar sammanlagt 140-160 TWh el varje år. 98 procent av elproduktionen är fossilfri och har låga klimatutsläpp. I hela Norden är elproduktionen totalt omkring 400 TWh. Av detta exporteras ungefär 2 TWh utanför Norden, vilket innebär att vi har en överproduktion av el i Norden.

Vad är en elproducent?

Den klassiska bilden av en elproducent är stora elbolag som använder vattenkraft, vindkraft eller kärnkraft för sin elproduktion. Men en elproducent kan också vara ditt eget företag – som har en egen anläggning med en överproduktion av sol- eller vindkraft som skjuts in i elnätet. Att vara både konsument och producent av el samtidigt kallas för att vara prosument, vilket blir allt vanligare.

Marknaden för elproduktion är avreglerad och vem som helst kan ansöka om att sälja sin överskottsel. Läs mer om vad det innebär att bli elproducent.

Kapitel 2

Nätägare i Sverige

Nätägare kallas de bolag som äger elnätet, från stamnät till regionala och lokala nät. En nätägare ansvarar för överföringen av el och har ensamrätt på att överföra el i sitt nät. Elnätverksamheten är ett reglerat monopol. Det är en stor skillnad från elproduktionen och elhandeln, där marknaden är avreglerad och du kan välja leverantör fritt.

Elnätet består av olika delar: stamnätet transporterar elen från de stora kraftproducenterna till regionala elnät. Från de regionala näten förs elen via lokala elnät ut till elanvändarna.

Stamnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät. De regionala näten ägs till största delen av tre stora aktörer: Vattenfall, Eon och Ellevio. De lokala näten ägs av 155 olika nätägare, som varierar i storlek.

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Kapitel 3

Elleverantör

Elleverantören är det företag som har ett leveransavtal med elanvändaren, och kallas ofta för elbolag. Elbolaget köper elen direkt från en elproducent, från en marknadsplats eller från en trader. Eftersom marknaden är avreglerad råder konkurrens mellan leverantörerna. Det finns idag omkring 150 elbolag i Sverige.

Kapitel 4

Elhandelsföretag

Elhandelsföretag delas upp i tre olika roller:

  1. Elleverantören, som är återförsäljare av el.
  2. Balansansvarig, som ansvarar för att tillföra systemet lika mycket el som ska konsumeras, så att elsystemet alltid är i balans.
  3. Eltrader, som köper och säljer el.

innovation_employees-800-lo-res

 

Kapitel 5

Balansansvarig

Varje elleverantör måste enligt ellagen ta ansvar för balansen i elleveransen. Att upprätthålla balansen innebär att elleverantören måste tillföra elsystemet lika mycket el som deras kunder beräknas konsumera. På det sättet är den överförda elen alltid i balans.

Elbolag kan ta balansansvaret själva, och blir då en balansansvarig aktör. Alternativet är att anlita ett annat företag som balansansvarig.

De balansansvariga företagen betalar avgifter till Svenska Kraftnät. Om en balansansvarig aktör misslyckas med att upprätthålla balansen kliver Svenska Kraftnät in och tillför mer el, för att undvika strömavbrott. Den aktör som orsakat obalansen får då betala ytterligare avgifter, för att kompensera för vad det har kostat att återupprätta balansen.

Det nordiska elnäten ska ha en frekvens på 50 Hz. Om förbrukningen är högre än produktionen sjunker frekvensen, är produktionen högre än förbrukningen stiger frekvensen. Läs om varför effektbalans i elsystemet är nödvändigt för att det ska fungera. 

Vattenfall-Så fungerar elaffären-11

 

Kapitel 6

Elanvändare

Elanvändare är helt enkelt ni som företag, som köper och konsumerar elen. Som elanvändare är ditt bolag kund hos två företag: ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag. Elnätsföretaget äger nätet och tar betalt för ditt företags användande av elnätet. Elhandelsföretaget å sin sida tar betalt för den el som du använder.

Läs vidare om hur elmarknaden i Sverige fungerar. 

Kapitel 7

Systemansvarig

Svenska kraftnät heter den myndighet som är ansvarig för elsystemet i Sverige. Myndigheten ansvarar för att elöverföringssystemet är leveranssäkert, kostnadseffektivt och miljöanpassat. Svenska kraftnät övervakar kraftsystemet dygnet runt och har ansvar för att bygga ut nätet för att möta samhällets behov av el. Det är också Svenska kraftnät som ska se till att elhandeln kan ske så smidigt som möjligt.

Ett av de viktigaste ansvarsområdena för Svenska kraftnät är att se till att elnätet är i balans. De företag som har åtagit att säkerställa att elproduktionen är lika hög som förbrukningen kallas balansansvariga, och svarar till Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har också ansvar för att se till att det finns en effektreserv. Detta innebär att det ska finnas en reserv av el att tillgå de dagar då elförbrukningen är större än den el som finns tillgänglig i systemet. Svenska kraftnät har avtal med ett antal elproducenter som tillhandahåller reserven, dessa kallas effektreservaktörer.
eurosedlar lo-res

Kapitel 8

Elbörsen

Elbörsen är den handelsplats för el där elproducenter säljer sin el till elhandelsföretag, som sedan i sin tur säljer den vidare till elanvändarna.

Vad är Nord Pool?

Nord Pool är den största elbörsen i Norden. 90 procent av all el som produceras i Sverige säljs via Nord Pool.

Hur fungerar Nord Pool?

Det finns två sätt att handla med el:

  • Spothandel innebär att fysisk el säljs på kort sikt – för nästkommande dygn, eller för nästa timme. Handeln utgår från ett spotpris, vilket innebär dagligt pris. Priset sätts utifrån utbud och efterfrågan. I Norden sker spothandel med el på börsen Nord Pool Spot.
  • Terminshandel innebär en finansiell handel av framtida leveranser av el. Genom att köpa terminer kan man säkra ett framtida pris på elen. Den nordiska terminshandeln med el sker på börsen Nasdaq Commodities.

Marknadspriset på el styrs av prissättningen på Nord Pool Spot. Lär dig hur handeln på elbörsen går till genom att läsa vårt blogginlägg "Så fungerar handeln på elbörsen". 

Kapitel 9

Eltrader

En eltrader är en aktör som handlar med el. Handeln omfattar dels den fysiska överföringen av el, dels den finansiella handeln med el på elbörsen.

Den fysiska elen handlas på börsen Nord Pool Spot med kort perspektiv: priset sätts dagen innan och så sent som timmen innan elen levereras. Terminshandeln har ett längre perspektiv: en termin är ett avtal mellan två parter om att köpa respektive sälja en tillgång till ett visst pris vid en specifik tidpunkt längre fram i tiden. Ett företag som redan idag vet att de kommer att behöva en viss mängd el längre fram, kan köpa terminer för att försäkra sig om att kunna köpa elen till ett visst pris.

Kapitel 10

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (Ei) är den förvaltningsmyndighet som har ansvar för att energimarknaderna fungerar. Ei har tre ansvarsområden:

  1. Analysera och följa regelutvecklingen på energimarknaden.
  2. Göra tillståndsprövning när nätet ska byggas ut.
  3. Utöva tillsyn av att marknadsaktörerna följer lagar och regler.

Energimarknadsinspektionen finns i Eskilstuna och har cirka 120 anställda.

Kapitel 11

Energimyndigheten

Det är Energimyndigheten som har ansvar för att ställa om Sveriges elsystem till att bli miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Energimyndigheten stöttar forskning och affärsutveckling av innovationer inom förnybara energikällor och smarta elnät.

Energimyndigheten hanterar utsläppsrätter, och systemet med elcertifikat som syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Myndigheten har också ansvar för vår officiella statistik inom energiområdet.

Kapitel 12

Ditt företag och elhandel

Som du ser är elmarknaden komplex och innehåller många aktörer. Det finns en rad val att göra för ditt bolag. Miljöel – ja eller nej? Ska du teckna avtal med portföljförvaltning? Vad kostar elcertifikatet hos leverantören?

Dessutom innehåller elaffären, precis som alla andra affärer, risk. Det finns valutarisk, prisrisk och balanskostnadsrisk, för att nämna några. Läs vidare om vilka risker elaffären innebär och vilka delar du själv kan hantera i företaget.

Ladda ner fördjupning