Lagar och skatter, Elmarknaden

Årets nya energiskatter och stöd

Publicerad: 2023-01-11 kl. 14:37

Årets nya energiskatter och stöd

Lagändringar och stöd duggar tätt inom energiområdet. Här listar vi de viktigaste lagändringarna inom energiområdet 2023.


Energifrågan är högaktuell och ovanligt många av årets nya lagar och förordningar har kopplingar till energiförsörjningen. Både den tidigare och den nuvarande regeringen har föreslagit ändringar som träder i kraft under 2023.
 
Orsaken till förändringarna inom beskattning och subventioner är de många och mångsidiga utmaningar som behöver hanteras inom energiområdet just nu, konstaterar Anna Johansson, senior portfölj-ägare vid Vattenfall.

Runt om i Europa har man vidtagit olika åtgärder som exempelvis tillfälliga skattelättnader och andra direkta stöd

– Vi behöver driva på förändringar för att ställa om till ett fossilfritt samhälle och utöver det har Rysslands krig i Ukraina satt stor press på det europeiska energisystemet. För att på kort sikt stötta slutkunderna och pressa ner energikostnaderna har man runt om i Europa vidtagit olika åtgärder som exempelvis tillfälliga skattelättnader och andra direkta stöd till slutkunder.
 
Därtill har regeringsskiftet i Sverige haft en påverkan på vissa typer av energiskatter och subventioner. Bland annat sänks skatten på bensin och diesel under tre år från den 1 januari 2023 med motsvarande 1 krona per liter (inklusive moms), till följd av ett beslut som den nya M-, L- och KD-regeringen fattat med stöd av SD. Anslaget till Klimatklivet höjs med 400 miljoner kronor under 2023 för att möjliggöra fler satsningar på laddinfrastruktur.

Trygg energiförsörjning i fokus

Energikrisen i Europa och de höga elpriserna påverkar alla aktörer på elmarknaden på olika sätt. De åtgärder som har presenterats under hösten både på nationell och på EU-nivå syftar till att stötta aktörerna på ett sätt som möjliggör för en så välfungerande elmarknad som möjligt under de här extraordinära omständigheterna.

Motivera till energieffektivisering och en fortsatt elektrifiering av transportsektorn och industrin

– Fokus är att på kort sikt säkra en trygg energiförsörjning och hjälpa både hushåll och företag att sänka sina elkostnader. Det är samtidigt viktigt att de åtgärder som vidtas inte påverkar hastigheten för energiomställningen. Helst ska de också bidra till att driva på takten för att få ny fossilfri elproduktion på plats och motivera till energieffektivisering och en fortsatt elektrifiering av transportsektorn och industrin.

EU-anpassade åtgärder

I Sverige har man utfärdat kreditgarantier till elproducenter för att täcka upp för snabbt växande säkerhetskrav på elbörsen. För att hjälpa kunder med höga elräkningar kommer hushållskunder i elområde 3 och 4 i mellersta och södra Sverige att få en utbetalning via Försäkringskassan. Hushållskunder i hela landet kommer att få kompletterande stöd för november- december 2022. Svenska Kraftnät presenterade den 4 januari ett nytt förslag för elstöd till företagskunder och juridiska personer som exempelvis bostadsrättsföreningar i elområde 3 och 4 enligt samma modell som stödet för privatkunder, men med ett maxtak på 22 miljoner kronor.

Om priserna fortsätter vara höga även under fortsättningen av året kan vi vänta oss nya åtgärder

Maxtaket har införts som en anpassning till EU:s regler för statsstöd. Regeringen föreslog också nyligen en ökad möjlighet att få tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt för företag.
Vilka ytterligare åtgärder som blir aktuella på sikt beror på prisutvecklingen för el och annan energi, säger Anna Johansson.
 
– De åtgärder som har tagits fram så här långt har primärt handlat om att underlätta för kunderna att klara sig över den här vintern. Om priserna fortsätter vara höga även under fortsättningen av året kan vi vänta oss nya åtgärder.

– EU-kommissionen har aviserat att man vill se över marknadsdesignen under inledningen av 2023, men det är än så länge oklart vilken typ av förändringar det kan komma att innebära för kunderna. Andra områden som kan vara aktuella är möjligheter till ökad energieffektivisering, förbättrade möjligheter för egen elproduktion och lagring av el, och satsningar på efterfrågeflexibilitet.
 
Som företagare gäller det att följa utvecklingen. Vilken myndighet som ska administrera utbetalningen av elstöd till näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 är inte klart, men Svenska kraftnät uppdaterar löpande information kring de beslut som fattas på sin hemsida.

8 nya lagar och förordningar inom energiområdet 2023:

 
 • Elskatten höjs
  Energiskatten på elektrisk kraft räknas upp med 3,2 öre per kilowattimme för 2023, vilket innebär att energiskattenivån uppgår till 39,2 öre (exkl moms) per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för 2023. I vissa län i Norrland är skatten dock lägre.

 • Förstärkt skattereduktionen för installation av solceller
  Inom ramen för det så kallade gröna avdraget höjs skattereduktionen för installation av solceller från 15 till 20 procent från och med 1 januari 2023. För den som installerar solceller för 100 000 kronor (inkl moms) ökar skattereduktionen från 15 000 till 20 000 kronor i och med förslaget.

 • Tillfälligt slopad förmånsbeskattning av gratis elbilsladdning
  Den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas. Den 1 juli 2023 till sista juni 2026 slopas denna förmånsbeskattning.

 • Avfallsförbränningsskatten avskaffas
  Avfallsförbränningsskatten avskaffades den 1 januari 2023. Skatteverket har utvärderat avfallsförbränningsskatten som infördes 2020 och kommit fram till att den inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styr mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

 • Skattenedsättningen för datorhallar slopas
  Nedsättningen av energiskatten på elförbrukning i datorhallar slopas från den 1 juli 2023. För datorhallar som omfattas av nedsättningen är skatten i dag 0,6 öre/kWh jämfört med den ordinarie skattesatsen som för närvarande är 36,0 öre/kWh. Förslaget syftar till att ge datorhallarna ytterligare incitament till energieffektivisering.

 • Slopad koldioxidskatt för kraftvärme- och värmeverk
  Koldioxidskatten slopas för bränslen som används för att producera värme i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem från 1 januari 2023. Syftet är att förbättra lönsamheten inom elproduktion i kraftvärmeverk och därmed stimulera ökad produktion.

 • Skattenedsättning på jordbruksdiesel förlängs
  Den tillfälliga utvidgningen av skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel förlängs i ytterligare ett halvår. Enligt nuvarande regler ska utvidgningen av nedsättningen upphöra vid halvårsskiftet 2023. Skatten på jordbruksdiesel är noll kronor under andra halvåret efter förlängningen.

 • Gaspris-stöd till sydsvenska hushåll – under utredning
  Stödet kommer att läggas fram i en budget. Nästa planerade budget är vårändringsbudgeten för 2023. Läs mer på regeringen.se.

Energiskatten på el 2023

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!