Tyska kärnkraftverk planeras stänga i april

Publicerad: 2023-02-08 kl. 10:22

Kärnkraftverket i Brokdorf

I april planeras de sista tyska kärnkraftverken att stängas. Under förra året stod kärnkraften för drygt 3 procent av Tysklands energiförbrukning som under samma år minskade med totalt 5 procent, enligt preliminär statistik.

Tyskland hade sedan 2011 planerat att helt fasa ut kärnkraft förra året, men det ryska anfallskriget mot Ukraina ändrade förutsättningarna. Folkopinionen svängde och det tyska parlamentet, Bundestag, beslutade under året att tre kärnreaktorer får fortsätta att producera el till den 15 april i år, 2023.

Tysklands plan för att ersätta kärnkraften och fossila bränslen har varit en snabb utbyggnad av vind- och solkraft, nya lösningar för energilagring som exempelvis vätgas och ökad import av el. Utbyggnaden av hållbar energiproduktion har ökat, men eftersom effektbehovet tidvis är större än vad de hållbara energikällorna kan leverera, och importen av gas från Ryssland minskar avsevärt, så har användningen av andra fossila bränslen som olja, brun- och stenkol ökat. Kärnkraft som planerbar energikälla har framför allt ersatts av fossila energikällor.

Andelen hållbart växer

Under 2022 ökade den hållbara energiproduktionen i Tyskland från sol, vind och biomassa. Förnybar energi ökade sitt bidrag till den så kallade primärenergiförbrukningen, förbrukningen direkt från energikällorna, med 4,4 procent till 17,2 procent 2022, enligt preliminär statistik från forskningsorganisationen AGEB som ägs av tyska energiorganisationer.

Kärnkraften har under de senaste åren tillfört en liten och alltmer krympande del av elproduktionen i Tyskland. Den totala energiförbrukningen i Tyskland minskade under pandemin på grund av mindre aktivitet inom industrin, färre transporter med mera. Trots det blev minskningen mellan åren 2021 och 2022, den största någonsin sedan landet återförenades 1990. Detta trots att Tysklands befolkning ökade med över en miljon människor varav de flesta är flyktingar från kriget i Ukraina. Den totala förbrukningen i landet minskade under 2022 med 4,7 procent, enligt AGEB:s preliminära statistik.

Minskad användning under 2022

Orsakerna är flera, enligt AGEB. Den kraftiga ökningen av energipriserna ledde till minskad förbrukning av ekonomiska skäl. Minskningen har berott på både kortsiktiga åtgärder och beteendeförändringar och även långsiktiga som krävt investeringar i energieffektivisering. Dessutom var 2022 varmare än 2021 vilket bedöms stå för cirka en femtedel av det minskade energibehovet.

Trots att energiförbrukningen totalt har minskat med mer än vad den minskade elproduktionen från kärnkraften står för, har behovet av effekt krävt en ökad förbränning av fossila bränslen för el- och värmeproduktion. Effekten behövs framför allt när det inte blåser och vindkraftens energitillförsel måste kompenseras av andra energikällor.

Mer kol, olja och bensin

Samtidigt som förbrukningen av naturgas minskade med nästan 15 procent ökade både användningen av brunkol och av stenkol med cirka 5 procent. Förbränningen av olja ökade med tre procent. För att ersätta naturgas ökade många hushåll sina lager av eldningsolja.

När det gäller transporter ökade bensinförbrukningen och även förbrukningen av flygbränsle under 2022 jämfört med föregående år.

Sammanfattningsvis omfattar alltså avvecklingen av kärnkraft en betydligt mindre del av Tysklands elproduktion än avvecklingen av naturgas. Och andelen energi som kärnkraften tillförde förra året var mindre än den minskade energiförbrukningen. Men som planerbar energikälla för effektbalansen har kärnkraft framför allt ersatts av förbränning av fossila bränslen. På kort sikt kommer den utvecklingen att fortsätta, men Tysklands regering satsar på att utbyggnaden av hållbar energi på sikt ska ersätta behovet av kärnkraft.


Liten andel kärnkraft
De tre tyska kärnkraftverken som fortfarande producerar el, i Grohnde, Brokdorf och Gundremmingen har en sammanlagd kapacitet på 4300 MW. Elproduktionen från de tre kärnkraftverken utgjorde cirka 3 procent av Tysklands energiproduktion 2022.
Under året minskade Tysklands energianvändning med fem procent jämfört med föregående år. Forskningsorganisationen AGEB publicerar löpande data om Tysklands energiproduktion och förbrukning.

 

Omställningen Energiewende
Tysklands omställning till förnybara energikällor delar målsättningen som Sverige har att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Omställningen kallas Energiewende.
Före Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 stod Ryssland för mer än hälften av den tyska gasimporten. Tyskland minskade importen av naturgas från Ryssland genom att importera från andra länder och genom att öka förbränningen av kol och olja.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!