Högspännings­anläggningar – ställverk och transformatorer

En säker och stabil elleverans är av stor vikt för många verksamheter. När höga effekter ska levereras behövs en elanläggning och vid höga spänningsnivåer krävs en högspänningsanläggning. Företaget kan välja mellan att själv äga och driva sin elanläggning eller att lägga ut det på en extern leverantör, Power-as-a-Service.

En högspänningsanläggning kan bestå av ställverk som innehåller utrustning för koppling och övervakning av elleveransen. En annan viktig komponent är transformatorn, som överför växelströmseffekt och ser till att spänning och ström har rätt nivåer. Med rätt teknik kan hög effekt levereras över långa avstånd.

En verksamhet som har en befintlig högspänningsanläggning eller behöver utöka sitt elkraftsbehov eller bygga en ny anläggning bör ställa sig två viktiga frågor: vad har verksamheten för elkraftsbehov idag och hur kan elanläggningen skötas på ett driftsäkert sätt av kunnig personal?

Kapitel 1

Ställverk, transformator och andra högspänningsanläggningar

Varför behövs ett ställverk? I många verksamheter finns krav på att elkraftsleveransen ska vara igång dygnet runt alla dagar i veckan utan risk för kostsamma driftstopp. Att driva och underhålla elanläggningen är då ett stort ansvar. Inom industrin är elanläggningen helt avgörande för den egna produktionen. Även datacenter är en typ av verksamhet som ofta kräver egna elanläggningar.

Traditionellt har de flesta företag ofta både ägt och drivit anläggningen på egen hand, men idag finns det alternativ. Med Power-as-a-Service kan ditt företag lägga ut både ägande, underhåll och ansvar och få en garanterad servicenivå.New call-to-action

Kapitel 2

Utmaningar och krav vid byggande av elanläggning

Vad är riskerna med högspänning? Vid nybyggnation av en elanläggning finns flera aspekter att ta hänsyn till som påverkar utformandet. Till exempel det fysiska avståndet mellan de maskiner som behöver eleffekten; ju längre avstånd mellan enheterna, desto grövre kablar och högre spänning behövs.

Såväl nybyggnation som uppgradering av en elanläggning kräver kunskap. Att välja rätt lösning för verksamheten blir mer kostnadseffektivt. Anläggningen ska vara dimensionerad utifrån både behoven idag och vad som kan uppstå framåt. Om effektbehovet är litet blir en alltför kraftfull lösning onödigt kostsam. Det är därför viktigt att utreda hur stor effekt elanläggningen ska kunna leverera.

Om utredningen utförs av företaget på egen hand rekommenderar Vattenfall att ni gör ett grundligt arbete för att projektera elanläggningen och ett noggrant upphandlingsunderlag. Rätt kompetens behövs för att säkerställa att elanläggningen utformas efter verksamhetens specifika behov.

Vattenfall säljer tillgången till elkraft genom Power-as-a-Service, där vi som leverantör tar ansvar för att leverera den elanläggning som möter ditt företags behov. Vattenfall gör då hela utredningsarbetet och hanterar de utmaningar som finns i processen att bygga en elanläggning.

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Alvkarleby_power_plant_employee_379_2019

Kapitel 3

Drift och underhåll av elanläggningar

Ett ställverk består av en flera olika komponenter och alla delar behöver underhållas löpande för att hålla så länge som möjligt. Om en brytare eller ett reläskydd går sönder är det avgörande att ha god kännedom om anläggningen och personal med kompetens att snabbt hantera situationen.

Till underhållet hör exempelvis översyn av transformatorer, oljeprovsmätningar, motionering av frånskiljare och att se till att elanläggningen har rätt spänningsnivåer och inte överbelastas. 

En vanlig anledning till att någon komponent går sönder är att anläggningen inte testas och kontrolleras tillräckligt regelbundet av personer med rätt kompetens. Ibland saknar företag den kunskap eller de resurser som krävs för att göra rätt kontroller på egen hand.

Väljer ditt företag att driva sin egen elanläggning behöver ni säkerställa att ni har tillgång till relevant kompetens. Det ska finnas någon internt som har högspänningskompetens och kunskap om er typ av anläggning. Att ha ansvar för en elanläggning är en viktig roll, innehavaren av en elanläggning är enligt lagen ansvarig för att anläggningen är säker och för att upptäckta brister åtgärdas. Att hantera det ansvaret kräver kompetens och företaget behöver bygga upp en intern elorganisation.

Kapitel 4

Leverantör med rätt kompetens

Om ditt företag anlitar en extern leverantör för underhåll och drift av er elanläggning är det viktigt att de har kunskap om just er typ av anläggning. Det innebär att det internt behöver finnas tillräcklig kunskap för att kvalitetssäkra entreprenörerna, och för att ibland göra stickprov och själva gå igenom elanläggningen för att säkerställa att arbetet utförs korrekt.

Detta ställer höga krav på organisationen. I slutänden är det företaget som äger elanläggningen som bär ansvaret, oavsett vem som har begått ett fel. Även om många arbetsuppgifter kan delegeras är det företagets vd som bär ansvar om något händer.

Väljer ditt företag Power-as-a-Service har Vattenfall ansvaret för att elanläggningen ska fungera, med garanterad servicenivå enligt överenskommelse dygnet runt sju dagar i veckan. Vattenfall tar även över det juridiska ansvaret för elanläggningens säkerhet.

Tillsammans kommer vi överens om en inställelsetid som utgår från era behov. Om verksamheten är känslig för driftavbrott kan det vara av stor vikt att felsökning kommer igång omgående. Inom exempelvis stålindustrin kan ett elavbrott innebära att stålet stelnar och skadar maskiner, med miljonförluster som följd. I mindre störningskänsliga verksamheter finns det möjlighet att låta det gå lite längre tid innan åtgärd sätts in.

Att hålla produktionen i gång blir allt viktigare i takt med att våra industrier automatiseras i högre grad. Ett plötsligt avbrott kan innebära att datorerna hakar upp sig och produkter går sönder.

I ett långsiktigt partnerskap med Vattenfall skapar vi rutiner för hur vi jobbar tillsammans. Vår personal ökar kontinuerligt kompetensen kring just er anläggning för samtidigt som ni kan lägga fokus på kärnverksamheten.

Kapitel 5

Investera i en högspänningsanläggning

Det är inte ovanligt att företags investeringar i högspänningsanläggningen nedprioriteras till förmån för exempelvis satsningar som tydligt bidrar till att höja produktionstakten. En trygg elleverans är en dock en nödvändighet för att säkerställa produktionen.

Att prioritera ned underhållet av elanläggningen innebär risker, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. När komponenter åldras och inte sköts rätt kan olyckor hända vilket utsätter både personal och varor för fara. Dessutom kan det bli kostsamt om något går sönder och produktionen måste stoppas eller det krävs omfattande reparationer.

När en extern leverantör äger och driver elanläggningen genomförs överenskomna investeringar, oavsett om det gäller uppgradering av gamla elanläggningar eller expansion av den befintliga anläggningen för att öka produktionskapaciteten i företaget. Ditt företag blir också befriad från både ansvar och administration, vid Power-as-a-Service faller ansvaret helt och hållet på leverantören.

Kapitel 6

Elsäkerhetsansvar och regelverk

Säkerhetsansvaret är en viktig fråga för den som äger en elanläggning. Regelverket måste följas för att förhindra att det uppstår fara för personer eller utrustning. En dåligt skött elanläggning är mindre säker och försämrar tryggheten och arbetsmiljön för medarbetarna. Det ökar risken för att både elanläggning och produktionsanläggning går sönder, eller i värsta fall börjar brinna eller exploderar.

Enligt ellagen ska det finnas en elanläggningsinnehavare som ansvarar för att det finns rutiner för vem som får göra vad, och vem som får vistas var. Den ansvarige ska säkerställa att elanläggningen används på ett säkert sätt och anpassas när verksamheten förändras. Elanläggningsägaren har ansvar för att upptäcka fel och brister och att skadade delar byts ut, hålla sig förtrogen med elanläggningen och se till att arbetet utförs av personal med rätt kompetens.

New call-to-action

Kapitel 7

Köpa elanläggning som tjänst - så går det till

Ett sätt för ditt företag att förenkla hanteringen av elkraft är att köpa elkraftsfunktionen som tjänst, Power-as-a-Service. Vattenfall säkerställer leverans av den effektutmatning ni behöver, vid den leveranspunkt ni önskar. Ni behöver inte lägga resurser på att hantera, underhålla eller kravställa elanläggningen utan beställer och nyttjar den elkraft som verksamheten behöver.

Oavsett om det handlar om att bygga en ny elanläggning utifrån verksamhetens effektbehov eller förvaltning av en befintlig elanläggning, är Power-as-a-Service ett sätt att spara resurser och säkerställa rätt kompetens.

Om ditt företag väljer en leverantör som även tar över ägarskapet av elanläggningen blir det ännu smidigare. Ni slipper då det ansvar för underhåll och regelefterlevnad som annars faller på företagets ledning. När Vattenfall äger anläggningen tar vi fullt ansvar – både elanläggningsansvar och innehavaransvar. Ni som kund garanteras en säkerhet och kompetens som är mödosam att bygga upp på egen hand. Rätt partner innebär också minskad risk för driftstopp.

Med Power-as-a-Service behöver ni inte ta elanläggningsrisken själva. Om någon komponent är gammal och behöver bytas ut finns risken att det inte går att hitta reservdelar, med följden att hela ställverket behöver bytas ut. Alla investeringar hamnar på leverantören, utan att det påverkar er månadskostnad.

Vill du veta mer? Ladda ner Vattenfalls white paper ”Driftsäkra din elanläggning” och ta del av fem viktiga områden där Power-as-a-Service ger effekt. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Kapitel 8

Tre anledningar att välja Power-as-a-Service när ditt företag köper elkraft

Tre anledningar att välja Power-as-a-Service när ditt företag köper elkraft:

  1. Ni vill göra ny- eller reinvesteringar i elanläggningen, och vill ha en elkraftsexpert som genomför dessa istället för att lägga företagets egna resurser.
  2. Ni saknar rätt kompetens internt och vill ha ett heltäckande elsäkerhetsansvar och ökad säkerhet för företagets personal och anläggningar.
  3. Ni har en gammal elanläggning som behöver underhållas. När ni låter en partner äga elanläggningen får ni förbättrad drift och produktionssäkerhet och slipper ansvar, investeringar och tillsyn.

Kunder som valt Power-as-a-Service

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning