Förnybar energi, fossilfri, Biologisk mångfald

Att värna om biologisk mångfald när elnätet byggs ut

Publicerad: 2020-05-26 Uppdaterad: 2021-04-01 kl. 12:41

Biologisk mångfald - fossilfri inom en generation

För att trygga Sveriges framtida elförsörjning och möjliggöra omställningen till förnybar el, behöver det svenska transmissionsnätet byggas ut. Det är ett omfattande arbete och med hjälp av en miljöåtgärdsplan kan vi säkra att största möjliga hänsyn tas för att värna om viktiga natur- och kulturvärden.

Just nu pågår ett projekt i kommunerna Örebro och Hallsberg där en gammal elnätsförbindelse med 220kV ska rivas och ersättas med en 27 km lång 400kV ledning. Den nya ledningen är bl.a. en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken, som har i uppgift att överföra stora mängder el från mellersta till södra Sverige.

Projektet drivs av Svenska Kraftnät, där Vattenfall Services är entreprenör med uppgift att både riva den gamla ledningen och bygga den nya. Byggandet kommer att pågå i många år där många tunga transporter kommer att behöva förflyttas över skog och mark.

-Eftersom byggandet av en ny ledning påverkar omgivningen krävs omfattande utredningar och ansökningar om olika tillstånd. Som en del i detta tas en miljökonsekvensbeskrivning fram som redogör för hur natur, -kultur och boendemiljön kan påverkas av byggprocessen säger Jonas Zetterberg, skogsinspektör på Vattenfall Services.

Säkerställa minimal påverkan på miljön

Innan byggstart tas sedan en detaljerad miljöåtgärdsplan fram som sammanfattar miljökonsekvensbeskrivningen och alla krav, beslut och tillstånd som berör byggandet. Miljöåtgärdsplanen ligger till grund för hur byggentreprenörerna ska planera och utföra arbetet.

- Vi ansvarar för att rekommendera skyddsåtgärder i linje med miljöåtgärdsplanen. Innan byggandet påbörjades inventerade vi det berörda området. Vi har gått hela sträckan mellan Lindbacka och Östansjö och jämfört det vi sett med kartmaterial och vad som finns beskrivet i miljöåtgärdsplanen, förklarar Jonas Zetterberg.

Som en del i arbetet ger Vattenfall Services förslag på hur byggandet kan genomföras för att minska påverkan på omgivningen. Exempelvis kan transportvägar behöva anpassas och tillfälliga broar byggas för att undvika känsliga områden. För att skydda fuktiga områden såsom sumpskog, mossmark och kärr kan en lösning vara att lägga ut stockmattor, körplåtar eller ris för att inte skada marken. Allt detta dokumenteras i miljöåtgärdsplanen.

- Vi tittar på allt från kultur-och fornlämningar, växtlighet och djurliv till skyddade områden med speciella livsmiljöer för känsliga arter. Vattensamlingar kan till exempel vara speciellt utsatta eftersom de har stor påverkan på vattenlevande organismer och växtlighet. Kör man över ett viktigt vattendrag kan exempelvis vattnet kontamineras eller vattenflöden skäras av och orsaka uttorkning av en damm längre bort, förklarar Jonas Zetterberg.

Miljöåtgärdsplanen följs upp och anpassas

Miljöåtgärdsplanen är ett levande dokument som uppdateras och anpassas under byggandets gång. Dessutom utför både Svenska Kraftnät och Vattenfall kontinuerligt kontroller för att säkerställa att miljöåtgärdsplanen följs.

-Vattenfall har en vision om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation men det får inte ske på bekostnad av andra värden i vår miljö. Därför är arbetet med miljöåtgärdsplanen av stor vikt i våra projekt, avslutar Jonas Zetterberg.

Läs mer: Så uppnås effektbalans i det svenska elnätet

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!