Elektrifiering av transporter

Klimatfrågan står högt på samhällets agenda. Utsläppen från fossila bränslen måste minska snabbt och ökad elektrifiering i transportsektorn är en viktig del av lösningen.

Efterfrågan på elektrifierade transporter är hög hos både företag och konsumenter, och ökade krav i form av nya regleringar driver också på utvecklingen och bidrar till att ett allt större antal områden elektrifieras. Allt från företagets personbilsflotta och logistikfordon inom industrin, till båtar för passagerartrafik.

Att elfordonens räckvidd blir allt högre längre ökar också på efterfrågan på elektrifiering i hela transportsektorn, där fordon som bilar, lastbilar, arbetsmaskiner, bussar och flyg redan har kommit långt i utvecklingsprocessen.

För att elektrifiering ska vara möjlig krävs infrastruktur och kapacitet att ladda elfordonen. Laddinfrastrukturen kan finnas utplacerad längs färden eller vara inbyggd i själva vägen. I takt med att innovativa lösningar utvecklas och laddinfrastrukturen byggs ut blir elektrifiering möjlig inom allt fler områden.

Kapitel 1

Laddinfrastruktur och elvägar

För att elektrifiera alla transporter i samhället krävs en väl utbyggd laddinfrastruktur. Vattenfall och laddtjänsten InCharge är ledande i den utvecklingen.

Att minska utsläppen från transportsektorn är ett viktigt mål när laddinfrastrukturen stärks, där snabbladdare, destinationsladdare och ”Charge hubs” för tyngre elektrifierade fordon spelar en betydande roll.

Det finns olika lösningar för att bygga ut en välfungerande laddinfrastruktur. Ett alternativ är elektrifierade vägar, så kallade elvägar, där såväl godstransporter som personbilar laddas under färden.

På en typ av elväg sker induktiv laddning av tyngre elfordon. Smartroad Gotland är ett exempel på ett initiativ där laddinfrastrukturen byggs in i vägen. Se när representanter från Trafikverket och Vattenfall deltar i en paneldebatt om elektrifiering av transporter – vad är bäst, elvägar och laddstationer?

Ett annat exempel på elväg finns i Rosersberg där lastbilar kan haka i ett spår i marken för att kontinuerligt få tillförsel av el. Overhead lines är ytterligare en typ av laddinfrastruktur, där löper elledningarna ovanför vägbanan.
webimage-53653523-3E52-4F0C-A320C61E5A5219D2

Kapitel 2

Laddning av personbilar för anställda och besökare

Allt fler företag vill kunna erbjuda sina anställda laddmöjlighet på jobbet, och ofta även till besökare. Bland fastighetsägare konstaterar många att laddmöjlighet är ett måste för att lokalerna ska vara fortsatt attraktiva. När elbilarna får allt längre räckvidd ökar efterfrågan och därmed behovet av laddstationer.

För personalen blir laddmöjlighet på jobbet en attraktiv förmån, men också ytterligare ett incitament att välja en miljövänlig bil. Vattenfall och InCharge har tillsammans hjälpt SSAB i Oxelösund att låta de anställda ladda sina elbilar under arbetstid, med tio laddpunkter som är kopplade till InCharge.

Även köpcenter och andra destinationer upplever att laddstationer är ett bra sätt att locka besökare.

Det finns dessutom nya lagkrav på laddpunkter vid parkeringsplatser – från 2025 ska alla parkeringsplatser med fler än 20 platser ha minst en laddpunkt.

elbilar-2030

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Parking_Garage_Charging_Points_Tesla-1

Kapitel 3

Investeringar i laddstationer till företaget

Att investera i en laddstation gör det möjligt för personalen att ladda bilen på jobbet. Det kan betraktas som en attraktiv förmån och kan även vara en investering som ger avkastning varje år för företaget. Om ert företag erbjuder laddning till allmänheten mot betalning kan det både stärka företagets hållbarhetsprofil och ge en ny inkomst.

En laddstation som erbjuds till anställda och kunder kan ofta ha en lägre effekt än de laddpunkter där snabb laddning krävs för verksamhetskritiska fordon. För bilar som ska stå och ladda hela arbetsdagen räcker en mer prisvärd lösning.

För dig som investerar i laddinfrastruktur hos ett företag finns ett antal saker att ta ställning till:

  • Vilken effekt behöver ni? Effekten avgör hur snabbt laddningen kan ske.
  • Hur ska laddningen prioriteras jämfört med andra energibehov i verksamheten?
  • Hur kan ni erbjuda tillräcklig servicenivå på laddningen utan att behöva förstärka er befintliga nätanslutning?

Oavsett om ert företag vill bygga laddpunkter till anställda och kunder eller sälja laddning till allmänheten, underlättar det att arbeta med en etablerad partner. Med Vattenfalls tjänst Power-as-a-Service behöver ni inte själva äga laddstationen utan låter er leverantör både äga och ta helhetsansvar för lösningen.

New call-to-action

När Vattenfall äger och förvaltar er laddstation sköter vi även all administration, fakturering av laddkunder och underhåll, så kan ni koncentrera er på kärnverksamheten. Om ni öppnar upp era laddpunkter för allmänheten har ni dessutom redan från start tillgång till en kundstock med tiotusentals förare som nyttjar Vattenfalls laddstationer och är på ständig jakt efter nya smarta placeringar.

Dessutom kan ni få ett investeringsstöd på upp till halva kostnaden.

Läs mer om våra laddtjänster här.

Featured-Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_E-mobility_1608_152_R_RF_2

Kapitel 4

Elektrifiering av personalbilsflottan

Att elektrifiera ett företags personalbilsflotta är inte bara klimatsmart, det kan också bli en billigare lösning än fossildrivet. Det gäller dock att göra en grundlig översyn över vilken laddlösning ni behöver innan ni gör skiftet.

När laddinfrastrukturen ska försörja företagets fordonsflotta ställs högre krav än om ni enbart vill erbjuda laddning för anställda. Om verksamheten är beroende av att laddstrukturen fungerar krävs en hög servicenivå, står bilarna oladdade i exempelvis en budverksamhet blir det snabbt kostsamt. Förmodligen krävs en högre laddhastighet och därmed högre effekt.

Regeringen har som mål att Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri år 2030, och flera företag går nu i bräschen för att nå målet. Men det är inte bara bilar och lastbilar som kan elektrifieras, nu börjar även elektrifieringen av skotrar komma ikapp.

New call-to-action

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Network_Solutions_82331826

Kapitel 5

Elektrifiering av transporter i verksamheten

Att elektrifiera verksamhetens transporter är ett effektivt sätt för ett företag att göra verksamheten mer hållbar. När behovet att eldriven transport växer ökar även utvecklingstakten på tekniksidan.

Elektriska lastbilar utvecklas och elektriska drönare möjliggör transport av både människor och varor, samtidigt som elbussar kan transportera verksamhetens personal och elskotrar ger en tyst och fossilfri arbetsmiljö.

Omställningen till elektrifierad transport i verksamheten kommer med många fördelar:

  • Minskade koldioxidutsläpp
  • Starkare miljöprofil och bidrag till verksamhetens hållbarhetsmål
  • Arbetsmiljön för personalen förbättras
  • Samhället och omgivningen gynnas av en bättre miljö samt tystare transporter
  • Ekonomiska incitament

LKAB är ett av företagen som ligger i framkant med att testa att elektrifiera sina interna transporter. Genom att låta en elbuss skjutsa gruvpersonalen till sina arbetsplatser har man kunnat minska koldioxidutsläppen samt minska behovet av dyr ventilation i gruvorna.

Utvecklingen av den elektrifierade transporten sker ofta med en batterilösning i fordonet, en elektrisk drivlina och tillhörande laddinfrastruktur. En farhåga har varit hur räckvidd och batterikapacitet klarar det svenska, stundvis kalla, klimatet. Dessa centrala frågor gällande eldrivna fordon har testats i Pajala, i ett pilotprojekt med elektrifiering av tunga lastbilstransporter i en arktisk miljö.

Det finns flera spännande nya svenska aktörer som erbjuder eldrivna lastbilar som prenumerationstjänst, däribland Einride och Volta Trucks.

Budbilsfirmor är en annan verksamhet där fossilfria transporter är angeläget. I Nederländerna har budföretag Red je Pakketje skapat en helt fossilfri leveranskedja. För att själva kunna fokusera på kärnverksamheten har de låtit Vattenfall ta hand om hela laddlösningen.

Batterilager hjälper till att accelerera omställningen till fossilfritt. Genom ett samarbete med NCC och Northvolt har Vattenfall elektrifierat NCC:s byggarbetsplats i Örebro. På platser där det inte finns elkraft idag eller där befintligt elnät har för svag matning ser vi möjligheten att använda batterilager som ett fossilfritt alternativ. Elkraften kan användas till elektrifierade byggarbetsmaskiner, arbetsverktyg och för att ladda elfordon.

 

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Network_Solutions_78144917

Kapitel 6

Omställningen i kollektivtrafiken

Elektrifiering av kollektivtrafik, exempelvis bussar, är under utveckling. Att elektrifiera en så viktig samhällsfunktion ställer höga krav på såväl laddare som elinfrastruktur, vare sig det gäller bussar eller olika typer av spårbunden trafik.

Det finns även flera olika regleringar och regelverk att förhålla sig till när kollektivtrafik elektrifieras. Vattenfall Network Solutions erbjuder en helhetslösning för kollektivtrafik där vi tar fullt ansvar för effektbehovet.

Vi kan äga laddinfrastrukturen och hantera regelefterlevnaden. Vi hjälper också till att bland annat optimera laddstationer, uppgradera elinfrastrukturen för ökad kapacitet och installera kompletta laddsystem.
Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Network_Solutions_178449607

Kapitel 7

Elektrifiering av sjöfarten och kommersiella båtar

Lättillgänglig laddinfrastruktur och elektriska framdrivningssystem är en förutsättning för övergången till elektrifierad sjöfart. Flera politiska åtgärder och regleringar införs nu i syfte att uppfylla de nya klimatmålen och däribland allt fler åtgärder för att främja hållbara sjötransporter. 

Exempelvis har den internationella sjöfartsorganisationen IMO som mål att minska utsläppen från sjöfarten med 40 procent till 2030. För att klara det krävs innovation och flera spännande projekt pågår i Sverige.

För eldrivna passagerarbåtar krävs snabb och kraftfull laddning. Vid täta turer ska det inte vara något krångel, laddningen ska i princip sköta sig själv och säkerhetskraven är höga.

Vattenfall Network solutions kan erbjuda en helhetslösning där vi tar hand om allt från byte till elektriska båtmotorer till leverans och förvaltning av laddsystem och tillhörande elinfrastruktur.

Vattenfall kliver in som anläggningsägare och tar fullt ansvar när företag köper elektrifieringen som tjänst, Power-as-a-Service. I Stockholm har Vattenfall hjälpt till att elektrifiera en passagerarfärja som nu kan snabbladdas på tio minuter.

Ett annat sätt att minska utsläppen från sjöfarten är att komplettera befintliga motorer med miljövänlig teknik. Viking Line har exempelvis kompletterat en av sina färjor med ett modernt rotorsegel.

Att elektrifiera större fartyg och tillhörande transport vid hamnar är allt vanligare och i linje med ökade regleringar över Europa. Vattenfall har innovativa och hållbara lösningar för att elektrifiera sjötransporter, hamnar och fartyg, vilka alla spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Läs mer om våra lösningar här.
airport

Kapitel 8

Elektrifiering av flygplatser

En viktig del av elektrifieringen av flygtrafiken är marktransporterna. Bagagevagnar, små traktorer och passagerarbussar är exempel på vad som kan elektrifieras. Det krävs tillgänglig laddinfrastruktur, elektriska drivlinor och batterilösningar både för de fordon som drivs på el och som stöd för elektrifieringslösningarna. Visionen är fossilfria flygplatser.

För att förverkliga den visionen är det gynnsamt med en leverantör som tar ett helhetsgrepp på flygplatsens elektrifiering. När Vattenfall elektrifierar en flygplats tar vi fullt ansvar för hela laddinfrastrukturen.

Även flygplanen är på väg att elektrifieras. Än så länge är det de minsta planen som kan drivas med batteri. Elflyg testas just nu bland annat i Sverige och Norge.

Forskningen fortsätter för att hitta hållbara lösningar för att elektrifiera även de större passagerarplanen.

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning