Klimatneutral el, Energieffektivisering, Hållbarhet

Hela värdekedjan viktig för Bosch

Hela värdekedjan viktig för Bosch

Teknikjätten Bosch vill att alla ska följa med på deras hållbarhetsresa. Genom att engagera medarbetare och se över energieffektiviteten hos såväl underleverantörer som kunder hoppas företaget kunna visa vägen för andra globala storföretag som vill minska sitt klimatavtryck.

Precis som i de produkter som den globala teknikjätten Bosch tillverkar är det också många komponenter som gör helheten i företagets energieffektivisering. Bosch har högt ställda mål när det gäller klimatutsläpp och år 2020 var första gången som fabrikerna nollade sitt koldioxidavtryck.

Kaspars Kalviskis är Boschs samordningsansvarig för koldioxidutläppsminskningen för Norden och Baltikum och påtagligt nöjd med hur företaget satt upp tuffa, men, skulle det visa sig, genomförbara mål när det gäller miljö och hållbarhet. Särskilt i och med att det har haft effekter både på klimatpåverkan och ekonomi.
– Det här innebär inte på något sätt ett farväl till gott affärssinne eller strävan att växa. Som Boschs exempel visar, kan företag även göra klimatåtgärder till ett inslag i den dagliga verksamheten, säger Kalviskis, som nu hoppas få se fler företag ta sig an lika ambitiösa planer som hans eget.

Alla delar av verksamheten är viktiga

En av orsakerna till att Boschs klimatarbete varit så framgångsrikt är att de sett över vad de kan göra – och satt mål utifrån det – i hela verksamheten. Även om det är lätt att stirra sig blind på själva produktionen och tänka att det är där de stora förändringarna och vinsterna kan göras så är tjänstemannasektorns kontor eller forskningsenheterna, ur ett Bosch-perspektiv, lika viktigt som fabrikerna. Det gäller att se helheten. Därför har företaget också tagit fram tre olika vida ramar, kallade ”scopes”, som utsläppen kan placeras inom. Scope 1 innefattar till exempel företagets alla utsläpp från fossila bränslen, scope 2 väger in indirekta utsläpp från användandet av el och fjärrvärme, scope 3 tar ett ännu större grepp och omfattar utsläpp i hela värdekedjan, från hur komponenter produceras hos underleverantörer till hur slutprodukten används hos konsumenten. Genom att ha den helhetsbilden vill man få närmast total överblick.Bosch_1Boschs fokus har framför allt varit på energieffektivisering och att på egen hand generera energi från förnybara källor.
– Både tekniskt och ekonomiskt är energieffektiviteten det viktigaste för att nå koldioxidneutraliteten, menar Kalviskis. Å ena sidan är det en drivkraft för innovation och därmed tillväxt. Å andra sidan är de lönsamma eftersom kostnaden för energieffektiviseringsåtgärderna ligger i samma storleksordning som kostnadsminskningen. År 2030 strävar vi efter att spara 1,7 terawattimmar energi genom att förbättra energieffektiviteten i våra anläggningar.

Företaget har till exempel utvecklat en energihanteringsplattform som med data från produktionen kan spåra och optimera strömförbrukningen för enskilda maskiner. Man har också utvecklat andra tekniska lösningar för att till exempel anpassa ventilation utifrån behov eller använda spillvärme från olika tillverkningsprocesser för att göra energianvändningen så effektiv som möjligt.

Läs även: Energieffektivisering för företag - Den samlade bilden för att spara på kostnader och på klimatet!

Se till hela värdekedjan

Är man ett företag av Boschs typ, som finns i stort sett över hela världen, måste man också tänka både globalt och lokalt när det gäller energi- och miljömål. Bosch har installerat drygt 50 000 solceller i Indien för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. I Sverige drivs alla anläggningar från och med i år med 100 procent EPD-miljödeklarerad el från vattenkraft.
– När det är nödvändigt och möjligt använder vi högeffektiva Boschvärmepumpar för att generera värme och varmt vatten från denna ”gröna” elektricitet och spillvärme. Trots att vattenkraft ger mycket små koldioxidutsläpp sett ur ett livscykelperspektiv har vi valt Vattenfalls produkt Klimatneutral el.Bosch_KasparsEn annan viktig aspekt av att vara ett jätteföretag är att försöka påverka inte bara den egna organisationen och verksamheten, utan också underleverantörer och de som faktiskt köper slutprodukten.
– Ett delmål är att genomföra aktiviteter både uppströms och nedströms för att involvera hela värdekedjan – ända från varorna vi köper till hur våra kunder använder produkterna vi har sålt – för att bli klimatneutrala i hela värdekedjan.

Ökat engagemang underlättar hållbarhetsarbetet

För att kunna engagera de anställda i arbetet har det varit viktigt att informera och kommunicera med medarbetarna löpande. Ska målen nås är allas delaktighet ett måste. Eftersom varje liten effektivisering, hur banal eller futtig den än må vara, faktiskt betyder något.
– Vi informerade våra medarbetare inte bara om Boschs globala hållbarhetsinitiativ utan också hur “små” åtgärder av individer, både på jobbet och hemma, kan minska utsläppen och bidra till en mer hållbar framtid. Till exempel tog vi upp vad vi kan bidra med på jobbet för att nå företagets mål och hur våra matvanor och sätt att resa påverkar miljön. Vi ville visa på möjligheterna och att det mesta går att göra utan att det innebär uppoffringar.

Genom att hela tiden spela med öppna kort kunde Bosch öka engagemanget och få fler med på resan mot klimatneutralitet.
– I allmänhet mottogs detta initiativ mycket väl av de absolut flesta. Och även vår redovisning av våra mål, vad vi gör och vilken effekt det får bidrog till att öka medarbetarnas stolthet över att arbeta på Bosch.

Med närmare 1 000 egna experter, och med erfarenheten från sina mer än 1 500 egna energieffektiviseringsprojekt, håller Bosch på att dra igång en egen konsultverksamhet - Bosch Climate Solutions. Läs mer om Bosch framgångsrika jakt efter klimatutsläpp i Den kompletta energieffektiviseringsguiden. I guiden beskriver vi de fyra hörnstenarna som hjälper dig till framgång när du själv ska börja energieffektivisera. När det sedan är dags att börja lista besparingsmöjligheter får du nytta av den praktiska 11-stegsguide som stöder energieffektiviseringsarbete från början till slut.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!