Lagar och skatter

Max 22 miljoner kronor i elstöd till företag

Max 22 miljoner kronor i elstöd till företag

EU-regler för statsstöd omöjliggjorde Svenska kraftnäts första förslag till elprisstöd. I det omarbetade förslaget finns därför ett maxbelopp på 2 miljoner euro, cirka 22 miljoner kronor, i elprisstöd för företag och juridiska personer.

Svenska kraftnät lämnade den 4 januari 2023 in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om en ny modell för elstöd till företag och juridiska personer, som kommuner, föreningar och organisationer. Förslaget bygger till stora delar på den modell som godkänts för elstöd till hushåll, men med ett tak på 2 miljoner euro (cirka 22 miljoner kronor). Taket gäller även koncerner som kan bestå av flera juridiska personer.

Den förra ansökan från Svenska kraftnät saknade ett tak för utbetalningar, vilket regeringen bedömde skulle strida mot EU:s statsstödsregler.

Så fungerar elprisstödet

Förslaget innebär att elstöd går till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 3 och 4 och berör perioden oktober 2021 till september 2022. Det är även i dessa elnätsområden stöd betalas ut till hushåll. Totalt uppskattas det finnas omkring 5,5 miljoner uttagspunkter i elområde 3 och 4.

I modellen för elprisstöd har Svenska kraftnät utgått från ett nationellt referenspris på 75 öre per kWh för oktober 2021-september 2022. I elområde 3 innebär det ett stöd på 50 öre per förbrukad kWh och i elområde 4 ett stöd på 79 öre per förbrukad kWh. I norra Sverige, elprisområde 1 och 2, har det genomsnittliga elpriset under den aktuella tolvmånadersperioden inte nått denna referensprisets nivå, därför får dessa elkunder inget stöd. Elanvändare behöver inte ansöka för att få stödet. 

Enligt förslaget bör företag ha möjlighet att meddela sitt elnätsbolag om de inte vill ta emot stödet. Till exempel om de inte vill offentliggöra detaljerade uppgifter om sin elenergiförbrukning. I dessa fall ska elnätsbolaget inte lämna företagets uppgifter till den utbetalande myndigheten.

Finansieras med flaskhalsavgifter

Enligt Svenska kraftnäts tidigare beräkningar landar den totala kostnaden för det elprisstöd som ska betalas ut till både företag och hushåll på 55 miljarder kronor. Stödet finansieras med intäkter från de så kallade kapacitets- eller flaskhalsavgifterna som uppstår på grund av fysiska begränsningar i överföringen av el och som leder till prisskillnader mellan norra och södra Sverige, samt mellan Sverige och andra europeiska länder som vårt elnät är sammankopplat med. I normalfallet ska kapacitetsavgifterna använda till investeringar, underhåll, reparationer och energiförluster, men till följd av den senaste tidens exceptionellt höga elpriser har EU medgett ett undantag. Dock får bara avgifter för överföring inom Sverige användas för de aktuella stöden.

Regeringen ska utse en myndighet för hantering av utbetalningarna

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att betala ut stöd till privatpersoner. De utbetalningarna kommer att ske steg för steg och ambitionen är att de ska inledas innan februari månads slut. När det gäller stöd till näringsidkare och juridiska personer har Svenska kraftnät bett regeringen att utse en myndighet som hanterar utbetalningarna. Vilken det blir är ännu inte klart. Mer information om och beräkning av elstödet finns hos Svenska kraftnät.

Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida

Läs allt du behöver veta om lagar och skatter kopplade till energimarknaden

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!