Elavtal, Rådgivning och Elhandel, Så fungerar elaffären

De 8 riskerna i elhandeln

Publicerad: 2020-12-02 Uppdaterad: 2022-10-14 kl. 08:00

De 8 riskerna i elhandeln

Att handla el till sitt företag är ett risktagande. För precis som för alla andra affärer är elhandeln förknippad med risk.

När du upphandlar el till företaget kan det vara lockande att tro att risken försvinner om man handlar el till ett fast pris. Men risken finns förstås kvar, det är bara någon annan som tagit över den. Som kund kan du välja att ta alla risker själv – du behöver då ha tid och kompetens att hantera dem. Men du kan också välja att köpa dig fri genom att låta elleverantören stå för en del av risken, eller all risk. Det beror helt enkelt på hur du vill hantera riskerna i elhandeln. Vilka risker finns då, som ditt företag eller din elleverantör behöver hantera? Här listar vi de åtta riskerna i elhandeln.

Balanskostnadsrisk

På den nordiska elmarknaden har varje elleverantör ett ansvar för att tillföra elsystemet lika mycket el som kunderna förbrukar. Om prognosen slår fel och det uppstår en skillnad mellan den el som tillförs och den el som förbrukas, träder statligt ägda Svenska Kraftnät in och hanterar den obalans som uppstått. Den aktör som orsakade problemet får bära kostnaden för åtgärden. Ju bättre elleverantören kan prognosticera elförbrukningen, desto lägre blir avgifterna till Svenska Kraftnät för störningar av balansen.

Som elanvändare behöver du vanligen inte ta balanskostnadsrisken, den står oftast elleverantören för. En del elleverantörer väljer att betala ett annat företag för att ta över balansansvaret och bära risken.

 

Elprisrisk

Priset på el sätts på elbörsen, Nord Pool Spot. Två tredjedelar av all el som produceras i Norden handlas där och priset varierar för varje timme av dygnet, vilket kallas spotpris. Spotpriset sätts genom köp- och säljbud och det är vanligt med stora prisvariationer. För att prissäkra din el mot spotprisets variationer, minska riskerna och skapa förutsägbarhet, kan du köpa terminer. När ett företag köper en eltermin garanteras rätten att köpa el till ett visst pris under en viss period. Men avräkningen mot elterminen sker varje timme – du har alltså rätt att köpa samma mängd el varje timme på dygnet. Men elförbrukningen varierar mellan olika tider, veckodagar och årstider. Så hur mycket ska du prissäkra? 100 procent? Lägre? Kanske ska du dela upp det och prissäkra mindre delar vid olika tillfällen. Eller kanske ska du inte prissäkra alls?

Ditt företag kan välja att ta elprisrisken själv, och prissäkra med elterminshandel. Alternativet är att du köper elen till fast pris vilket skjuter över risken till elleverantören. Elleverantören kan även hjälpa dig att ta fram en prissäkringsmodell som passar ditt företag.

År 2019 stod industrin för drygt 35 procent av Sveriges energiförbrukning. Läs mer om elkonsumtion i industrin.Vattenfall-Så fungerar elaffären-3

Valutarisk

När du prissäkrar el handlas elterminerna i euro på elbörsen Nasdaq Commodities. Där sker den finansiella handeln med el som ska levereras längre fram i tiden. Handeln med fysisk el, som ska levereras samma dag, sker i svenska kronor på börsen Nord Pool.

När du köper elterminer har du som svenskt företag därför alltid en valutarisk att hantera. Du kan antingen ta valutarisken själv genom att handla valutaterminer på egen hand, eller flytta över den till elleverantören genom att prissäkra i svenska kronor eller köpa el till fastpris.

Prisområdesrisk

Sverige är indelat i fyra olika elområden. Två ligger i norr: elområde Luleå och Sundsvall. I södra Sverige finns elområde Stockholm och Malmö. Att överföra el mellan dessa områden är inte helt lätt, eftersom det finns en begränsning i hur mycket el som elnätet klarar av att transportera mellan dem. Varje dag lämnar elköpare och elproducenter bud på elbörsen, Nord Pool Spot, kring hur mycket el de vill köpa respektive sälja till ett visst pris nästa dag, timme för timme. Det pris som sätts efter detta budförfarande kallas systempriset.

När systempriset har satts tittar man på om den el som ska säljas kan transporteras till köparna i den mängd de önskar. Om mer el efterfrågas i ett område än vad som går att transportera dit, måste budförfarandet och prissättningen göras om. Då sätts ett spotpris för varje elområde. Ifall efterfrågan är högre än utbudet i ett område kan priset på el där att vara högre än systempriset.

Har du köpt elterminer med avräkning mot systempriset kommer du att få betala extra när spotpriset är högre i det elområde du vill ha elen levererad till. Periodvis kan prisskillnaden vara mycket stor.

För att hantera prisområdesrisken kan du köpa en tilläggsförsäkring, eller flytta över den till elleverantören genom att prissäkra för det elområde som är aktuellt.

Vattenfall-Så fungerar elaffären-11

Likviditetsrisk

Elterminshandeln på elbörsen fungerar precis som alla börser: du kan se vad en eltermin handlades för sist. Det du däremot inte kan veta är hur många fler terminer som finns tillgängliga att köpa för samma pris.

När du planerar din prissäkring räknar du med att kunna köpa elterminer till gällande marknadspris. Men vad händer när du kommer till börsen med den volym du vill handla? Finns det tillräckligt många terminer till salu då, och till samma pris?

Risken finns att antalet likvida, alltså tillgängliga, elterminer är lägre än du räknat med. Du kan aldrig vara säker på med att du kommer att kunna handla din prissäkring till ett visst pris. Detta kallas likviditetsrisk. Den uppstår sällan, men det är en risk som måste beaktas när du handlar med elterminer. Du kan flytta över risken till elleverantören genom att köpa elen till fast pris eller göra dina prissäkringar mot elleverantören.

Motpartsrisk

När du köper en prissäkring på el utgår du från att din motpart kommer att kunna leverera den prissäkring som ni kommit överens om. Men det finns en risk att din motpart försätts i ekonomiska svårigheter och inte kan fullfölja sina åtaganden. Då blir prissäkringen värdelös. Denna motpartsrisk kan du minska genom att välja en stabil motpart, som du bedömer kommer att finnas kvar under hela den tidsperiod som kontraktet gäller.

Volymrisk

Om du prissäkrar din el väljer du hur stor volym av el du ska säkra. Men elförbrukningen kan gå både upp och ner, och då uppstår en differens mellan prissäkringen och den faktiska förbrukningen. Om du måste köpa till mer el än den volym du prissäkrat, får du betala gällande timpris på el – alltså spotpriset. Om den verkliga förbrukningen blir mindre måste du sälja överskottselen till spotpris.

En stor del av elförbrukningen i Sverige används för elvärme, vilket innebär att temperatursvängningar påverkar efterfrågan och därmed spotpriset. Det innebär bland annat att det kan bli kostsamt att köpa till mer el när det är kallt ute, eller att sälja av överskottsel när det är varmt ute. Därför är det viktigt att ha en exakt prognos för den beräknade elförbrukningen.

Om du väljer att prissäkra genom elterminshandel står du för volymrisken själv. Alternativet är att ingå ett fastpriskontrakt med elleverantören, så står denne för risken.Vattenfall-Så fungerar elaffären-8

Administrativ risk

Den administrativa risken hänger samman med volymrisken. När du köper prissäkringar beställer du en volym, och förbrukar du mer eller mindre el än vad du beställt kan innebära en kostnad. Därför är det viktigt att prognosen är så exakt som möjligt. För att kunna göra en korrekt prognos behöver du ha ordning på din elförbrukning. Vilka anläggningar har du? Hur ser förbrukningen ut historiskt? Vad tror du om framtiden?

Ju mer ordning, desto bättre möjligheter att prognosticera korrekt och på så sätt minska volymrisken. Är ordningen dålig kommer du troligen att prissäkra för mycket eller för lite, vilket ökar volymrisken.

Det bästa sättet att hantera denna så kallade administrativa risk är att ha god ordning på dokumentationen.

Riskhantering i elaffären

Vilka risker vill du hantera själv, och vilka vill du överlåta till din elleverantör? Det är ett viktigt ställningstagande som du måste göra när du ska handla el. Vissa risker, som balanskostnadsrisken, står alltid elleverantören för. Andra risker, som elprisrisk, gör det möjligt att välja mellan många olika nivåer av risk. Gemensamt för riskerna på elmarknaden är att det krävs kunskap för att hantera dem.

Ska du hantera riskerna själv behöver du se till att du har den kompetens och den tid som krävs för att sköta det på ett bra sätt – annars kan det bli dyrt.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!