Lagar och skatter

Tak på elprisstöd för storkunder med förmånliga avtal

Publicerad: 2022-11-21 Uppdaterad: 2023-01-10 kl. 15:52

Tak på elprisstöd för storkunder med förmånliga avtal

Uppdatering: Svk har sedan denna artikel publicerades lämnat in ett nytt förslag om elprisstöd: Max 22 miljoner kronor i elstöd till företag

Svenska kraftnäts förslag till elpriskompensation godkänns av Energimarknadsinspektionen. Med undantag för storförbrukande aktörer som prissäkrat till låga nivåer under den aktuella tolvmånadersperioden.

Energimarknadsinspektionen godkänner Svenska kraftnäts ansökan gällande elprisstöd för perioden oktober 2021 till september 2022, med ett tillägg. Har kunden förbrukat mer än 3 miljoner kWh per uttagspunkt (elanläggning) under de tolv månaderna i fråga, måste kunden ansöka om stöd för den förbrukning som överstiger denna nivå. Kan kunden visa att kostnaderna överstigit det nationella referenspriset på 75 öre per förbrukad kWh ges stöd även för den överstigande kostnaden dock högst med 50 öre/kWh i SE3 och 79 öre/kWh i SE4.

Tillägget från Energimarknadsinspektionen kom med tanke på att det finns storförbrukande kunder som har säkrat sitt elpris till låga nivåer och som tack vare det skulle kunna gå plus med många miljoner kronor på stödet.

– Vi anser att det inte är förenligt med kravet på proportionalitet i krisinterventionsförordningen att elslutkunder med en mycket hög elförbrukning som exempelvis prissäkrat sig till en lägre nivå, och därför inte har drabbats av höga elpriser, ska få stöd. Därför har vi satt ett tak för hur mycket man kan få utan ansökan, säger Elin Broström som leder Energimarknadsinspektionens arbete med uppdraget.

Alla elkunder i södra Sverige får elprisstöd

Det förslag till elpriskompensation som Svenska kraftnät tagit fram på uppdrag av regeringen, och som man i oktober lämnade in en ansökan om till Energimarknadsinspektionen, riktar sig alla kunder med ett eget elnätsavtal i södra Sverige, i elområde 3 och 4.

Förslaget gör ingen skillnad på privatpersoner, företag, kommuner, landsting, organisationer, föreningar, sjukhus eller andra aktörer.

I de berörda elnätsområdena finns cirka 5,5 miljoner så kallade uttagspunkter. Av dem uppskattar Energimarknadsinspektionen att omkring 1 700 är sådana som har förbrukat över 3 miljoner kWh per uttagspunkt under mätperioden. Myndigheten skriver att man anser att automatiskt stöd till storförbrukare med förmånliga avtal är oförenligt med den EU-förordning som styr hur kapacitetsavgifterna (”flaskhalsavgifterna”) får användas. Elprisstöd till slutkund får enligt EU på grund av de rådande omständigheterna bekostas av de kapacitetsavgifter som under den aktuella perioden har tagits ut på den svenska marknaden, motsvarande omkring 55 miljarder kronor.

Så stort blir det nya stödet

Svenska Kraftnäts förslag till elpriskompensation utgår från ett nationellt referenspris på 75 öre per kWh för perioden oktober 2021 till september 2022. I elområde 3 innebär det ett stöd på 50 öre per förbrukad kWh och i elområde 4 ett stöd på 79 öre per förbrukad kWh. I norra Sverige, elprisområde 1 och 2, har det genomsnittliga elpriset under den aktuella tolvmånadersperioden inte nått denna referensprisets nivå, därför får dessa elkunder inget stöd.

Det tak för automatisk utbetalning på 3 miljoner kWh som Energimarknadsinspektionen nu angett motsvarar 1,5 miljoner kronor för elområde 3 respektive 2,37 miljoner kronor i elområde 4. Storförbrukare som under perioden säkrat sitt elpris till lägre nivåer än det nationella referenspriset på 75 öre per kilowattimme ska därmed inte få ytterligare stöd.

För alla kunder i elområde 3 och 4 gäller att stöd betalas ut automatiskt upp till denna gräns. Har man förbrukat mindre än 3 miljoner kWh per uttagspunkt krävs ingen ansökan. Stödet ska förmedlas automatiskt. Det är ännu inte fastställt när och hur elpriskompensationen ska betalas ut. Regeringen har gett Svenska kraftnät och Försäkringskassan i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att administrera elprisstödet. Pengarna kan betalas ut tidigast den 1 december.

Uppdatering: Svk har sedan denna artikel publicerades lämnat in ett nytt förslag om elprisstöd: Max 22 miljoner kronor i elstöd till företag

 

Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida

Läs allt du behöver veta om lagar och skatter kopplade till energimarknaden
Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_B2B_PeopleWorking_2021_0062-1-1-1

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!