omställning, Elektrifiering, SMR

SMR ökar möjligheterna för vind- och solkraft

Publicerad: 2022-05-05 Uppdaterad: 2022-11-25 kl. 08:38

SMR ökar möjligheterna för vind- och solkraft

Små modulära kärnreaktorer kan bli helt avgörande för att säkra framtidens rena energisystem. Det konstaterar Internationella energirådet, IEA i en rapport.

Kärnkraftens vara eller icke vara har debatterats flitigt i många år och sedan 1990-talet har kärnkraftens andel i den globala elmixen minskat från 18 till 10 procent. Men i en rapport från Internationella energirådet, IEA, konstateras att kärnkraften har en helt avgörande roll för att lyckas med klimatomställningen.

Utan kärnkraft blir den utbyggnadstakt som krävs extremt svår att möta

Utbyggnaden av sol- och vindkraft står för en mycket stor andel av den nya elproduktion som behövs för att vi ska klara klimatmålen – men utan kärnkraft blir den utbyggnadstakt som krävs extremt svår att möta, enligt IEA.

Om kärnkraften avvecklas i takt med att reaktorernas planerade drifttider uppnås behöver sol- och vindkraften öka med en faktor sex till 2040, vilket inte anses realistiskt. Då kan samhället i stället behöva använda sig av fossila bränslen för att möta de växande behoven av el.

Mindre investeringar

IEA föreslår i stället att låta kärnkraften vara en del i omställningen och menar att det kan öka möjligheterna att, i rimlig takt, integrera sol- och vindkraft i elsystemen. Men flera utmaningar finns. Stora kärnreaktorer kräver enorma investeringar med avkastning först långt senare. Intresset bland privata investerade för kärnkraft är därför lågt. IEA lyfter i stället fördelar med små modulära kärnreaktorer, SMR, en ny teknik som ger en mer flexibel och prisvärd kraftgenerering.

Samma stabila och fossilfria el som i dag, men mer flexibelt och på en mindre yta

Det som skiljer en SMR från dagens stora kärnkraftverk är att de kan leverera samma stabila och fossilfria el som i dag, men mer flexibelt och på en mindre yta.

SMR kan placeras på platser där nätutbyggnaden är begränsad eller där behovet av el är som allra störst, vilket är en stor fördel för framtidens klimatsmarta industri. SMR:er kan exempelvis byggas i direkt anslutning till ett stålverk, en vätgasfabrik eller en batteritillverkare och förse dessa direkt med stabil och fossilfri el. Även säkerhetssystemet är annorlunda hos SMR jämfört med dagens stora kärnkraftverk, där ett så kallat passivt säkerhetssystem innebär att om en incident skulle inträffa så kyler reaktorn ner sig själv, utan att vara beroende av någon yttre elförsörjning.

Ökat globalt intresse

Det globala intresset för små modulära reaktorer har ökat stort på grund av deras förmåga att möta behovet av flexibel kraftgenerering och ersätta åldrande fossilbränsleeldade kraftverk och IEA menar att de kan ge ett stort bidrag till framtidens rena energisystem.

Smarta sätt att lagra energi är också en förutsättning för att uppnå ett fossilfritt energisystem

För att säkra en stabilitet i elsystemet när en allt större andel av elen kommer från väderberoende kraftslag behöver vi också smarta sätt att lagra energi, enligt IEA. Det är också en förutsättning för att uppnå ett fossilfritt energisystem utan kärnkraft på sikt. Där kan vätgastekniken spela en stor roll. Vätgas är en typ av energilager som passar för att lagra större mängder energi under längre tid än exempelvis batterier.

Gasutsläpp kan öka

Debatten om kärnkraften lär fortsätta. Men från IEA:s håll varnar man för långsiktiga konsekvenser om driften av befintlig kärnkraft i de industrialiserade länderna inte förlängs eller om inga nya reaktorer byggs ut. Kärnkraftens bidrag skulle i så fall minska till 5,5 procent år 2040, vilket skulle resultera i kraftigt höjda elpriser samt att en stor del av produktionen skulle behöva ersättas med fossil gas. Det skulle, enligt IEA, innebära att den fossila gasen skulle bli den största källan till el och utgöra omkring 30 procent av elmixen, vilket i sin tur betyder ökade utsläpp med fem procent i de industrialiserade länderna jämfört med om kärnkraften funnits kvar.

Oavsett vägval kommer det att behövas stora ansträngningar för att uppnå allmän acceptans för den väg man väljer.

IEA konstaterar också att både kärnkraft och en stark utbyggnad av sol- och vindkraft kommer möta opinionsmässiga utmaningar. Oavsett vägval kommer det att behövas stora ansträngningar för att uppnå allmän acceptans för den väg man väljer.

Läs mer om energiomställningen och projekten som gör den möjlig

Läs mer om kärnkraft
Kärnkraften är en kraftkälla med låga koldioxidutsläpp som spelar en viktig roll för den pågående energiomställningen. Läs mer här om Vattenfalls kärnkraftsanläggningar.
SMR_1200_2Bilder: Rolls-Royce

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!