Elkonsumtion i industrin

Hög elförbrukning medför höga krav på elavtalet

Det är ingen hemlighet att industriföretag i regel förbrukar mycket el och för många företag utgör elen en stor del av kostnaderna. Det är därför avgörande att ha ett gott samarbete med sitt elhandelsföretag och välja ett elavtal som man känner sig trygg med. 

Industriföretagen och miljön

Förutom kostnadsperpektivet är såklart även miljön en avgörande faktor vid val av elavtal. Med hjälp av samarbeten och partnerskap finns det ett flertal sätt att minska industrins klimatpåverkan och bidra till en fossilfri framtid. 

Nedan hittar du bland annat tips och checklistor för hur du minskar elförbrukningen och sparar elkostnader för ditt industriföretag. Vi går igenom viktiga aspekter att ha i åtanke när du väljer elhandelsföretag och hur ditt företag kan stötta utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion. 

Kapitel 1

Energieffektivisera din industriverksamhet

2019 stod industrin för drygt 35 procent av Sveriges energiförbrukning. Regeringen har gjort flera budgetsatsningar för att öka de gröna investeringarna inom industrin.

Läs mer om budgetsatsningarna i vår artikel:
> Stort fokus på energi i den nya budgetpropositionen

El är en stor del av kostnaden för många industriföretag. Ju mer el du förbrukar, desto viktigare blir det förstås att effektivisera energiförbrukningen och ha ett bra elavtal. Men att minska elförbrukningen är viktigt för alla industriföretag. Vinsten av ett effektivare energiutnyttjande kommer inte bara det enskilda företaget till godo, utan hela samhället.

Det går att minska energikostnaderna med så mycket som 20 procent utan större investeringar. En åtgärd är att göra nattvandringar för att se vilka maskiner och lampor som är i drift när verksamheten ligger ner. Kan något stängas av? En annan åtgärd är att fundera på om er spillvärme kan återvinnas.

Allt du behöver veta om energieffektivisering hittar du här:
> Energieffektivisering för företag - Spara kostnader!

Checklista energieffektivisering

Ladda även ner vår checklista för att komma igång snabbt med att energieffektivisera ditt industriföretag. 

Checklista energieffektivisering industri

Kapitel 2

Välj rätt elleverantör

Att välja rätt partner för din elleverans är en viktig faktor för att ta kontroll över energikostnaderna och möta krav från omvärlden. Se till att välja en elleverantör som har erfarenhet av att arbeta med industribolag och förstår dina utmaningar.

Du ska kunna ställa krav på att elleverantören hjälper dig med omvärldsbevakning av lagar och regler för just ditt verksamhetsområde.

Leverantören ska också stötta dig att hantera risk på ett sätt som är optimalt för ditt bolag. Det är även av stor vikt att elleverantören arbetar proaktivt för att hjälpa dig att låsa elpriset vid rätt tillfälle, så att du inte betalar för mycket.

Tänk på att välja en stabil partner som du kan lita på kommer att finnas kvar. Ytterligare en faktor som blir allt viktigare är att leverantören ska kunna hjälpa er på vägen mot en fossilfri framtid.

Läs även:
> Det får ditt företag med Vattenfall som elleverantör

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_opencast_mine_02

Kapitel 3

Kraven på miljöprofilering ökar

Att ha en stark miljöprofil blir betydelsefullt när fler och fler kunder ställer krav på företags hållbarhetsarbete. För att möta de stigande kraven är det viktigt att välja en leverantör som hjälper dig att ställa om företagets energiförbrukning. Arbetet behöver ske på två håll: dels genom att minska energibehovet så mycket det går, dels genom att köpa den el verksamheten använder så miljösmart som möjligt. 

Inom flera industrier sker stora strukturförändringar där elektricitet stegvis ersätter fossila bränslen. Ett exempel är inom gruvindustrin, där stora investeringar görs i att elektrifiera transporter. 

Small Screen 72 DPI-Vattenfall_Circular_object_blue_collar

Kapitel 4

Elpris – en komplex fråga 

När du väljer leverantör är det lätt att tro att lägsta pris är bäst. Men leverantörens påslag på elpriset utgör en mycket liten del av kostnaden. En faktor som påverkar elpriset desto mer är att låsa priset vid rätt tidpunkt. Vissa perioder är det mer lönsamt att ha ett rörligt elpris. Ska du binda priset är det avgörande att det sker vid en tid då elpriset är förmånligt.

Hur ska du lyckas pricka rätt?

Har du inte tid och kompetens att själv följa svängningarna på elbörsen är svaret att välja en leverantör som arbetar proaktivt för att hjälpa er att låsa elpriset vid rätt tillfälle.

Guide till elupphandling

Använd vår checklista för att få vägledning genom din elupphandling och för att säkerställa att du inte missar någon av de viktiga aspekter du bör överväga när du väljer elavtal.

New call-to-action

Kapitel 5

Rätt risknivå för verksamheten

Ett viktigt ställningstagande när du köper el är att bestämma vilken risk du vill ta i företaget och vilken du vill betala er leverantör för att ta åt er. Det finns flera olika risker att hantera när du köper el. Vill du ha en stor riskexponering, eller vill du känna att priset är tryggat framåt när du gör budgetarbetet?

Läs mer: De 8 riskerna i elhandeln 

Kostnaden för elen påverkas av bland annat valutaförändringar, väder, och huruvida du har gjort en korrekt prognos av ditt framtida elbehov. Se till att din leverantör kan hjälpa dig att riskoptimera utifrån verksamhetens förutsättningar.
Vattenfall_industrial_plastic_pet_bottles

Kapitel 6

Tjäna pengar på att anpassa din förbrukning

För att kraftnätet ska fungera krävs det att nätet är i balans. Detta innebär att elförbrukningen behöver vara lika stor om den mängd el som tillförs nätet. För att uppnå balans i elnätet finns det företag och andra aktörer som anpassar sin elkonsumtion genom att slå av eller på elförbrukningen under korta perioder. Att anpassa elförbrukningen på detta sätt kallas för att sälja flexibilitet.

Har ditt industribolag möjlighet att vara flexibel i sin energianvändning? Då finns det möjlighet att tjäna pengar på att anpassa förbrukningen.

Energieffektivisering

Olika studier visar att det inom området stödprocesser finns en stor lönsam effektiviseringspotential. Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning bara genom att ändra rutiner och beteende – utan att investera en krona. 

New call-to-action

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Thanet_wind_farm_27-1-1

Kapitel 7

Energikartläggning – ett krav för stora industribolag

För stora industriföretag är det ett lagstadgat krav att företaget genomför en energikartläggning, EKL. Det finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för bolaget ska vara skyldigt att genomföra en EKL: du ska ha fler än 250 anställda och omsätta minst 50 miljoner euro eller har en balansomslutning på minst 43 miljoner euro. 

Syftet med en energikartläggning är att få en överblick över hur mycket energi som används för att bedriva verksamheten. Dessutom innehåller en EKL förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras för att bli mer energieffektiva, spara pengar och minska energiförbrukningen.

Läs mer om hur energikartläggning går till här. 
NTeknik2-2

Kapitel 8

Analysera era elkostnader

Även mindre företag, som inte har lagkrav på göra en energikartläggning, har förstås nytta av att få överblick över företagets elförbrukning. När du ska ta kontroll över företagets energikostnader är det avgörande att ha kunskap om hur förbrukningen ser ut. Se därför till att välja en leverantör som ger dig full insyn i företagets energianvändning. 

Hos Vattenfall får alla företagskunder tillgång till verktyget EnergySite Plus. Här har vi samlat förbrukning, fakturor och jämförelser mellan tidsperioder. I EnergySite Plus kan du jämföra företagets olika leveranspunkter, exempelvis fabriker.

När du genomför åtgärder för att minska elförbrukningen blir det lätt att kontrollera om åtgärderna får effekt. Du kan också följa upp och se vilket ekonomiskt utfall som förändringarna får. Relevant data – enkelt överblickbart på ett enda ställe – gör energieffektiviseringen enklare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning