VF_clock_rgb 2021-03-01 Lästid: 5 min
Förnybar energiVattenkraft

EU:s taxonomi – detta behöver du som köper el veta

En teknisk expertgrupp tillsatt av EU-kommissionen har nyligen lagt ett detaljerat förslag på vad som ska klassas som hållbara investeringar, den så kallade EU-taxonomin. Enligt förslaget skulle investeringar i vattenkraften inte räknas som hållbara, vilket har väckt en del frågor. Påverkar detta hur vi ser på vattenkraft som energikälla? Behöver du som inköpare av el göra något?

Det korta svaret är att ingenting har förändrats när det gäller inköp av el. Vattenkraft är fortfarande en förnybar energikälla och ett bra val ur miljösynpunkt. Här går vi igenom vad förändringen betyder och vad du behöver veta.

Detta är förslaget om EU:s taxonomi

Syftet med EU:s nya taxonomi är att det ska bli lättare att avgöra vad som är en hållbar investering. Exempelvis kan ramverket ligga till grund för märkning av hållbara aktiefonder.

EU:s taxonomi definierar sex miljömål:

  1. Begränsa klimatförändringarna
  2. Anpassning till klimatförändringarna
  3. Hållbar användning och skydd av våra marina miljöer
  4. Omställning till en cirkulär ekonomi
  5. Begränsa föroreningar
  6. Skydd av biologisk mångfald

För att en investering ska betraktas som hållbar behöver den väsentligt bidra till att uppfylla minst ett av målen, utan att orsaka betydande skada på något av de andra målen. I det nuvarande förslaget skulle investeringar i vattenkraft inte räknas som hållbara. Det beror på att vattenkraften bidrar positivt till att begränsa klimatförändringarna (mål 1), men samtidigt har en negativ påverkan på biologisk mångfald (mål 6).

Är vattenkraft förnybart?

Ja. Vattenkraften är fortsatt en förnybar energikälla och räknas som sådan i exempelvis GRI och RE100. Den orsakar heller inga direkta koldioxidutsläpp.

Läs mer om vattenkraft och andra energikällor här.

Är vattenkraften ett bra val ur miljösynpunkt?

Sveriges energiförsörjning är i princip helt fossilfri och vattenkraften är en avgörande del i detta. Vattenkraften gör det möjligt för andra sektorer i samhället att drivas med minimal klimatpåverkan. Genom att vattenkraften är reglerbar möjliggör den också utbyggnad av vindkraft då den hjälper till att reglera effektbalansen i nätet. En utbyggd vindkraft ska möta det ökande behovet av fossilfri el.

Våra vattenkraftverk byggdes i många fall för hundra år sedan och har en påverkan på biologisk mångfald. Detta är väl känt, och har bland annat lett till lagstiftning på området. Det byggs heller inga nya vattenkraftverk i Sverige idag. Vattenfall bedriver sedan över 20 år tillbaka ett omfattande arbete med åtgärder som främjar den biologiska mångfalden i och omkring våra anläggningar.

Ett exempel är att vi bygger trappor där fisken kan vandra genom kraftverkens vattenmagasin. Vi bygger även om verken så att fisken kan komma förbi nedströms utan att fastna i turbinerna. Vi planterar ut fiskyngel i älvar. Och vi återställer naturen, för ett mer varierat och levande älvlandskap. Vattenkraften är alltså totalt sett ett bra val ur miljösynpunkt.

Genom att styra bort investeringar från vattenkraften riskerar EU:s taxonomi att bromsa investeringar i förbättringsåtgärder i svenska älvar och vattenkraftverk, snarare än att gynna den biologiska mångfalden.

Vad behöver du göra som elhandelsansvarig?

EU:s taxonomi är en klassificering av investeringar, inte elkonsumtion. Därmed har taxonomin inga direkta konsekvenser för dig som elköpare.

Om taxonomin beslutas kan det finnas en risk att bedömningen på sikt färgar värderingen av vattenkraft i andra sammanhang. Det skulle i så fall skulle vara bekymmersamt för Sveriges klimatomställning, och kunna påverka dig som elköpare. Vi på Vattenfall bevakar frågan och hjälper dig att hålla koll på om någon viktig förändring sker.

Vad händer nu?

Utformningen av taxonomin är ännu så länge bara ett förslag. Även om många i grunden är positiva till taxonomin har det specifika förslaget mött omfattande kritik – 46 500 synpunkter har inkommit på EU-kommissionens förslag. Tidplanen för införande är därför uppskjuten medan synpunkterna behandlas. En av de punkter som diskuteras är vattenkraften.

Läs mer om vilka lagar och skatter som präglar dig som köper el.

Sammanfattning: 4 saker du behöver veta som elhandelsansvarig

  • Vattenkraften är en förnybar energikälla som är avgörande för klimatomställningen.
  • Vattenfall bedriver ett omfattande arbete för att öka den biologiska mångfalden i våra älvar.
  • EU:s taxonomi berör företag som arbetar med investeringar. Reglerna påverkar inte köp av el.
  • Taxonomin är inte beslutad. Vattenfall bevakar utvecklingen åt våra kunder.

 

Läs om Vattenfalls miljövänliga alternativ så som miljövarudeklarerad el EPD eller hur vi kan hjälpa ert företag bli klimatneutrala.

Det går även bra att kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

För att uppnå en genuin klimatneutralitet bör din verksamhet uppfylla ett antal punkter. Ta reda på vad som krävs för att göra din elförbrukning klimatneutral.

Ladda ner guiden