Elkonsumtion - Fastigheter och infrastruktur

För många infrastrukturbolag och företag inom fastighetsbranschen utgör energikostnaden en mindre del av den totala omsättningen. Men jämför man med vinsten kan energikostnaden för energiförbrukningen vara ganska stor. Att använda energi på ett klokt sätt kan öka vinsten och är även positivt för vårt klimat. Byggföretag och fastigheter spelar en viktig roll i att minska utsläppen av växthusgaser vilket du kan läsa om i vår artikel Så går fastigheternas växthusgasutsläpp ner.

Dessutom ställer allt fler kunder krav på att företag har ett hållbarhetsarbete.

Kapitel 1

Energieffektivisering av fastigheter

Det finns många saker att göra, små som stora, för att minska energiförbrukningen. Täta fönster, sänka temperaturen, byta lampor och installera bergvärme är exempel på åtgärder som sparar in el. Vad som får störst effekt på elförbrukningen beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.


Kontorslokaler

Många gånger kan man minska sin energiförbrukning mer än man tror med hjälp av enkla åtgärder och små eller inga investeringar. Handlar det om kontorslokaler kan du ta del av våra bästa tips för energieffektivisering av kontor.

Bostadsrättföreningar

Om fastigheten är ett bostadshus som ägs av en bostadsrättsförening finns det andra saker att hålla koll på. Att investera i solceller kan vara ett sätt för en BRF att öka hållbarheten i föreningen. En sådan energieffektivisering har också visat sig öka fastighetsvärdet. 

Olika studier visar att det inom området stödprocesser finns en stor lönsam effektiviseringspotential. Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning bara genom att ändra rutiner och beteende – utan att investera en krona.

Här hittar du allt du behöver veta om energieffektivisering

Läs mer:

Kapitel 2

Energieffektivisering inom infrastruktur

För en effektiv energianvändning behöver vi tänka längre än att bara se till den enskilda byggnaden. När områden och stadsdelar planeras är det viktigt att se över helheten av hur energin kan användas på ett sätt som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Kanske har en verksamhet i området ett överskott av energi som kan användas av en näraliggande fastighet eller verksamhet. Den enes spill kan bli råvara för en annan. Med smarta, uppkopplade städer ökar möjligheterna till effektiv energianvändning i stadsplaneringen. Läs mer i vår artikel Efter smarta hem kommer smarta städer.

Vid nybyggnation finns det möjlighet att utforma byggnaderna för effektiv energianvändning. Från 2022 är det lagstadgat att alla nybyggen måste deklarera sin energianvändning och sina klimatutsläpp. 

En typ av byggnad som blir allt mer populär är passivhus, vilket är mycket energisnåla fastigheter med minimala värmeförluster. 

Kapitel 3

Att välja elleverantör till fastighet eller infrastrukturbolag

Att upphandla el till ett fastighetsbolag eller infrastrukturbolag är en komplex process. Ibland krävs det att inköpet görs genom en offentlig upphandling.  Om du står inför en offentlig upphandling kan du läsa vidare om de största fällorna vid offentlig upphandling av el

Även för privatägda verksamheter finns det många faktorer att väga in när du väljer elleverantör. Till exempel behöver du fundera över vilken miljöprofil företaget eftersträvar, och vilka risker du vill överlåta till leverantören. Dessutom är det viktigt att tänka på vilken kompetens ni har internt och vilket stöd ni behöver från leverantören.

Hur ska du då tänka när du väljer leverantör och elavtal?

Använd vår checklista för att få vägledning genom din elupphandling och för att säkerställa att du inte missar någon av de viktiga aspekter du bör överväga när du väljer elavtal.

New call-to-action

Webbinarium för dig inom bygg och fastighet

Vi går igenom de viktigaste trenderna som definierar energilandskapets utveckling och vad de betyder för dig. Vi går även igenom den exponentiella tillväxten i antalet elbilar, förväntningarna på laddinfrastruktur och hur du framtidssäkrar dig.

Proptech

 

Kapitel 4

Hållbara fastigheter och gröna lån

Allt fler konsumenter ställer krav på att fastigheten de bor eller jobbar i ska vara klimatsmart. Många hyresgäster är beredda att betala extra för att bo i miljöcertifierade och klimatsmarta hus, vilket gör hållbara fastigheter till en konkurrensfördel. Det är en av anledningarna att fler hus och byggnader har miljöcertifieringar.

Läs mer: Antal hus som kan miljöklassas ökar explosionsartat

Lån för hållbara hus

En annan fördel med hållbara hus och fastigheter är möjligheten till så kallade gröna lån. Många banker vill bidra till hållbara investeringar. Dessutom innebär hållbarhet en lägre affärsrisk. Därför erbjuder flera banker lån med ränterabatt för hållbara företag. 

Som fastighetsägare är det också viktigt att ha koll på FN:s globala delmål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

Välj en leverantör som har kunskap om miljöcertifieringar och kan hjälpa dig att uppnå de certifieringar som är till nytta för ditt företag.

Kapitel 5

Miljökrav och hållbarhetsmål

En stark miljöprofil blir allt viktigare för företag. För infrastrukturbolag och företag inom fastighetssektorn finns det flera aspekter att väga in:

 • Vad kunderna kräver
 • Vilka regelverk som företaget behöver förhålla sig till
 • De kostnadsbesparingar det innebär att uppnå miljöcertifieringar och exempelvis kvalificera sig för gröna lån.

Ovanpå detta kan värdet stiga på en fastighet som är klimatsmart.

Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för affären. När du väljer leverantör är det viktigt att säkerställa att leverantören kan hjälpa din verksamhet att uppnå sina hållbarhetsmål och energieffektiviseringsmål.

skognhb

Kapitel 6

Miljöcertifieringar för fastigheter

Miljöcertifiering för byggnader är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Den fungerar som en garanti för att byggnaden håller vad den lovar och med hjälp av certifieringssystem för byggnader kan investerare, myndigheter och andra intressenter jämföra olika fastighetsobjekt på ett enhetligt sätt.

Miljöcertifieringar för byggnader har uppkommit allteftersom fastighetsägare och slutkonsumenter ställer högre krav på hållbarhet och energieffektiva lösningar för byggnader där de etablerar sina kontor eller bosätter sig. I certifieringsprocessen är det flera faktorer som spelar in som inomhusmiljö, material och energi men även hur de boende påverkas. Det finns många olika certifieringar med skillnader emellan, men många bygger på poängsystem där olika val av material och energikällor ger olika poäng. De vanligaste certifieringarna är Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, Green Building och Svanen.

Miljöbyggnad

Ett av de vanligaste certifieringssystemen för byggnader i Sverige är det svenska systemet Miljöbyggnad. Det är utvecklat för svenska förhållanden med kriterier baserade på svenska bygg- och myndighetsregler och svenskt byggpraxis. Idag är över 1000 byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad som ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande - Sweden Green Building Council (SGBC). SGBC genomför även certifieringar där miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda undersöks och sedan granskas av en oberoende tredje part. Miljöbyggnads-certifieringen granskar miljöaspekter inom följande områden:

 • Energi (användning, behov och energislag
 • Innemiljö (ljud, ljus, fukt, luft- och vattenkvalitet)
 • Material och kemikalier (förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen)

Byggnader med eget vatten- och avloppssystem omfattas även av områdets särskilda miljökrav.

Betyg ges i kategorierna klassad, brons, silver eller guld och kraven ökar gradvis ju högre nivå man når. För att nå exempelvis guldnivån, krävs att minst hälften av kriterierna uppfylls för guld och att resten uppnår silvernivå inom respektive fokusområde. Bronsnivån är avsedd att motsvara dagens lagkrav och praxis. Den lägsta nivån, klassad, är bara aktuell för äldre byggnader och innebär i vissa fall att dagens byggregler inte efterlevs. En Miljöbyggnadscertifiering är giltig i 10 år eller tills dess att en större ombyggnation görs.

Vid framtagningen av Miljöbyggnad var målet att göra certifiering av byggnader relativt enkelt och att även inkludera äldre byggnader. Alla typer av fastighetsägare, byggherrar och byggbolag kan klassa sin byggnad. En klassning i silver och guld leder till lägre energibehov som ger lägre driftkostnader och klimatpåverkan. För att få en byggnad certifierad är det enklast att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare med relevant utbildning inom Miljöbyggnad. Läs mer om miljöbyggnad här.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) utformades av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council och ger poäng baserat på miljöprestanda. LEED är certifieringen som finns i flest antal länder och för att vara attraktiv på en internationell marknad är en LEED-certifiering önskvärd. LEED bygger på amerikanska standarder och ser likadan ut i hela världen. Förutom att man kan använda certifieringen vid både befintliga och nya byggprojekt så kan man med LEED även täcka hela stadsdelar. Vem som söker certifieringen beror på typen av byggnad; om det är en ny byggnad, en byggnad med hyresgästanpassad interiör eller en befintlig byggnad. Utöver fastighetsägare och fastighetsutvecklare kan även hyresgäster ansöka.

Vid certifiering gör LEED bedömningar inom följande områden:

 • Närmiljö
 • Vattenanvändning
 • Energianvändning
 • Material
 • Inomhusklimat

Man kan även få bonuspoäng för innovation i projekt och regionala hänsynstaganden. Det byggprojekt som uppnått en certifiering åtar sig att återrapportera verklig data från vatten- och energianvändning under fem års tid. Certifieringen finns i nivåerna certifierad, silver, brons eller platinum.

Det finns ett fåtal länder som har gjort nationella anpassningar av LEED som Indien och Kanada. En LEED anpassning till svenska förhållande håller för närvarande på att tas fram av Sweden Green Building Council (SGBC). Läs mer här.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) kommer ursprungligen från Storbritannien och är Europas och även världens mest tillämpade certifiering. Den används dels för nybyggda, dels för befintliga och dels för kommersiella byggnader. BREEAM finns i både landsspecifika versioner som är anpassade till lokala förhållanden, och internationella versioner för certifiering av enskilda projekt i hela världen. År 2013 introducerade Sweden Green Building Council BREEAM till den svenska marknaden och versionen, BREEAM-SE, utgår från svensk lagstiftning, svenska metoder och arbetssätt. BREEAM-SE gör det därför möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod.

BREEAM är en heltäckande certifiering som tittar på projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. Inom vissa områden finns det miniminivåer för poäng som måste uppnås.

Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar. För varje område räknas det ut hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått, detta räknas sedan ihop till en totalpoäng. Det finns fem nivåer av certifiering:

 • Pass
 • Good
 • Very good
 • Excellent
 • Outstanding

Når byggnaden inte upp till 30 procent av den maximala poängsumman får den ingen certifiering. För att uppnå det högsta betyget outstanding krävs 85 procent av maximal poäng och goda innovativa lösningar. Vill du veta mer om BREEM, klicka här.

Green Building

I strävan att accelerera energieffektiviseringen inom bygg- och fastighetsbranschen arbetades Green Building fram inom EU mellan 2004-2014. Certifieringen riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. För att få certifieras ska byggnaden använda 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Boverkets Byggregler). Både den som bygger, bygger om eller fungerar som fastighetsutvecklare kan certifiera byggnader enligt certifieringen Green Building. Idag ansvarar Sweden Green Council för Green Building i Sverige.

Sammanfattningsvis ansvarar Sweden Green Building Council för följande certifieringar i Sverige:

 • Green Building
 • Miljöbyggnad
 • BREEAM-SE

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och det var det Nordiska Ministerrådet som beslutade att införa Svanen som miljömärkning år 1989. Syftet var att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyllde stränga miljökrav.

Svanenmärkningen garanterar att kriterier för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering och återvinning uppfylls. I dagsläget saknas kriterier för att kunna Svanenmärka isoleringsprodukter, men däremot går det att Svanenmärka en byggnad. Svanen har tagit fram ett kriteriedokument för småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. Svanen bedömer miljöaspekter inom:

 • Byggprocess
 • Energi
 • Innemiljö
 • Material
 • Kemikalier
 • Instruktioner för boende
 • Kvalitetsledningssystem

Läs mer på Svanens egna hemsida - svanen.se.

NollCO2

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering som används tillsammans med någon av de andra certifieringarna. Syftet är att nya byggnader ska vara koldioxidneutrala och ha netto-noll klimatpåverkan.

Välj en elleverantör som har kapacitet att sätta sig in i de förändringar som ständigt sker i omvärlden och i din verksamhet, för att kunna rådge dig till rätt certifiering.

Kapitel 7

Energikartläggning

För stora företag finns det lagkrav på att genomföra en energikartläggning, EKL. Kravet gäller företag som har fler än 250 anställda och omsätter minst 50 miljoner euro eller har en balansomslutning på minst 43 miljoner euro.

Energikartläggning ger en bild av hur mycket energi som förbrukas av verksamheten. Den innehåller även förslag på åtgärder som kan genomföras för att företaget ska bli mer energieffektivt och minska både energiförbrukningen och kostnaden. Det är klokt att passa på att dra så stor nytta som möjligt av energikartläggningen.

Läs även:
Energikartläggning - Kom igång snabbt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Kapitel 8

Analysera elkostnaderna med EnergySite Plus

Även om ditt företag inte omfattas av kraven på energikartläggning är det värdefullt att skaffa överblick över företagets energiförbrukning. För att energieffektivisera verksamheten är det viktigt att förstå hur förbrukningen ser ut, identifiera energitjuvarna och kunna följa upp åtgärder. Välj en leverantör som hjälper dig att få insyn i företagets energianvändning.

Hos Vattenfall får alla företagskunder tillgång till EnergySite Plus, ett verktyg där företagets förbrukning och fakturor finns samlade. Du kan även jämföra elförbrukningen mellan olika tidsperioder och anläggningar med varandra, och följa upp de åtgärder du vidtar för att minska energiförbrukningen. Vilken ekonomisk effekt har förändringarna fått?

Läs mer och prova demon.

Kapitel 9

Rätt pris - en fråga om rådgivning

När du bedömer priset från olika leverantörer är det viktigt att inte bara titta på priset per kWh. Det som påverkar elpriset mest är inte elleverantörens påslag på elpriset, utan när du väljer att låsa priset. Med en kunnig och proaktiv rådgivare kan du låsa priset vid rätt tidpunkt för att minska företagets kostnader, och köpa upp den el som du behöver längre fram.

Kapitel 10

Tjäna pengar på att anpassa förbrukningen

För att få balans i elnätet behöver lika mycket energi stoppas in i systemet som förbrukas vid varje given tidpunkt. För att balansen ska upprätthållas anpassar vissa verksamheter sin energiförbrukning när behov uppstår, mot en ersättning. Detta brukar kallas för att sälja sin flexibilitet. Om din verksamhet har möjlighet att anpassa energiförbrukningen kan du också tjäna pengar på din flexibilitet.

En av dessa flexibilitetstjänster kallas FCR. Om ditt företag har en flexibel förbrukningsresurs kan du via Vattenfall ansluta ditt företag till FCR och få betalt för det. Dessutom bidrar du till utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion. Det är en win-win för alla. 
Small Screen 72 DPI-Vattenfall_Solar_panels_roof-1

Kapitel 11

Vilken risknivå passar dig?

Det finns en rad olika risker att hantera när du köper el. Elkostnaden påverkas bland annat av vädret, valutafluktuationer och huruvida era prognoser av elförbrukningen träffar rätt eller slår fel. Ett av de viktigaste besluten när du handlar el är att bestämma vilken risk du vill ta i företaget. Har ni kunskap och resurser att hantera riskerna själva, eller vill ni överlåta risken till elleverantören och trygga priset framåt? Välj en elleverantör som hjälper dig att riskoptimera utifrån företagets förutsättningar.

Kapitel 12

Rätt leverantör - en långsiktig partner

När du väljer leverantör är det klokt att skaffa en partner som är proaktiv och gör mer än bara levererar el. För att klara det behöver leverantören ha erfarenhet av din bransch och förstå verksamhetens behov.

En bra samarbetspartner hjälper dig att låsa priset vid rätt tidpunkt. Den hjälper dig också att hålla koll på vad som händer i energivärlden så att din verksamhet kan förhålla sig till nya lagar och regler och söka relevanta stöd – exempelvis för solceller. Nya regelverk och energikrav ställer allt högre kunskapskrav på verksamheten. En kunnig partner hjälper dig att hänga med.

Nöj dig inte med att bara köpa el. Välj en leverantör som kan bli din partner och bidra till att göra ditt företag mer energieffektivt och hållbart – och därmed också starkare på marknaden.

Att handla el är en komplex affär. Därför har vi samlat allt du behöver veta om att köpa el i Sverige på ett och samma ställe. 

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning