CSRD

Detta behöver du veta om ESRS

Publicerad: 2024-05-14 Uppdaterad: 2024-05-14 kl. 07:59

Bryssel horisont

Är du en av alla som försöker sätta dig in i de viktigaste delarna av ESRS, European Sustainability Reporting Standards? Vi hjälper dig att reda ut grunderna. 

Den 1 januari 2024 började CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gälla. CSRD är en del av EU:s hållbara tillväxtstrategi och målet med direktivet är att säkra transparens kring hållbarhet och skapa bättre förutsättningar för att EU ska klara sina målsättningar om netto nollutsläpp 2050. ESRS (European Sustainability Reporting Standards) är en del av detta nya direktiv och innebär en ny gemensam rapporteringsstandard för hållbarhetsredovisning.

> Podcast: Vad innebär CSRD?

Principen om dubbel väsentlighet

ESRS bygger på principen om dubbel väsentlighet. Det innebär att företag inte bara ska rapportera om sin påverkan på människor och miljö, utan också måste beskriva hur sociala och miljömässiga frågor skapar ekonomiska risker och möjligheter för företaget.

12 rapporteringsområden

ESRS täcker in 12 olika rapporteringsområden, varav de två första gäller alla.

ESRS 1 – Allmänna krav

Innehåller inga upplysningskrav utan definierar de allmänna principer som gäller för hållbarhetsrapporteringen, såsom vilka grundläggande begrepp som används och vilka krav som ställs på hur rapporteringen ska presenteras. 

ESRS 2 – Allmänna upplysningar

Fastställer de upplysningskrav som gäller för alla företag, oavsett vilken sektor de är verksamma i, och gäller för alla hållbarhetsfrågor. ESRS 2 är obligatorisk för alla företag som omfattas av CSRD.

För resterande tio ESRS gäller väsentlighetsprincipen, det vill säga att företaget endast måste rapportera relevant information och kan utelämna information som inte är relevant (”väsentlig”) för dess affärsmodell och verksamhet.

ESRS E1-E5: Miljö – Dessa standarder fokuserar på miljöaspekter som klimatförändringar, energiförbrukning, vattenanvändning, och avfallshantering.

ESRS S1-S4: Sociala frågor – Här behandlas frågor som arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald.

ESRS G1: Styrning – Denna del handlar om bolagsstyrning, inklusive frågor om ledarskap, affärsetik och efterlevnad av lagar och regler.

ESRS E1 Klimatförändringar
ESRS E2  Föroreningar
ESRS E3  Vattenresurser och marina resurser
ESRS E4  Biologisk mångfald och ekosystem
ESRS E5 Resursanvändning och cirkulär ekonomi
ESRS S1 Den egna arbetskraften
ESRS S2 Medarbetare i värdekedjan
ESRS S3 Berörda samhällen
ESRS S4 Konsumenter och slutanvändare
ESRS G1 Affärsetik


Väsentlighetsbedömning enligt ESRS

ESRS kräver att företag utför en robust väsentlighetsbedömning för att säkerställa att all hållbarhetsinformation som är nödvändig för att uppfylla målen och kraven i redovisningsdirektivet kommer att offentliggöras. Om ett företag bedömer att en hållbarhetsfråga inte är väsentlig för dess verksamhet och därför utelämnar upplysningar, behöver företaget presentera en kort förklaring av slutsatserna av sin väsentlighetsanalys kring det aktuella området. För ESRS E1 – Klimatförändringar behöver en mer detaljerad förklaring av slutsatserna presenteras tillsammans med en framåtblickande analys, eftersom detta område bedöms ha omfattande och systematiska effekter över hela ekonomin.

ESRS träder i kraft:
  • 2024 för större företag som redan i dag omfattas av Non Financial Reporting Directive, NFRD.
  • 2025 för stora företag som tidigare inte omfattats av NFRD.
  • 2026 för noterade små och medelstora företag
  • 2029 för icke-europeiska företag som har en filial med stor omsättning inom EU.

 

Guide: Strategier för att möta CSRD och kundernas hållbarhetsförväntningar

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!