FCR

Ett elnät i balans – Svenska kraftnäts reserver för elsystemet

Publicerad: 2024-04-29 kl. 06:30

elnät

Elsystemet är komplext och kräver konstant balans mellan produktion och förbrukning för att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning. För att upprätthålla denna balans använder sig Svenska kraftnät av en rad olika reserver, så kallade stödtjänster och avhjälpande åtgärder. Dessa är utformade för att hantera olika typer av problem och avvikelser som kan uppstå i elsystemet och ger företag en möjlighet att bidra till stabiliteten och samtidigt dra nytta av ekonomiska fördelar. Nedan följer en översikt över de olika stödtjänster som Svenska kraftnät har i sin verktygslåda för detta ändamål. 

FFR (Fast Frequency Reserve)

FFR, eller Snabb Frekvensreserv, är en tjänst designad för att snabbt reagera på stora frekvensavvikelser i elnätet och upphandlas när det är låg rotationsenergi i systemet. Denna tjänst kräver att resurser kan aktiveras mycket snabbt, till och med på under en sekund, för att bromsa in en frekvensavvikelse. FFR skiljer sig från andra tjänster genom dess förmåga att reagera omedelbart på akuta situationer, vilket är kritiskt för att förhindra potentiellt omfattande elavbrott.

FCR-D upp (Frequency Containment Reserves for Disturbances, up regulation)

FCR-D är den vanligaste stödtjänst som Vattenfalls kunder väljer att koppla upp sig mot. FCR-D upp är en tjänst som syftar till att öka produktionen eller minska konsumtionen för att stabilisera frekvensen i elnätet vid en störning. FCR-D upp är en del av frekvenskontrollreserverna som aktiveras för att hantera mindre avvikelser i frekvensen och är avgörande för att upprätthålla elsystemets normala drift.

FCR-D ned (Frequency Containment Reserves for Disturbances, down regulation)

FCR-D ned reagerar på motsvarande sätt som FCR-D upp, men vid hög frekvens, och involverar att minska elproduktionen eller öka konsumtionen för att stabilisera frekvensen. Det som skiljer FCR-D ned är att den hanterar situationer där det finns ett överskott av el i elsystemet jämfört med FCR-D upp som hanterar ett underskott. Tjänsten drar på olika sätt ned produktionen eller ökar konsumtionen och bidrar därmed till att hålla frekvensen inom säkra gränser.

FCR-N (Frequency Containment Reserve for Normal operation)

FCR-N är en tjänst avsedd för den kontinuerliga balansen mellan produktion och konsumtion under normala driftsförhållanden, det vill säga när det inte sker några större störningar. Den hjälper till att justera frekvensen inom det normala frekvensbandet och är därmed en grundläggande tjänst för elsystemets dagliga drift. Till skillnad från FFR och FCR-D tjänsterna, som fokuserar på akuta och specifika störningar, är FCR-N mer till för att förebygga dessa situationer genom kontinuerlig justering.

aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve)

aFRR, eller Automatisk Frekvensåterställningsreserv, är en tjänst som aktiveras automatiskt i syfte att återställa frekvensen i elsystemet till dess normala nivå efter initiala frekvensjusteringar med FCR-D och FCR-N har genomförts. Denna tjänst aktiveras automatiskt och använder förprogrammerade resurser för att finjustera balansen mellan tillförsel och efterfrågan. Det som särskiljer aFRR från FCR och FFR är dess syfte att återställa frekvensen, medan de tidigare stabiliserar frekvensen och hindrar att den avviker ytterligare. Att aktiveringen av aFRR är automatisk tillåter snabba och effektiva justeringar utan manuell inblandning, vilket är avgörande för att snabbt påbörja återställandet av frekvensen efter större eller mindre avvikelser.

mFRR (manual Frequency Restoration Reserve)

mFRR, eller Manuell Frekvensåterställningsreserv, aktiveras via en manuellt initierad aktiveringssignal från Svenska kraftnäts operatör. Denna tjänst aktiveras när de automatiska tjänsterna (som aFRR) inte räcker till för att återställa frekvensen till normal nivå. mFRR är viktig för att hantera stora obalanser där de automatiska reserverna inte räcker till, eller för att hantera mer komplexa obalanser som kräver en mer nyanserad och riktad insats. mFRR kan även aktiveras i syfte att hantera överlaster i elnätet. Skillnaden mot aFRR ligger i behovet av manuell aktivering och styrning, vilket gör mFRR till en flexibel tjänst.

Varje tjänst spelar en roll i att hantera de olika utmaningar som kan uppstå i elsystemet, från omedelbara reaktioner på akuta störningar till finjusteringar för att upprätthålla den kontinuerliga balansen. Företag som deltar i dessa tjänster får möjligheten att bidra till ett mer stabilt och hållbart elsystem. Det är en viktig del i att säkerställa att Sveriges energiomställning till mer förnybart fortskrider, samtidigt som man garanterar säkerheten och tillförlitligheten i elsystemet för alla användare.

Behovet av reserver ökar

I takt med att sol- och vindkraft blir allt mer integrerade i elsystemet, förväntas efterfrågan på frekvensregleringstjänster och deltagande aktörer att öka. I vårt informationsblad får du en övergripande förståelse för Svenska Kraftnäts krav för kvalificering av dessa tjänster och deras betydelse för att bibehålla systembalansen i energisystemet.

Informationsblad - Kraven för att delta på frekvensmarknaden

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!