Förnybar energi, Flexibilitetstjänster, FCR, effektbehov

Så bidrar AMF Fastigheter till balansen i kraftnätet

Publicerad: 2021-12-01 Uppdaterad: 2024-02-02 kl. 11:12

Så bidrar AMF Fastigheter till balansen i kraftnätet

Sedan en tid tillbaka erbjuder Vattenfall tillsammans med Sympower möjligheten för företag att bidra till balansen i kraftnätet via frekvenshållningsreserven FCR. Ett av dessa företag är AMF Fastigheter, som hoppas att deras flexibla elförbrukning kan bidra till utbyggnaden av fossilfri och förnybar energi.

Som mycket annat i världen handlar elförsörjning om att hitta balans. Förbrukningen och produktionen i kraftnätet ska helst ligga så nära varandra som möjligt, men eftersom det är svårt att exakt förutspå hur stor förbrukning och produktion kommer bli fluktuerar elnätsfrekvensen något. För att stabilisera frekvensen samarbetar Svenskt Kraftnät och de olika nordiska systemoperatörerna för att garantera att energi tillförs och avlägsnas ur det nordiska nätet när det krävs för balansens skull.

Ett sätt att uppnå den balansen är genom att använda den så kallade frekvenshållningsreserven, Frequency containment reserve (FCR), där elproducenter och elkonsumenter kan sälja kapacitet, MW, på FCR-marknaden. Så fort frekvensen ändras inom det område som ska stöttas aktiveras frekvenshållningsreserven, kapacitet handlas upp i förväg i varje givet ögonblick under dygnet, och stabiliserar kraftnätet.

Därför ansluter sig AMF Fastigheter till FCR
En elkonsument som valt att ansluta sig till FCR är AMF Fastigheter. Med hjälp av Vattenfall och energisystemföretaget Sympower hoppas AMF kunna bidra till jämvikt i elnätsfrekvensen. Processen utgår från konsumentens anläggningar – i det här fallet AMF Fastigheter – där man efter diskussion med Vattenfall och Sympower, hittat möjligheter till att bidra med flexibilitet. Tanken är att kunna bidra till frekvensreserven utan att det påverkar företagets andra övergripande processer eller verksamheten i stort.
Michael_Eskils_AMF
– För att nå klimatmålen måste vi lyfta blicken och se var vi kan göra skillnad, även bortom den egna verksamheten. Genom att ansluta oss till FCR-marknaden hoppas vi kunna bidra till ett mer stabilt kraftnät och stödja användningen av mer fossilfri el i Sverige. Ju fler som ansluter sig desto bättre, så vi hoppas också inspirera fler i branschen till att ta samma steg, säger Michael Eskils, hållbarhetschef hos AMF Fastigheter.

AMF Fastigheter är Vattenfalls första fastighetskund på FCR-marknaden.

– Vi har hittills haft kunder inom industrin men att nu AMF Fastigheter, som dessutom är elkund med 100 procent förnyelsebar el ansluter sig, öppnar det upp för helt nya möjligheter inom fastighetsbranschen. Frekvensreglering av elsystemet är en av flera lösningar där kunderna själva aktivt kan medverka för att upprätthålla balansen i nätet och möjliggöra alltmer fossilfri el i kraftsystemet, säger Henrik Juhlin, Head of Power Management på Vattenfall.

AMF Fastigheters anläggningar och verksamhet är väl lämpade för att bidra på FCR-marknaden

– Vi ser en mycket stor potential hos kunder som AMF Fastigheter, då deras anläggningar är väl lämpade för att kunna bidra med sin inneboende flexibilitet. Den tröghet som finns i fastigheternas system och processer medför att det blir väldigt liten, om ens någon, påverkan vid aktivering av FCR för AMF:s del, säger Anders Tonhammar Lööf, affärsansvarig för Sympower i Sverige.

En del av ett större hållbarhetsmål

AMF Fastigheters beslut att ansluta sig till FCR-marknaden är en del av företagets övergripande mål att minska sin klimatpåverkan i linje med 1,5-gradersmålet men ambitionerna sträcker sig längre än så.

I slutet av 2019 anslöt sig AMF Fastigheter till Science Based Targets initiative och åtog sig därmed att ta fram vetenskapligt förankrade klimatmål i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sedan dess har AMF Fastigheter arbetat med att noga kartlägga och följa upp utsläppen genom hela värdekedjan och formulera de klimatmål som ska styra verksamheten framåt. Nu har målen prövats och godkänts av SBTi.

AMF Fastigheter åtar sig att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 1 och 2 med 100 % till och med 2030 räknat från 2020 års nivåer. AMF Fastigheter åtar sig även att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 67 % per kvadratmeter inom samma tidsperiod.

Till Scope 1 räknas direkta utsläpp och till 2 och 3 indirekta utsläpp. För AMF Fastigheter utgörs bland annat scope 1 av utsläpp som rör egna servicebilar samt köldmedia, scope 2 av köpt energi och scope 3 av tjänsteresor, inköp och fastighetsutveckling. Scope 1 och 2 anges som ett absolut utsläpp. Scope 3 anges som ett intensitetsmål där utsläppen ska minska med en viss procent per förvaltad yta.

Läs mer om AMF Fastigheters hållbarhetsarbete

Bidrar till övergången till fossilfri energi

AMF Fastigheters initiativ bidrar, som sagt, också till att energisystemet blir mer förnyelsebar. Övergången till hållbara energikällor som vind- och solkraft är självklart nödvändig och eftersträvansvärd, men – den ger också en ojämn frekvens i kraftnätet. Genom att skjuta till kapacitet till FCR öppnar det upp för ytterligare tillförsel av förnyelsebar produktion i kraftsystemet.

– Det finns många anledningar till varför vi vill bygga ut vindkraften i Sverige, säger Viktor Gårdö, Vattenfalls ansvariga för flexibilitetslösningar. Utmaningen är dock att denna produktion minskar stabiliteten i elnätet. I korthet kan man säga att det hade varit stopp för mer vind- och även solkraft i Sveriges energisystem utan lösningar som förbruknings-FCR och företag som är villiga att stötta kraftsystemet när det är som mest belastat.

Nu kommer en implementering av den nya tekniken att genomföras i fastigheterna. AMF Fastigheter ansluter till FCR-marknaden under våren 2022.

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!