Energieffektivisering, Hållbarhet

Vikten av energieffektivisering

Publicerad: 2021-03-18 Uppdaterad: 2021-12-20 kl. 16:02

Vikten av energieffektivisering

Energieffektivisering är både bra för miljön och har potential att öka ett företags lönsamhet. Hur ska man gå tillväga för att lyckas? Hur ska man kommunicera sina mål för att de ska ha så stor effekt som möjligt i organisationen?

Undvik att hamna efter

Energieffektivisering är hållbarhetens lite bortglömda åtgärd. Många företag fokuserar på andra delar på hållbarhetsområdet, men bortser man från att se över sin energiåtgång blir det lätt att hamna efter när förväntningarna från kunder och myndigheter höjs och kraven skärps.

En av de stora anledningarna till att energieffektiviseringen har varit åsidosatt är att fokus i hög utsträckning legat på enbart produktionen. Åtgärder från till exempel fastighetsansvarige som på något sätt kunnat inverka på personalens komfort har ofta lett till protester och därmed inte genomförts. Men för att lyckas effektivisera sin energianvändning behöver hela företaget, från ledning till anställda, involveras och engageras i processen.

Varför är energieffektivisering viktigt?

Att se över och effektivisera sin energianvändning är först och främst en fråga om hållbarhet. Det kan tyckas som att några procents mindre energi inte gör någon större skillnad i det stora hela, men om alla större företag gör liknande effektiviseringar gör det skillnad. Många bäckar små och så vidare. Om man dessutom ser över varifrån energin kommer, att man använder el snarare än fossila bränslen, blir effekten dubbel.

Men det finns också stora ekonomiska vinster att göra. Studier från bland annat Energimyndigheten visar att företag kan spara runt femton procent genom enkla justeringar av beteenden och rutiner. Och eftersom det just handlar om att ändra företagskulturen kring energianvändning kräver det heller inga stora investeringar, kanske inte ens några alls.

Hur kan man lyckas?

Grunden för att lyckas med sin energieffektivisering är att sätta tydliga mål, säkerställa resurser, visualisera både mål och resultat, samt hitta rätt partnerskap.
Särskilt viktiga är de gemensamma mål man sätter. De åtgärder man identifierat bör grupperas, så att man inte ser på varje åtgärd enskilt. Det är åtgärdernas gemensamma effekt som bör ses över.

Det är inte bara viktigt att visualisera de mål man sätter upp när det gäller hållbarhet och energieffektivisering, lika centralt är det att kommunicera vikten av de eventuella förändringar som åtgärderna innebär genom hela organisationen och förankra dem bland de anställda. När målen sätts upp ska de också kunna brytas ned så att de kan appliceras på varje enskild avdelnings arbetssituation och förutsättningar.

Små steg mot energieffektivisering

Genom att ta många små steg är det lättare att nå sina mål så snabbt som man hoppas. Att prioritera energieffektivisering och klimatfrågor är något varje ledning behöver göra i dessa tider, men framför allt ska den prioriteringen kommuniceras. Måltal ska sättas, förankras i alla delar av organisationen och sedan också följas upp. Hur nära kom företaget? Vilka anledningar låg bakom att man uppnådde eller inte uppnådde målet? Vilka lärdomar kan man dra utifrån resultatet? Genom att utse en ansvarig för just energieffektiviseringsfrågan, som gärna får ta plats i ledningen, får man en tydlig person som tar kontroll över frågan.

Personalen ska i möjligaste mån inkluderas i arbetet. De är en resurs, förmodligen den viktigaste, för att nå de mål man sätter upp. Om den engageras ökar chanserna att nå hela vägen fram. Alla har ansvar, alla ska känna sig delaktiga. Samtidigt är det viktigt att lyfta de som är särskilt intresserade i de här frågorna. Identifiera eldsjälar, och låt dem ta större plats i processen.

En nyckelperson i både inlednings- och avslutningsfasen är den fastighetsansvarige, som kan vara behjälplig både när det gäller vilka åtgärder som behöver genomföras och hur man ska göra det. Hen kan också vara drivande i själva processen – att se till att åtgärderna verkligen slutförs.

Få företag kan göra allt helt själva. Man är beroende av att externa, men för verksamheten essentiella, aktörer också inkluderas. Kunder och leverantörer kan vara en del av energieffektiviseringen om man bjuder in dem. Att inrätta den typen av partnerskap gör att man både samlar kompetens kring frågorna och skapar en gemensam drivkraft.

Läs även: 
> Energieffektivisering för företag - Den samlade bilden för att spara på kostnader och på klimatet!

> Energieffektivisering checklista

Ladda ner vår guide

I vår guide Den kompletta Energieffektiviseringsguiden kan du ta del av den globala teknikjätten Bosch framgångsrika hållbarhetsarbete som präglas av kontinuerligt arbete med energieffektivisering. I guiden går vi också igenom elva konkreta steg som stöder energieffektiviseringsarbetet från början till slut.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!