Lagar och skatter, SamEnergi, Digitalisering, power-as-a-service

Flera fördelar med serverhallar i Sverige

Publicerad: 2022-12-07 Uppdaterad: 2023-07-05 kl. 13:53

Flera fördelar med serverhallar i Sverige

Från och med juli 2023 slopas skatterabatten för datorhallar. Trots att det innebär en ökad driftskostnad finns det fortfarande många fördelar med att driva serverhallar i just Sverige.


Betydelsen av serverhallar ökar när en allt större andel av företag, myndigheter och privatpersoner väljer att köpa datorkapacitet på distans och moln-lösningar för datalagring. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det ofta en fördel med att köpa tillgång till en datorhall som redan är optimalt energieffektiv istället för en egen lösning som inte är lika effektiv och inte heller lika flexibel att anpassa till ett ökat eller minskat behov. Datahallar är också en allt viktigare del för hela samhällets digitala infrastruktur.

2017 infördes en rejäl skatterabatt för företag som driver datorhallar. Skattesatsen minskades då med nära 90 procent

2017 infördes en rejäl skatterabatt för företag som driver datorhallar. Skattesatsen minskades då med nära 90 procent vilket kan bli relativt höga belopp för en energiintensiv verksamhet som serverhallar. 

Tech-jätten Meta, som bland annat har tjänsten Facebook, hörde till de första stora etableringarna av datorhallar i Sverige. Amazon, Microsoft och Google har också investerat i framförallt de mellersta och norra delarna av Sverige.

Slopad skatterabatt i juli 2023

Skattenedsättningen som infördes 2017 har sedan dess funnits kvar med mindre justeringar, men i september föreslog den dåvarande regeringen att just det ekonomiska incitamentet för etablering av serverhallar ska tas bort. Orsaken beskrevs  vara situationen som uppstått för energiförsörjning och elmarknad på grund av kriget i Ukraina. Den nuvarande regeringen har sedan dess gått vidare med förslaget som sannolikt får stöd i riksdagen och blir i såfall verklighet i juli 2023 då skatterabatten föreslås avvecklas.

De relativt låga temperaturerna i Sverige, som medger kylmöjligheter i sig för datoranläggningar, innebär en stor fördel

Men det finns fortfarande flera stora fördelar med att etablera och driva datorhallar just i Sverige. Hållbarhetsaspekten har framhållits av flera stora aktörer som den främsta anledningen till att man valt Sverige. I stort sett all el som produceras i Sverige, cirka 98 procent de senaste åren, kommer från fossilfria källor. Dessutom finns möjligheten att köpa enbart fossilfri el och även el från endast ett visst kraftslag som exempelvis vattenkraft. 

Utöver den hållbara energiproduktionen är de relativt låga temperaturerna i Sverige, som medger kylmöjligheter i sig för datoranläggningar, en stor fördel.

Överskottsvärme kan säljas

Cyberhot och ansträngda energisystem kan äventyra driftsäkerheten, men Sverige anses ha en väl fungerande energiinfrastruktur i och stabila kommunikationer, inklusive via internet, både inom landet och till övriga världen.

I Sverige finns också snabbt växande möjligheter att återvinna överskottsvärme från datorhallar, till exempel via fjärrvärmenätverket, och att skapa intäkter för företag genom att sälja förbrukningsflexibilitet samt att sälja lagrad energi till elnätet. Utöver hållbarhetsaspekten med de möjligheterna, som passar serverhallars verksamhet, finns också betydande intäktsmöjligheter.

I vissa kommuner i norra Sverige har företag och hushåll också en skatterabatt på 9,6 öre/kWh för elförbrukning

En annan fördel är tillgången till mark för att etablera skrymmande serverhallar. Priserna är generellt lägre än på konkurrerande platser med lika goda uppkopplingsmöjligheter för dataöverföring och el. SERVER_ARTI vissa kommuner i norra Sverige har företag och hushåll också en skatterabatt på 9,6 öre/kWh för elförbrukning. Tidigare kunde verksamhet med datorhallar inte ta del av den rabatten, men skattesänkningen kommer att kunna användas i och med att den riktade skattesänkningen tas bort.

Svenska kraftnät har tidigare beräknat en omfattande ökning av datacenterindustrin i Sverige. I dag behöver verksamheten med serverhallar cirka en procent av Sveriges totala elförbrukning. I en beräkning baserad på situationen innan Ukrainakriget bedömdes den stå för cirka 4 procent av Sveriges elanvändning 2045. 

Ändrad roll i energisystemet?
När Riksrevisionen nyligen granskade hur den riktade skatterabatten för datorhallar har fungerat anmärkte rapporten på att staten inte tillräckligt balanserat mål och effekter inom näringspolitiken respektive energipolitiken. Riksrevisionen lyfte exempelvis fram att staten kunde ha ställt krav eller infört incitament för datorhallarna att bidra till energisystemen. Exempelvis genom att energieffektivisera, låta andra använda överskottsvärme eller bidra till frekvensreglering. En annan hjälp med etableringen är att lägga ut kraftförsörjningen av serverhallen till extern leverantör med så kallad Power-as-a-Service.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!