VF_clock_rgb 2020-06-03 Lästid: 6 min
Klimatneutral elEPD med klimatneutralitet

Hur långt har vi kvar till 100% klimatneutralitet?

Den stora aktuella frågan som många ställer sig idag är ”Hur ska vi bli fossilfria, och hur mycket tid har vi på oss?”. Många inser att vi sitter fast i gamla vanor och gammal infrastruktur som måste ställas om för att vi ska nå målet med fossilfritt. Minskningen av växthusgaser måste ske snabbt och till låga nivåer inom kort, men helt fossilfritt är möjligt först efter att omställningen är helt genomförd. Det rimligaste antagandet är att det är möjligt att nå 100% fossilfritt inom en generation.

Sverige har satt ett mål att vara klimatneutralt 2045

- men då behöver utsläppen minska 5x snabbare än de senaste 25 åren.

Riksdagen röstade ja för klimatpolitiska ramar den 15 juni 2017. I samband med detta mål föreslog regeringen också en klimatlag som innebär en skyldighet för de kommande regeringarna att genomföra klimatpolitiken utifrån klimatmålen och rapportera om framstegen. Allt i syfte att senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, dvs, att nå klimatneutralitet och vara fossilfri inom en generation.

Klimatmålet som framgår av regeringens förslag:

  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Det kan exempelvis vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark samt investeringar i andra länder.
  • Utsläppen i Sverige utanför EU ETS bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent lägre. För att nå målen till år 2030 och 2040 får högst 8 respektive 2 procentenheter av utsläppsminskningarna ske genom kompletterande åtgärder.
  • Utsläppen från inrikes transporter utom inrikes flyg ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU ETS.

Läs om Vattenfalls handlingar för att nå klimatmålen

hållbar-värme-heat

Hur ska vi då nå målet mot klimatneutralitet?

För att nå målet mot klimatneutralitet och 100% fossilfritt inom en generation, till år 2045, så måste alla delar av samhället ställa om. Det finns dock delar av samhället som släpper ut mer, och som om det skulle åtgärdas, ge oss ett ordentligt kliv framåt mot våra mål.

Sverige släpper totalt ut ca 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Industrin står för 17 miljoner ton och transportsektorn för 18 miljoner ton. Industri och transport är därför med sina 65% av de totala utsläppen intressanta att titta närmare på för att kapa en stor del av klimatpåverkan. Dessutom är det tre tydliga sektorer inom industrin som utmärker sig – stål, cement och raffinaderier. Dessa tre industrisektorer står för totalt 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

 

Elektrifiering är nyckeln

Forskning och utveckling pågår inom samtliga 3 industrisektorer för att reducera och eliminera utsläppen av växthusgaser. Nyckeln är elektrifiering.

Inom stålindustrin tittar man på att ersätta kolet som insatsvara och istället använda vätgas. Vätgasen i sin tur är framställd genom spjälkning av vatten genom elektrolys – elen som används är i sin tur så kallad ”klimatneutral el".

Inom raffinaderiindustrin gör man en liknande lösning som inom ståltillverkningen, dvs att ersätta kolet som insatsvara mot vätgas som framställts av klimatneutral el.

Slutligen inom cementtillverkningen gör man tester på att ersätta de fossila bränslen som krävs i cementtillverkningen med elektrifiering – även här med klimatneutral el.

Den andra stora utsläppskällan – transportsektorn – är också på god väg att minimera sina utsläpp och användning av fossila bränslen. Svaret är även här givet – elfordon som laddas med klimatneutral el.

elbil-klimatneutral-el

Räcker det med att skifta över till klimatneutral el, och vad innebär egentligen klimatneutral el?

All framställning av kraft tär på vår miljö och påverkar vårt klimat. En dellösning är enligt exemplen ovan att elektrifiera med el som är garanterad klimatneutral. Dock så finns det ett antal åtgärder som man först måste åtgärda och se till att man som företag har kontroll över innan man tar steget att elektrifiera eller klimatkompensera. T.ex. gäller det att ha koll på sin totala förbrukning av el och att man verkligen har gjort allt för att först energieffektivisera och reducera sitt klimatavtryck så mycket som möjligt. Vilka olika steg man måste ta hänsyn till kan du läsa mer om här

Summering:

För att lyckas med målet att uppnå ett fossilfritt samhälle 2045, inom en generation, krävs 4 huvudbyggstenar:

  • Ett robust elsystem baserat på 100% förnybart, klimatneutral el.
  • En energi- och resurseffektiv nationell värmeförsörjning.
  • Elektrifiering av industriella processer.
  • En helt fossilfri fordonsflotta.

New call-to-action

Fem trender som kommer att påverka både ditt företag och energilandskapet som ni verkar i.

Ladda ner guiden