Hållbarhet och socialt engagemang

Förstå skillnaden mellan Scope 1, 2 och 3

Publicerad: 2023-01-30 Uppdaterad: 2024-02-02 kl. 09:11

Förstå skillnaden mellan Scope 1, 2 och 3

Att arbeta med Scope 1, 2 och 3 utsläpp en viktig del av företagens hållbarhetsstrategi för att minska sin miljöpåverkan och visa sin omsorg om miljön. Denna artikel förklarar skillnaden mellan scopen och varför det är viktigt att beakta alla tre.

Scope 1, Scope 2 och Scope 3 är begrepp som används inom miljöredovisning och hållbarhet för att beskriva olika källor till utsläpp av växthusgaser. Dessa tre scopes kan ge företag en mer fullständig bild av deras totala miljöpåverkan och dessa källor kan vara direkt eller indirekt associerade med en organisation eller verksamhet. 

Scope 1: Direkta utsläpp 

Scope 1 inkluderar utsläpp som är direkt relaterade till en organisation eller verksamhet. Dessa utsläpp är oftast förknippade med brännande av fossila bränslen för att producera energi, såsom olja, gas eller kol. Exempel på Scope 1-utsläpp kan inkludera utsläpp från förbränning av fossila bränslen i en kraftverk eller utsläpp från fordon som drivs med bensin eller diesel.

Genom att identifiera och mäta Scope 1-utsläpp kan företag ta konkreta åtgärder för att minska sina utsläpp. Det kan handla om att byta ut fossila bränslen mot förnybara energikällor eller att effektivisera sin energianvändning. 

Scope 2: Indirekta utsläpp 

I Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp som är relaterade till en organisation eller verksamhet. Dessa utsläpp uppstår när en organisation eller verksamhet köper energi från en extern källa, såsom el från ett kraftverk som bränner fossila bränslen. Exempel på Scope 2-utsläpp inkluderar utsläpp från elproduktion som används för att driva en fabrik eller utsläpp från värme produktion för att värma ett kontorsbyggnad. 

Genom att identifiera och mäta Scope-2 utsläpp kan företag förstå vikten av att köpa hållbar energi eller att arbeta med sina leverantörer för att minska deras utsläpp. 

Scope 3: Indirekta utsläpp från verksamhetens livscykel 

Scope 3 inkluderar indirekta utsläpp som är relaterade till en organisations eller verksamhets livscykel, men som inte är direkt kontrollerade av organisationen eller verksamheten. Dessa utsläpp kan uppstå från aktiviteter såsom inköp av råvaror eller produkter, transport av produkter eller tjänster eller avfallshantering. Exempel på Scope 3-utsläpp inkluderar utsläpp från transport av en produkt från en tillverkare till en butik, utsläpp från förbränning av avfall eller utsläpp från inköp av tjänster såsom marknadsföring eller konsultation. 

Genom att identifiera och mäta Scope-3 utsläpp kan företag arbeta med sina leverantörer, transportörer och andra intressenter för att minska utsläppen och på så sätt minska sin totala miljöpåverkan.

En viktig guide för hållbarhet och miljöredovisning

Det är viktigt att notera att Scope 1, 2 och 3 utsläpp är olika och kan ha olika inverkan på miljön, och att det är viktigt att ta hänsyn till alla tre när man förbättrar hållbarheten hos en organisation eller verksamhet.

Arbete med Scope 1, 2 och 3 utsläpp kan också hjälpa företag att uppfylla lagar och förordningar kring miljöredovisning och hållbarhet. Dessutom kan det vara ett sätt för företag att visa sin omsorg för miljön och att visa sina kunder, aktieägare och andra intressenter att de tar ansvar för sin inverkan på miljön.

Verktyg för mätdata

För att få en heltäckande bild av ett företags utsläpp (guide: klimatpåverkande utsläpp företag) och dess påverkan på miljön, är det viktigt att genomföra en livscykelanalys (LCA) av den totala energianvändningen.

Ett sätt att få tillgång till denna information är genom att köpa miljödeklarerad el, exempelvis genom el som genomgått en tredjepartsrevision, Environmental Product Declaration (EPD). EPD-deklaration ger en detaljerad beskrivning av de totala utsläppen från elens hela livscykel – från utsläpp vid byggnation av kraftstationen, utsläpp från bränslen samt påverkan från support och underhåll av kraftverket. En EPD-deklaration inkluderar dessutom alla andra emissioner utöver koldioxid, vilket ger en heltäckande bild för en hållbarhetsredovisning.

En livscykelanalys med EPD i enlighet med ett scope-3 perspektiv bidrar till att få en bättre förståelse för den totala miljöpåverkan, och därmed möjligheten att vidta åtgärder för att minimera den. Det är en viktig del av en hållbar affärsstrategi och bidrar till att skapa en mer ansvarsfull och hållbar samhällsutveckling.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!