Förnybar energi, Fjärrvärme, Kraftvärme

Värmer alger ert företag i framtiden?

Publicerad: 2022-04-21 kl. 05:30

Värmer alger ert företag i framtiden?

Odlade mikroalger kan bli nästa innovation på vägen mot ett fossilbränslefritt samhälle. Vattenfalls mål är att nå dit 2025 och är på god väg – redan idag är biomassa den dominerande källan till värme i Sverige.

Vartannat andetag kan du tacka mikroalgerna för. Dessa mycket små, encelliga organismer är basen i havets ekologiska näringskedja. De producerar ungefär hälften av allt det syre som vi människor och andra varelser på jorden behöver för att kunna andas.

Men algerna är inte bara en grundförutsättning för livet på jorden utan de kan också vara vår räddning för ett fortsatt liv på den här planeten, i en biobaserad och kretsloppsanpassad värld.

Det är ingen överdrift att kalla alger för en multiresurs

agri1200Forskare arbetar intensivt och brett för att hitta ett effektivt och storskaligt sätt att dra nytta av den inneboende kraft som finns i mikroalger för att förse oss med energi.

Att alger är användbara vet vi sedan tidigare. De går att äta, de innehåller substanser som kan utvinnas till både hälsoprodukter och mediciner. De kan användas för att tillverka biobaserad plast och andra biomaterial och de är fenomenala på att ta upp näringsämnen som kväve och fosfor från olika utsläppskällor, vilket är bra mot övergödning. Det är ingen överdrift att kalla dem en multiresurs. Dessutom visar det sig nu att de är intressanta som källa till biomassa som kan ersätta fossil olja.

Havsvatten idealiskt

Historiskt är utvecklingen som en trestegsraket. Först samlade man tång som spolats upp på stränderna för att använda som bränsle, men det visade sig svårt att skala upp i lönsam mängd. Sedan började man att experimentera med odlade alger i sötvatten, men eftersom sötvatten också kan bli en bristvara i framtiden så är det inte ett hållbart alternativ.

Man måste räkna på vattenåtgång, energibalans och näringsämnen för att det ska vara hållbart

Nu har forskningsinstitutet Rise i Göteborg visat att det fungerar alldeles utmärkt att odla mikroalger i havsvatten för att omvandla till biomassa. Att odla alger i sådan omfattning att det kan bli meningsfullt för produktion av energi är en ekvation av enorma mått. Man måste räkna på vattenåtgång, energibalans och näringsämnen för att det ska vara hållbart i en industriprocess. Slutsatsen från forskarna är ändå att det blir både yt- och energieffektivt eftersom det går att producera en stor mängd biomassa på en liten yta – dessutom i havet, vilket inte konkurrerar med värdefull jordbruksmark på land.

Hållbar fjärrvärme

Lisa Moll, miljö- och klimatstrateg på Vattenfall berättar att de ständigt för en diskussion kring biobränslen och har en bred omvärldsbevakning för att hitta nya utvecklingsmöjligheter.

Fjärrvärmen ger oss en potential att använda det ingen annan kan eller bör använda

– Vi har en väl utbyggd infrastruktur för fjärrvärme i Sverige och vi har skapat ett effektivt sätt att hantera rester från samhället. Hela 76 procent av det vi använder i våra anläggningar i dag är biogena bränslen varav en stor del är returträ, rester från byggen och rivningar. Fjärrvärmen ger oss en potential att använda det ingen annan kan eller bör använda, sådant som inte kan återvinnas och inte deponeras. Det är hållbart!

Vilka skulle du säga är utmaningarna med att använda biomassa till förbränning och uppvärmning?

– Tekniskt sett ser vi inga utmaningar med att använda biobränsle som energikälla. Faktumet är att biobränsle har ersatt kol och oljeeldningen inom kraftvärmebranschen i Sverige utan några utmaningar.

Vad kan man säga om framtidens bränslen för fjärrvärmen, som att odla marina mikroalger som råvara till biomassa?

– Troligtvis kommer nuvarande biomassaflöden gå till andra branscher och då kommer vi att titta på andra alternativ. Men om detta blir elektrifiering eller alger är en öppen fråga.

Räcker den potentiella biomassan till för den planerade användningen i framtiden?

– Ja, det gör den. Lägg också märke till att trots den ökade befolkningsmängden i Sverige de senaste decennierna så har fjärrvärmebehovet gått ner i landet och därmed behovet av biobränsle inom branschen. Nya byggnader blir mer energieffektiva och energieffektivisering gör att efterfrågan blir mindre. Vi ser inte någon ökning av behovet inom branschen.

Biobränslen är en möjliggörare för att nå Parisöverenskommelsen och en uppvärmning av jorden inom 1,5 grader

Än så länge ligger alltså biomassa från alger i sin linda för fjärrvärmen i Sverige. Men redan i dag planeras för återvinning av spillvärme från AstaReals algodling i Gustavsberg, där alger förädlas till kosttillskott.

– Spillvärme är generellt något som vi kan bli ännu bättre på att använda oss av. Biobränslen är en möjliggörare för att nå Parisöverenskommelsen och en uppvärmning av jorden inom 1,5 grader och alla vägar dit är en del av det, säger Lisa Moll.

Hållbar värme att lita på
Fjärrvärme är en smart uppvärmning med låg miljöpåverkan. Vattenfall finns på fler än tio orter i Sverige och bygger hela tiden ut näten till fler företag och hushåll. Läs mer om fjärrvärme här!

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!