Hållbarhet och socialt engagemang

En hållbar fastighetsbransch

Publicerad: 2019-04-18 Uppdaterad: 2021-12-06 kl. 11:03

Webp.net-resizeimage (9) (1)

Vi som konsumenter, kunder, hyresgäster och anställda kräver allt mer från vår mat, vår arbetsplats och vårt boende. Vi har skapat en hållbarhetstrend, som inte har något slut, utan bara växer. Dagens unga ser klimatfrågan som den allra viktigaste, vilket bekräftar att den nya generationen ser vikten av klimathotet (läs mer om det här) och kommer ställa allt högre krav på hållbarhet. I den här artikeln diskuterar vi hållbarhet närmare ur ett fastighetsperspektiv.

Hållbara fastigheter

Trots att vi gärna fokuserar på hållbarhet i energiomställningen är det ett brett ämne. Hållbarhet som begrepp innebär enligt Röda Korset 3 saker - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och så väljer vi därför också att beskriva hållbarhet inom fastighetsbranschen.

Ekologisk hållbarhet - En ekologiskt hållbar fastighet har en låg miljöbelastning, framkallar låga utsläpp och är energieffektiv. Ett aktuellt exempel på detta är Solstaden Flogsta – en hållbar energilösning för ett hållbart studentboende, som Fastighetsbolaget Heimstaden och Vattenfall hjälps åt att driva.


Social hållbarhet - Med den sociala hållbarheten syftar vi inte bara på personalen eller hyresgästerna, utan vi inkluderar även underleverantörerna och det material de använt sig av vid uppbyggnaden och underhållandet av fastigheten.


Ekonomisk hållbarhet -  En ekonomiskt hållbar fastighet besitter kostnadseffektiva lösningar. Utöver det är hyran attraktiv i kombination med komfort och stor flexibilitet för att möta framtidens krav.

Läs mer om elkonsumtion inom fastigheter här.

Stockholm-hotell-energieffektiv

Agenda 2030 och dess målområden

2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala delmål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Som fastighetsägare är dessa viktiga att ta hänsyn till, vilket vi förklarar närmare genom att gå igenom några av dem.

Delmål nummer 6. Rent vatten och sanitet

Fastighetsägare kan hjälpa till att uppnå det här delmålet genom att till exempel säkerställa en optimal vattenanvändning med effektiva kranar och toalettstolar, men även genom att återvinna energin i avloppsvattnet och minimera användningen av kemikalier vid exempelvis städning.

Delmål nummer 7. Hållbar energi för alla

Det man kan göra för det här delmålet är att tänka över energianvändningen och miljöbelastningen vid byggandet av fastigheter. Trä gentemot stål och cement påverkar till exempel energianvändningen och klimatbelastningen i olika stor omfattning. Trots att stora fönster ses som attraktivt bör det ställas mot det ökade kyl- och värmebehovet. Att välja el från exempelvis vindkraft eller en annan förnybar energikälla är också något man kan göra för att förbättra byggnadens certifiering.

De tekniska systemen förbättras hela tiden, men i dagsläget finns olika lösningar för olika behov, såsom fjärrvärme för att värma huset och kylmaskiner för att kyla. I framtiden måste systemen samspela, för att vi ska kunna nå en högre effektivitet. För att vi ska lyckas med det krävs flera partnerskap, både under projektets gång och när byggnaden är klar att användas. Genom partnerskap kan vi minimera risker och optimera energianvändningen genom att överlåta underhåll, drift och service av alla energirelaterade system till specialiserade aktörer som tar ett helhetsansvar.

Delmål nummer 11. Hållbara städer och samhällen

Uppsala kommun har som mål att halvera koldioxidutsläppen till år 2020, och bli helt koldioxidneutralt till år 2030. Det är bara ett exempel på en kommun som tydligt tar tag i hållbarhetsfrågan. Gröna hyresavtal och miljöklassade byggnader blir allt mer efterfrågade.

Nyare byggnader kommer att fungera som plushus, alltså hus som producerar mer energi än de använder. Kontor, bostäder och industrier med olika energibehov och energiöverskott över dygnets timmar kommer flätas samman och komplettera varandra, vilket bidrar till en mer hållbar lösning. Exempelvis kan överskottsvärme dagtid från kontorsbyggnader användas i närliggande bostadshus, vilket kommer leda till både energieffektivisering och minskade kostnader.

Delmål nummer 12. Hållbar konsumtion och produktion

För att en fastighet ska kunna definieras som hållbar måste hyresgäster och dess anställda ta sitt ansvar, genom att också de agera med hållbarhetstänk. Om exempelvis en hyresgäst är ett företag med 1000 anställda, och alla använder 3 pappmuggar för kaffe varje dag, är det inte speciellt hållbart. Kunskap ökar hyresgästernas medvetenhet och därmed möjlighet att bidra till hållbar konsumtion, till exempel genom att använda samma kaffemugg mer än en gång och på så sätt minimera miljöbelastningen vid inköp och sophantering.

Delmål nummer 13. Bekämpa klimatförändringar

Genom att minimera energianvändningen i drifts-, konstruktions- och byggfasen kan du som fastighetsägare hjälpa till att minska klimatpåverkan. Fastighetssektorn står för ca 40% av Sveriges energianvändning, och stål och cement har den största miljöpåverkan i byggfasen. Under detta delmål kan exempelvis en hotellkedja ha som mål att en klar majoritet av hotellen ska vara återvinningsbara när de rivs eller byggs om.

Delmål nummer 17. Genomförande och globalt partnerskap

Partnerskap i både bygg- som driftsfasen är väsentligt för framgång inom fastighetsbranschen. Vattenfall har exempelvis ingått samarbete med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB för att ta fram en fossilfri stålproduktion (HYBRIT), som kan komma att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. Sådana samarbeten kommer att hjälpa till att skapa ännu mer hållbara och attraktiva fastigheter.

Stockholm-hotell-energieffektiv

Framtiden

I framtidens fastigheter ser vi flera lösningar som hjälper oss vinna tid och minska stress. Redan idag är gym en naturlig del av fastigheter, och nästa steg kan tänkas vara förskolor i byggnaderna. Det är de fastighetsägare som svarar på människors verkliga behov som kommer lyckas bäst.

En annan sak som har förändrats är synen på kontoret. Allt fler kombinerar arbete på kontoret med att arbeta hemma, på hotell eller på fik. I och med det ser många arbetet som en mötesplats snarare än en arbetsplats, och ytbehovet minskar samtidigt som kraven på flexibilitet ökar.

Som vi tidigt konstaterade är även graden av hållbarhet en viktig konkurrensfördel för fastighetsägare, och kommer fortsätta vara det. Hållbarhets-certifieringar såsom LEED, ökar fastigheternas värde, gör dem mer attraktiva och ökar möjligheten till gröna lån.

Sammanfattning

Vi ser allt högre krav på hållbarhet, och därför behövs nya lösningar och nya samarbeten. Med flera samarbeten och högre transparens mellan befintliga och nya aktörer, kan vi kreera flera innovativa lösningar eftersom samarbetet får oss att ”think outside the box”. Uppsala är ett exempel på ett framgångsrikt samarbete mellan många olika aktörer för att skapa den hållbara staden Uppsala.

Fastighetsägare måste i allt högre grad fokusera på hållbarhet, för att lyckas möta den ökande efterfrågan på hållbara fastigheter och certifieringar. Detta görs bland annat genom energieffektivisering, återvinning, val av byggmaterial och olika partnerskap. Utöver det efterfrågas lösningar på stress- och tidsbrists-relaterade problem. Fastighetsägare som vill lyckas bäst måste alltså prioritera hållbarhet och svara på konsumenternas behov och efterfrågan, vilka alltmer går hand i hand.

Omfattas ert företag av lagen om hållbarhetsredovisning? Ladda ner vår guide för hjälpsamma tips kring hur du tar fram en komplett hållbarhetsredovisning.

hallbarhetsredovisning

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!