Fjärrvärme, Uppsala, Hållbarhet

Ny teknik gör fjärrvärmens aska till vägsalt

Publicerad: 2023-01-25 Uppdaterad: 2023-02-06 kl. 13:34

Ny teknik gör fjärrvärmens aska till vägsalt

Med ny teknik kan värdefulla salter utvinnas ur aska som bildas i fjärrvärmeproduktionen.
– Vi har jobbat med att öka cirkulariteten i värmeproduktionen i flera år och det vill vi fortsätta med, säger Anders Pettersson på Vattenfall Värme.

Varje år bildas omkring 8000 ton så kallad flygaska från energiåtervinningen av avfall i Uppsalas fjärrvärmesystem. Flygaska följer de varma gaserna upp i skorstenen vid förbränning till skillnad från bottenaska.

Genom att plocka ut så mycket resurser som möjligt ur våra restprodukter kan vi bidra till ett minskat uttag av jungfruligt material

Tidigare har askan blandats in i betong och deponerats, men salterna, vilka utgör ungefär 15–20 procent av askans totala vikt, har däremot inte skiljts ut. Detta är nu möjligt med ny teknik, vilket innebär stora vinster för både miljö och klimat. De återvunna salterna kan bland annat användas till vägsalt som halkbekämpning och för att binda damm på vägar, samt till gödsel, samtidigt som askresterna blir betydligt renare.

ASKA_AP_– Genom att plocka ut så mycket resurser som möjligt ur våra restprodukter kan vi bidra till ett minskat uttag av jungfruligt material och därmed även till minskade transporter, säger Anders Pettersson, ansvarig för förbränningstjänster kring farligt avfall hos Vattenfall Värme. 

Saltutvinningen sker med tekniken Ash2Salt på Ragn-Sells kretsloppsanläggning i Högbytorp norr om Stockholm. De salter som utvinns är natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

Natriumklorid används till vägsalt och inom industrin, kaliumklorid är råvara inom gödselproduktion och kalciumklorid används till halk- och dammbekämpning av vägar. 

Enkelt förklarat så tvättas flygaskan med vatten i Ash2Salt-processen på anläggningen i Högbytorp. Ur tvättvattnet tar man bort svavel och tungmetaller samt utvinner en ammoniakprodukt för rökgasrening samtidigt som salterna tas tillvara.

Hållbara transporter

En stor miljöfördel med att salterna kan plockas bort ur flygaskan är att askrester sedan kan deponeras som icke farligt avfall. Flygaska måste annars förvaras med speciellt tillstånd på deponi. Dessutom tittar Ragn-Sells på hur askresten ska kunna bli en råvara för processindustrin. 

– Det skulle till exempel kunna handla om att blanda in askresten i betong, något som i så fall blir ännu ett stort kliv mot ökad cirkularitet. 

Avtalet mellan Vattenfall och Ragn-Sells om omhändertagande av flygaskan trädde i kraft i januari 2023. Transporterna mellan Uppsala och anläggningen i Högbytorp sker inledningsvis med biobränsledrivna lastbilar, och det pågår diskussioner om att på sikt använda elektrifierade transporter.

– Det finns ett sådant tungt elfordon i Ragn-Sells logistiksystem som vi kan få access till. Det vi jobbar på nu är att få till en lösning i Uppsala där laddning kan ske medan bilen lastas.

Det måste finnas ekonomi och incitament för att det verkligen ska hända saker

Enligt Anders Pettersson har utvecklingen för en ökad cirkularitet och bättre behandling av restprodukter från energiåtervinning accelererat ordentligt de senaste åren, och nu börjar arbetet bära frukt. 

– Vi jobbar med askor och slagg genom vår branschorganisation Avfall Sverige, och där har vi haft en bra framdrift även om det tar tid att ställa om. Det måste finnas ekonomi och incitament för att det verkligen ska hända saker. När det gäller just Ash2Salt har investeringsstöd från Klimatklivet till exempel varit viktiga pengar för att det skulle bli av.

Anders Pettersson understryker också vikten av samarbeten. Ingen aktör kan ställa om helt på egen hand, men samtidigt har alla i branschen ett ansvar att bidra till ökad hållbarhet.

– För oss som samhällelig spelare är det självklart att återföra så mycket som möjligt till kretsloppet och minska uttaget av jordens resurser, avslutar Anders Pettersson. 

Eftertraktade salter utvinns
Flygaska bildas när rökgaser renas vid avfallsförbränning. Det är ett farligt avfall som bland annat innehåller tungmetaller och klorider (salter). I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och de tre kommersiella salterna kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid utvinns ur tvättvätskan. Stora mängder farliga miljögifter tas även de bort och den totala mängden askavfall blir mindre. 

Ragn-Sells Ash2Salt-anläggning i Högbytorp i Upplands-Bro utanför Stockholm togs i drift hösten 2022. Den har kapacitet att behandla upp till 150 000 ton flygaska årligen, vilket motsvarar häften av all flygaska som produceras i Sverige.

Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser, har bidragit med 51 miljoner kronor till Ash2Salt-anläggningen.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!