power-as-a-service, Leveranssäkerhet, Ställverk

Elsäkerhet och ansvar för elanläggningen

Publicerad: 2021-06-11 Uppdaterad: 2024-03-07 kl. 16:43

Carpes bränslesystem testas i skarpt läge

Som Produktions- eller Platschef ansvarar du för all tillförsel av el till produktionen. Om du äger eller på annat sätt ansvarar för en elanläggning, exempelvis i rollen som VD, är du i juridisk mening en anläggningsinnehavare. Ansvaret som anläggningsinnehavare styrs av ett omfattande regelverk för att skapa en säker arbetsmiljö och skydda personalen. Brister och försummelse kan leda till skadestånd eller åtal, och i värsta fall, risk för människors liv.

Genom tjänsten Power-as-a-Service kan vi på Vattenfall Network Solutions ta över ditt ansvar och samtidigt säkerställa en tryggare verksamhet. Att vara anläggningsinnehavare för en elanläggning kan vara en svår uppgift och skapa osäkerhet, eftersom det finns ett stort och komplext regelverk kring hur anläggningen ska skötas. I elsäkerhetslagen, elsäkerhetsförordningen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter fastställs bland annat hur elinstallationsarbete ska utföras och innehavarens ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador på arbetsplatsen.

Som anläggningsinnehavare är du personligen skyldig att se till att elanläggningen är säker

Som anläggningsinnehavare är du personligen skyldig att se till att elanläggningen är säker och inte kan orsaka skador på människor, byggnader och saker. Det är möjligt att delegera kontroll och underhåll till en annan person eller ett annat företag, men det är ändå alltid du som är ansvarig för att arbetet blir korrekt utfört och att arbetsmiljön är trygg för medarbetarna, berättar Johan Häggner, affärsutvecklare och förvaltningsansvarig på Vattenfall Network Solutions.

New call-to-action

Säkrare drift och tryggare arbetsmiljö

Personalens säkerhet är en av de viktigaste aspekterna i elsäkerhetsarbetet. Vi upptäcker tyvärr att det ofta saknas rutiner och utbildning för de personer som arbetar i eller nära elektriska anläggningar. Kanske har ordinarie personal fått utbildning, men den inhyrda lokalvårdaren som dammtorkar olika maskiner efter stängning har man inte tänkt på, menar Johan.

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Här är det bland annat viktigt att följa elsäkerhetsanvisningarna, ESA, för att skapa en mer säker arbetsmiljö. NTeknik2-1Om det finns allvarliga brister avseende exempelvis regelbunden tillsyn, organisatoriskt ansvar eller dokumentation, eller om ett tillbud skulle inträffa som orsakar person- eller sakskada kan innehavaren ställas till svars för detta. Vissa handlingar kan vara så allvarliga att de bedöms vara brottsliga och kan leda till böter, eller i värsta fall, fängelse.

Ett annat företag står som juridisk ägare

– Det enda sättet att överlåta detta ansvar är helt enkelt att ett annat företag står som juridisk ägare av elanläggningen. Det är just denna lösning som vi på Vattenfall erbjuder, berättar Johan. Konceptet kallas för Power-as-a-Service och innebär att Vattenfall Network Solutions äger elanläggningen och därmed tar över det yttersta elsäkerhetsansvaret. För företaget innebär det att man istället köper tillbaka elanläggningens funktion som en tjänst, mot en fast månadskostnad.

Tar över allt ansvar för att lagar uppfylls

Tidigare var det vanligt att större företag hade en egen personal som ansvarade för elanläggningen. Men i takt med pensionsavgångar, försvinner den interna kompetensen. Att lära upp någon ny kan ta lång tid. Eftersom vi dagligen arbetar med många olika typer av elanläggningar, kan vi snabbt ta över och säkerställa den fortsatta funktionen, berättar Johan.

Vattenfall Network Solutions ser till att elanläggningen uppfyller alla krav, standarder, lagar och förordningar. Med det följer också ett ekonomiskt ansvar för att upprätthålla säkerheten för elanläggningen genom fortlöpande drift- och underhållsåtgärder.

Rutiner och metoder för fortlöpande kontroller ska också finnas för att se till att elanläggningen är säker. Olika typer av anläggningar kräver olika kontroller, bland annat beroende på hur elanläggningen är anpassad till den miljö den är installerad i och hur den används. Anläggningar som är äldre eller utsätts för hårt slitage ska kontrolleras med tätare intervaller. Detta ingår också i Vattenfall Network Solutions åtagande.

– Eftersom elanläggningsansvaret ställer så oerhört höga krav på erfarenhet och rätt kompetens, upplever våra kunder en stor trygghet och lättnad när vi tar över ansvaret för anläggningen. På köpet får de dessutom en förbättrad säkerhet i produktionen och en tryggare miljö för personal och besökare, avslutar Johan.

Exempel på lagar som omfattar elsäkerhet och ansvar
> Ellagen
> Elsäkerhetslagen
> Arbetsmiljölagen
> Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Vad gäller egentligen när det kommer till elskatter? Vilka måste redovisa en energikartläggning varje år? Läs mer:
> Lagar och skatter

Ladda ner vår guide om att driftsäkra elanläggningar eller läs mer om högspänning och elsäkerhetsansvar här

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!