Förnybar energi, fossilfri, omställning

Stort fokus på energi i den nya budgetpropositionen

Publicerad: 2020-09-15 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 14:07

Stort fokus på energi i den nya budgetpropositionen

I den nyutkomna budgetpropositionen för 2021 föreslår Regeringen att 9,7 miljarder kronor läggs i satsningar på grön återhämtning. I den ingår bland annat förlängning av klimatklivet, utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el, förlängt solcellsstöd till kommuner och företag, statliga kreditgarantier för gröna investeringar och utökade resurser till Energimarknadsinspektionen för att kapa handläggningstider och få fart på utbyggnaden av elnät.

Regeringen har nu presenterat miljösatsningarna i den kommande höstbudgeten som spås bli en ”gamechanger”. Förslagen bygger på en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna och innefattar investeringar med fokus på grön omställning som ska leda Sverige ur krisen. Energy Plaza sammanfattar förslagen på grön återhämtning.

Förlängt solcellsstöd och förhöjt tak för energiskatt för egenproducerad el

För egenproduktion av el i bland annat mindre solanläggningar utvidgas effektgränsen för skatteplikt från dagens 255 kW till 500 kW. Föreslaget är också att förnybar el, inklusive solel, från mindre anläggningar får fullständig skattebefrielse genom större möjligheter till avdrag i deklarationen. Regeringen vill också skjuta till 260 miljoner kronor till stöd i solcellsinvesteringar för kommuner och företag och en stödnivå på 10 procent under 2021.

Elnät - Utbyggnad och höjt anslag till Energimarknadsinspektionen

Regeringen är beredda att tillföra 15 miljoner kronor till Energimarknadsinspektionen under 2021 för att hålla upp farten i utbyggnaden och upprustningen av elnätet. Därmed får myndigheten de resurser som krävs för att kunna avsluta befintliga ärenden, bearbeta inkommande ansökningar, hålla tidsramar och på sikt frigöra framtida resurser.

Hållbara transporter och omställning av fordonsflottan

En av de tyngsta posterna i budgetpropositionen är satsningarna inom transportsektorn; sammanlagt 5,4 miljarder kronor. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta stärks genom förändringar av bonus-malus-systemet och kraven på vad som räknas som miljöbilar skärps. Rena elbilar ska premieras framför laddhybrider. Reduktionsplikten skärps så att mer förnybara drivmedel blandas in i bensin och diesel, och så att långsiktiga förutsättningar skapas för produktion av svenska biodrivmedel.

Järnvägen stöttas genom tillskott till underhåll för totalt 500 miljoner kronor 2021 och 400 miljoner kronor per år för överflyttning av godstransporter från lastbil till tåg.

Kollektivtrafiken beviljas ”corona-stöd” för två miljarder kronor för att den ska kunna rulla vidare trots minskade biljettintäkter.

Energieffektivisering bostäder och fastigheter

Regeringen bedömer att det krävs stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet. Stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus ska omfatta 900 miljoner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023.

Ytterligare breddning av Industriklivet

Industriklivet har sedan 2018 stöttat utvecklingen av lösningar för att reducera processrelaterade utsläpp som ofta är svåra att komma åt. Möjligheterna breddas till stöd i andra industriprojekt som exempelvis biodrivmedel, vätgasproduktion, plastreturraffinaderier, återvinningsanläggningar och batteriproduktion. Breddningen har en tydlig koppling till den nyligen fastlagda strategin för cirkulär ekonomi som ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen. Industriklivet ska enligt förslaget stärkas för 2021 med 150 miljoner kronor till knappt 750 miljoner kronor. 

2019 stod industrin för drygt 35 procent av Sveriges energiförbrukning. Läs mer om elkonsumtion i industrin här.

Ökad takt i omställningen till en cirkulär ekonomi

Regeringen föreslår att Naturvårdsverket får 10 miljoner kronor per år för stärkt arbete med cirkulär ekonomi. Naturvårdsverket ser över sina vägledningar kring avfallslagstiftningen så att ett mer cirkulärt förhållningssätt kan tillämpas och mer avfall användas och nyttjas som en resurs.

Som en del i att främja övergången till en cirkulär ekonomi ökar nu regeringen möjligheterna till återvinning och sekundär utvinning av metaller. Sekundär utvinning av metaller är ett växande alternativ till primär brytning.

Arbetet mot en cirkulär ekonomi kommer att bidra till bättre förutsättningar för näringslivet att ställa om och svenska företag att stärka sin konkurrenskraft.

Energieffektivisering är ett viktigt och ytterst nödvändigt steg i hållbarhetsarbetet. Ta hjälp av vår kompletta guide så får du koll på vad som ska göras från början till slut.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!