Förnybar energi, Hållbarhet och socialt engagemang

Nutidens och framtidens energikällor

Publicerad: 2019-05-16 Uppdaterad: 2022-06-17 kl. 07:39

framtidens-energikällor-01

Vi pratar om en fossilfri framtid och en omställning till förnybar energi, men är det möjligt? Och hur ser situationen ut idag? Den fossila elproduktionen behöver fasas ut, och vi behöver skapa innovationer för energilagrings-metoder för att målet om ett klimatneutralt samhälle ska bli verklighet. I den här artikeln kan du läsa om de fossila och förnybara energikällorna som används idag, och om hur energianvändningen och energiproduktionen kommer att se ut i framtiden.

Fossila energikällor

Fossil el produceras från fossila bränslen, och står för cirka 40% av elproduktionen inom EU-27, varav Sveriges, Islands och Schweiz andel är minst (ekonomifakta.se). Fossilfri el är sådan som inte produceras direkt från fossila bränslen, men är inte detsamma som förnybar el, som produceras från energikällor. Läs mer om skillnaden mellan fossilfri och förnybar energi. Tillbaka till de fossila energikällorna som används idag - nedan beskriver vi dem närmare.

Naturgas

Naturgas är en viktig energikälla inom EU, som är en nettoimportör av naturgas. Naturgasen kommer främst från Ryssland, men också Norge, Storbritannien och Nederländerna är stora naturgasproducenter. Koldioxidutsläppen från energikällan är mindre än för andra fossila bränslen, och därför kan naturgas vara användbar vid en övergång till ett mer hållbart energisystem. Nackdelar med naturgas är att den kostar mer än andra energikällor och tillgången kan vara oförutsägbar. 

Kol

Kolkraftverk släpper ut stora mängder koldioxid och har en stor inverkan på landskapet och infrastrukturen, men är en relativt billig och effektiv energikälla. Det är den vanligaste av alla fossila bränslen, och därför fungerar försörjningen i stort sett alltid utan avbrott. Vattenfall äger i dagsläget två stycken koleldade kraftverk, men med ett mål om klimatneutralitet tillhör inte längre kolkraft kärnverksamheten, och man jobbar med att fasa ut kolet samtidigt som man investerar i hållbara tekniker. Vill du veta mer om kolkraft?fossil energiproduktion i form av kolkraftverk

Olja

Olja har flera användningsområden, men till största del omvandlas den till bensin, diesel och flygbränsle. Inom EU stod oljan för cirka 3% av all elproduktion 2008, och 5% av all elproduktion i världen. Den lilla andelen beror på att oljan medför många risker för miljön, och därför används den i många fall som reservbränsle under perioder då belastningen är hög, som under kalla vinterdagar. I framtiden kommer oljans betydelse för el- och värmeproduktion att minska.

Fossilfria energikällor

Vi går mer och mer mot fossilfri elproduktion, och i Sverige är elproduktionen redan till 98% fossilfri. Lite mer än hälften av den elproduktionen kommer från förnybara energikällor. Fossila bränslen används fortfarande i elproduktionen i många länder eftersom den är lättillgänglig och billig, men för att vi ska kunna uppnå en hållbar framtid måste vi lyckas med en energiomställning.

Kärnkraft

Kärnkraft är en fossilfri men icke förnybar energikälla. I praktiken innebär det att koldioxidutsläppen är låga men att uran, som kärnkraften produceras från, inte är en källa som förnyas. Kärnkraft möjliggör en stabil och storskalig elproduktion och används därför flitigt i många länder. Bara EU står för ungefär en tredjedel av all kärnkraftsbaserad elproduktion. Negativa aspekter med kärnkraft är att det krävs stora investeringar för att bygga kärnkraftverk och att avfallet måste lagras tiotusentals eller till och med hundratusentals år för att oskadliggöras.

Vindkraft

Vindkraft är den snabbast växande energikällan i EU, och vindkrafts-kapaciteten har inom EU ökat från 2,4% år 2000 till 15,5% år 2015. Tyskland är det land som använder mest vindkraft i Europa, och står för en tredjedel av all vindkraft på kontinenten. Den förnybara energikällan släpper knappt ut något koldioxid under hela sin livscykel, men kräver stora investeringskostnader och tar lång tid att sätta upp - det kan ta allt mellan 2 till 15 år från den inledande processen till byggstart. Läs mer om tillståndsprocesser för vindkraftsutbyggnad.

arbete med vindkraftverk

Bioenergi

Biomassa kan bestå av allt från energigrödor till restprodukter, och är en energikälla vars användningsområden utökats mycket de senaste decennierna. Bioenergi är ett av de största förnybara energislagen i EU. Förbränningen av biomassa orsakar koldioxidutsläpp, men när biomassan växer, binder den också koldioxid och kan därför anses vara klimatneutral på sikt. Bioenergi spelar en viktig roll för EU:s mål om utsläppsminskningar, leveranssäkerhet och industriell konkurrenskraft.

Vattenkraft

Vattenkraft står för ungefär 12% av EU:s totala elproduktion och är en förnybar energikälla som tar tillvara vatten i rörelse. Den största vattenkrafts-producenten i Europa är Norge, vars elproduktion till 99% består av vattenkraft. Vattenkraftverk påverkar miljön på en lokal nivå, men har en väldigt låg påverkan sett ur ett större perspektiv. Energikällan är beroende av nederbörd, men ger en stabil och storskalig elproduktion, och kan samtidigt fungera som reglerkraft eftersom den snabbt kan kompensera för skillnader i produktion och förbrukning i elnätet.

Solenergi

Varje dag nås vår jord av solljus som motsvarar ungefär 15 000 gånger världens totala energiförbrukning, alltså hade bara en liten del av det kunnat lösa många energiproblem. Solenergi har de senaste åren blivit billigare, och är redan ekonomiskt lönsam för privatkunder i vissa europeiska länder. Solenergin är beroende av att solen lyser, och är därför mest lönsam i soliga regioner runtom i världen. Den har på vissa platser till och med blivit billigare än fossila energikällor.

Framtidens energi

Tack vare tekniska framsteg och en förändrad syn på energikällor blir fossilfri energi allt billigare och vanligare. På Vattenfall fasar man ut sin fossila energiproduktion och investerar istället i förnybara energislag som vind- och solkraft. Både företag och individer måste ta sitt ansvar för att vi ska kunna skapa en hållbar framtid, och vi är beroende av flera samarbeten mellan olika företag och kommuner med olika kompetenser. Vi behöver jobba mer agilt.

I framtiden ser vi att naturgas blir mer konkurrenskraftigt gentemot andra fossila bränslen, eftersom koldioxidpriserna stiger. Samtidigt kan tekniska framsteg medföra att naturgas kan utvinnas billigare och mer effektivt i större mängd. Vi ser också att kolkraftens klimatpåverkan minskar, tack vare olika omfattande åtgärder som utveckling av reningstekniker. Vad gäller oljan kommer dess betydelse för el- och värmeproduktion att minska i det europeiska energisystemet tack vare olika substitut som bioolja och träpellets. Detta kommer dock att kräva stora investeringar.

Teknisk utveckling och stigande priser på koldioxidutsläpp kommer också att göra vindkraften mer konkurrenskraftig. Av samma anledningar kommer biomassa att bli billigare och kunna ersätta fossila energikällor. Priserna på solenergi kommer också att fortsätta sjunka, tack vare energilagring och smarta programvarulösningar. Vår framtida globala energiförsörjning förväntas till stor del utgöras av solenergi, och i vissa områden till och med till största del.

Sammanfattning

Vi går mot en fossilfri framtid, men ännu används fossila energikällor, som är både billiga och effektiva. Detta kommer tack vare tekniska framsteg, samarbeten och dyrare koldioxidutsläpp att förändras, och fossilfria energikällor kommer att kunna konkurrera med billigare priser och större effekt. I övergångsfasen behöver vi inse att det inte kommer att ske över en natt, och att vi därför fortfarande behöver olika typer av energikällor, men vi kan med säkerhet säga att vi går mot en soligare framtid.

Energisektorn är under konstant förändring och i den gröna omställningen har vi spårat fem trender som präglar energilandskapet just nu. Ladda ner vår trendspaning för att läsa mer om dem.

Trendspaning 2021 - Corona, protektionism och samarbeten

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!