Förnybar energi, Vattenkraft

EU:s taxonomi – detta behöver du som köper el veta

Publicerad: 2021-06-07 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 13:40

EU:s taxonomi – detta behöver du som köper el veta

Den så kallade EU-taxonomin, som definierar vad som klassas som hållbara investeringar, har gått från förslag till slutgiltig version. Det tidigare förslaget har väckt en del frågor kring vattenkraften. Här sammanfattar vi vad den slutgiltiga versionen innebär, för dig som inköpare av el.

Det korta svaret är att vattenkraften betraktas som hållbar ur investeringssynpunkt. Även om det egentligen inte har någon betydelse när det gäller inköp av el (vilket inte är en investering) så är det positivt att vattenkraft betraktas som hållbart ur detta perspektiv, i tillägg till att vara en förnybar och reglerbar energikälla. Här går vi igenom vad förändringen betyder och vad du behöver veta.

Detta är EU:s taxonomi

Syftet med EU:s nya taxonomi är att det ska bli lättare för finansmarknadens parter att avgöra vad som är en hållbar investering. Exempelvis kan ramverket ligga till grund för märkning av hållbara aktiefonder.

EU:s taxonomi definierar sex miljömål:

  1. Begränsa klimatförändringarna
  2. Anpassning till klimatförändringarna
  3. Hållbar användning och skydd av våra marina miljöer
  4. Omställning till en cirkulär ekonomi
  5. Begränsa föroreningar
  6. Skydd av biologisk mångfald

För att en investering ska betraktas som hållbar under taxonomin behöver den väsentligt bidra till att uppfylla minst ett av målen, utan att orsaka betydande skada på något av de andra målen. I den slutgiltiga antagna versionen klassas vattenkraften som hållbar, givet att vissa åtgärder är genomförda för att skydda arter och habitat. Det gör den svenska vattenkraften.

Är vattenkraft förnybart?
Ja. Vattenkraften är fortsatt en förnybar energikälla och räknas som sådan i exempelvis GRI och RE100. Den orsakar heller inga direkta koldioxidutsläpp.

Är vattenkraften hållbar?
Ja. Vattenkraft anses uppfylla taxonomin om den uppfyller EU:s vattendirektiv. För Sveriges del finns idag en plan för hur vattenkraften skall omprövas och branschen avsätter 10 miljarder i en miljöfond för att finansiera kommande miljöanpassning. Sammanfattningsvis kan vattenkraft ses som ett hållbart val.

Läs mer om vattenkraft och andra energikällor här.

Är vattenkraften ett bra val ur miljösynpunkt?

Sveriges energiförsörjning är i princip helt fossilfri och vattenkraften är en avgörande del i detta. Vattenkraften gör det möjligt för andra sektorer i samhället att drivas med minimal klimatpåverkan. Genom att vattenkraften är reglerbar möjliggör den också utbyggnad av vindkraft då den hjälper till att reglera effektbalansen i nätet. En utbyggd vindkraft ska möta det ökande behovet av fossilfri el.

Våra vattenkraftverk byggdes i många fall för hundra år sedan och har en påverkan på biologisk mångfald. Detta är väl känt, och har bland annat lett till lagstiftning på området. Det byggs heller inga nya vattenkraftverk i Sverige idag. Vattenfall bedriver sedan över 20 år tillbaka ett omfattande arbete med åtgärder som främjar den biologiska mångfalden i och omkring våra anläggningar.

Ett exempel är att vi bygger trappor där fisken kan vandra genom kraftverkens vattenmagasin. Vi bygger även om verken så att fisken kan komma förbi nedströms utan att fastna i turbinerna. Vi planterar ut fiskyngel i älvar. Och vi återställer naturen, för ett mer varierat och levande älvlandskap. Vattenkraften är alltså totalt sett ett bra val ur miljösynpunkt.

EUs taxonomi bekräftar att vattenkraften är hållbar, givet att vissa åtgärder är genomförda för att skydda arter och habitat.

Vattenfall bäst i Norden på biologisk mångfald

Vad behöver du göra som elhandelsansvarig?

EU:s taxonomi är en klassificering av investeringar, inte elkonsumtion. Därmed har taxonomin inga direkta konsekvenser för dig som elköpare.

Värderingen i EUs taxonomi kan dock ha betydelse för hur konsumtion av ett visst produktionsslag kan uppfattas. Att vattenkraften klassificeras som hållbar i EUs taxonomi kan ha betydelse ur det perspektivet.

Vad händer nu?

Utformningen av taxonomin är slutgiltig. Den slutgiltiga versionen ligger till grund för löpande tillämpning och tolkning, exempelvis vid utfärdande av gröna obligationer.

Läs mer om vilka lagar och skatter som präglar dig som köper el.

Sammanfattning: 4 saker du behöver veta som elhandelsansvarig

  • Vattenkraften är en förnybar och hållbar energikälla som är avgörande för klimatomställningen.
  • Vattenkraften är hållbar, vilket bekräftas i den slutgiltiga versionen av EUs taxonomi.
  • Vattenfall bedriver ett omfattande arbete för att öka den biologiska mångfalden i våra älvar.
  • EU:s taxonomi berör företag som arbetar med investeringar. Reglerna påverkar inte köp av el.

Att handla el är en komplex affär. Det ställer krav på att du håller dig uppdaterad om exempelvis olika energikällor för att du ska kunna teckna ett avtal som matchar din verksamhets mål och värderingar. Det kräver även att du har en god kunskap i hur elmarknaden faktiskt fungerar.

Som hjälp på traven har vi tagit fram en guide som går igenom det du behöver veta om den svenska elmarknaden.

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Det går även bra att kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!