Så fungerar elaffären

Ursprungsgarantier och elcertifikat – för en hållbar energiövergång

Publicerad: 2024-04-25 Uppdaterad: 2024-04-25 kl. 10:38

Vindfrakt

Efterfrågan på verktyg som möjliggör för konsumenter att direkt påverka och stödja övergången till fossilfri energi blir allt viktigare. Ursprungsgarantier är ett sådant verktyg, och har en viktig roll i att säkerställa och verifiera ursprunget för elkonsumentens energianvändning. Elcertifikat har också varit ett viktigt verktyg i strävan efter att främja hållbar energiproduktion. Även om ursprungsgarantier och elcertifikat delar ett gemensamt syfte, skiljer sig dessa åt på viktiga punkter, skillnader som kan vara svåra att förstå för den som inte är insatt. 

Vad innebär ursprungsgarantier för el? 

Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som kan utfärdas för all elproduktion, oavsett om den kommer från förnybara källor eller inte. Dessa garantier säkerställer att det har producerats lika mycket el från en viss kraftkälla som en elanvändare efterfrågat genom sitt avtal. Ursprungsmärkt el är helt spårbar, och elhandlare måste enligt lag redovisa energikällornas sammansättning  från sin totala försäljning på kundfakturorna.

Elproducenter ansöker om ursprungsgarantier för varje megawattimme (MWh) producerad el, som sedan kan säljas på en öppen marknad. Dessa garantier köps oftast av elleverantörer som vill kunna bekräfta för sina kunder att deras el kommer från en specifik källa. Garantierna annulleras när elen har förbrukats, vilket säkerställer en korrekt matchning mellan såld och producerad el.

Varför är ursprungsgarantier viktiga?

Ursprungsgarantier höjer insynen i energisektorn och bygger konsumenternas tillit genom att verifiera ursprunget för den el de använder. Detta verifikationssystem kan motivera elproducenter att öka sina investeringar i hållbar energiproduktion, svarande mot en växande efterfrågan från miljömedvetna konsumenter. Med införandet av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ökar även kravet på spårbarhet, vilket förstärker betydelsen av ursprungsgarantier för företag att visa att deras elförbrukning faktiskt kommer från fossilfria källor.

Hur fungerar handeln med ursprungsgarantier?

Handeln med ursprungsgarantier sker på en öppen marknad där avtal kan vara direkta eller förmedlas genom en mäklare. Priserna på garantier är flexibla och fastställs genom förhandlingar mellan köpare och säljare vid varje affärstransaktion. Energimyndigheten spelar en nyckelroll i att utfärda garantier och godkänna vilka anläggningar som är berättigade.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikatsystemet fungerar som ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och syftar till att öka produktionen av hållbar energi på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet har funnits sedan 2003 och finansieras av elanvändare genom kvotplikt, vilket innebär att en viss mängd elcertifikat behöver annulleras för varje konsumerad megawattimme (MWh).

Det nuvarande systemet håller på att avvecklas, vilket innebär att nya anläggningar som producerar förnybar el inte längre kan erhålla elcertifikat. De producenter som tidigare beviljats certifikat kommer dock att kunna fortsätta ta emot dem under en begränsad tid. Priserna på elcertifikat har minskat kraftigt och är inte längre lika attraktiva ur ekonomisk synvinkel.

Till skillnad från ursprungsgarantier, som ger information om produktionskällan, utfärdas elcertifikat endast för förnybar produktion och används inte för att spåra specifika egenskaper eller typer av el.


Transparens med miljövarudeklarerad el

El som är miljövarudeklarerad med EPD, eller Environmental Product Declaration, ger en fullständig bild av miljöpåverkan från vagga till grav.

När du väljer el med EPD får ditt företag inte bara insikt i den klimatpåverkan som elen har, utan också en garanti om att den kommer från den specifika energikällan ni valt. Produkter med EPD bygger på livscykelanalyser och erbjuder detaljerad information om resursanvändning, utsläpp, avfallshantering, återvinning och markanvändning för varje producerad kilowattimme el.

EPD - miljövarudeklarerad el

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!