Strategiska samarbeten är framtiden för hållbar energi

Publicerad: 2023-09-27 kl. 07:18

Personer som deltar i ett hybridmöte

För att säkra tillgången på el dygnet runt och året runt väljer energibolag att samarbeta. Vattenfall samarbetar med många energibolag för att säkra deras elproduktion och med olika aktörer för att utveckla ny och hållbar teknik.

Att dela på resurser och samarbeta blir allt mer kritiskt för att klara energiomställningen till ett mer hållbart elsystem. För det är en stor utmaning att balansera kraven på hållbarhet, utsläpp och utveckling med höga krav på stadig energiförsörjning.

Vattenfall har därför en lång tradition av samarbeten som under årens lopp har spridit sig över hela värdekedjan. Från stora nationella projekt som Hybrit till mer kundnära lokala samarbeten med mindre energibolag i syfte att få till en trygg och hållbar elförsörjning.

Vattenfall balansansvarig i Göteborg


I Göteborg är Vattenfall sedan oktober 2022 balansansvarig för Sveriges största helägda kommunala energibolag, Göteborg Energi. Vattenfall ser här till att det finns elproduktion som motsvarar göteborgarnas elkonsumtion. Energibolaget sökte en samarbetspartner för att bättre kunna hantera den ökade volatiliteten på elmarknaden, till följd av dagens energikris i Europa och kommande års storsatsningar på icke-planerbar energiproduktion.

Fram till 2035 beräknas effektbehovet i Göteborg öka med 70 procent jämfört med i dag, och för att hantera det satsar man på olika lösningar för flexibilitet, energieffektivisering och samverkan med olika aktörer. Genom att Vattenfall blir balansansvarig för den fysiska elhandeln minskar Göteborg Energis riskexponering.

Andra kommunala energibolag som ingått partnerskap med Vattenfall är exempelvis Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM). Syftet är här att stärka sin konkurrenskraft och fokus på klimatsmart el. Sedan 2018 levererar Vattenfall cirka 650 GWh el årligen och energibolagets kunder har nu tillgång till Vattenfalls produktportfölj.

Partnerskap för att lösa effektbristen

De kommande åren kommer att ställa helt nya krav på hela elsystemet. Föråldrade elnät i kombination med en kraftigt ökad elanvändning och en större andel förnybara intermittenta energikällor kräver nya lösningar och arbetssätt. För att matcha tillgång och efterfrågan framöver kommer inte minst olika flexibilitetslösningar att bli helt avgörande för att hålla systemet i balans.

Vattenfall samarbetar här med flera stora energibolag i syfte att undersöka ny teknik och forska på nya metoder för att möta den förväntade effektbristen. Tillsammans med bland andra E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät undersöker man i EU-projektet CoordiNet hur elnätet kan användas smartare och mer flexibelt. Lokala marknadsplatser har skapats för att testa förutsättningar och problem rent konkret.

Ett liknande forskningsprojekt är Sthlmflex där Vattenfall Eldistribution tillsammans med den andra nätägaren i Storstockholm, Ellevio, har skapat en lokal flexibilitetsmarknad. Syftet är att testa olika tekniker och lösningar för att utbud och efterfrågan ska fungera och hjälpa upp kapacitetsbristen i de lokala elnäten.

Vätgas en nyckel

Även om elektrifieringen tar över på allt fler områden så kan inte alla processer köras på el. Det kan vara vissa industriprocesser som kräver mycket hög temperatur eller exempelvis långväga transporter med flyg. Fast här kan man istället ta hjälp av vätgas som producerats med hjälp av fossilfri el.

Vattenfall är här inblandade i flera projekt. Tillsammans med LKAB och SSAB driver man HYBRIT-projektet för fossilfri järn- och ståltillverkning med hjälp av vätgas. Med SAS, Lanza Tech och Shell undersöks möjligheterna att utveckla hållbart flygbränsle, så kallat elektrobränsle, med hjälp av vätgas. Med Preem respektive St1 genomförs två olika studier för att producera elektrobränsle med hjälp av vätgas från havsbaserad vindkraft.

Vätgas kan komma att bli helt avgörande för att minska industrins och flygets beroende av fossila bränslen. Men för att det ska kunna ske behövs stora investeringar och gemensamma satsningar på alla nivåer för att få fram ny teknik, god tillgång på vätgas och en fullskalig värdekedja. Många av Vattenfalls vätgasprojekt genomförs tillsammans med olika partners eftersom ingen kan genomföra övergången på egen hand.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!