Lagar och skatter

Den svenska elmarknaden är sedan 1996 en avreglerad marknad med fri konkurrens. Detta gäller elhandeln, och inte nätabonnemangen. Den främsta handeln av el sker på en börs som heter Nord Pool Spot. Trots avregleringen 1996 så omfattas elmarknaden fortfarande av en hel del regler, lagar och skatter. Nedan ges en beskrivning av de viktigaste delarna för att få en översikt av svenska regler och skatter för elhandeln för företag.

Behöver du komma igång snabbt med årets energikartläggning? I en pdf har vi satt ihop en checklista för energikartläggning för stora företag.

VF_clock_rgb Lästid:  min

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
Kapitel 1

Elskatter – Vad gäller?

Riksdagen har beslutat att energiskatten för 2020 blir 35,3 öre/kWh (44,13 öre/kWh inklusive moms). Detta innebär en skattehöjning med 0,6 öre/kWh exklusive moms och 0,65 öre inklusive moms. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Skatteavdrag för viss verksamhet

Företag som bedriver viss typ av verksamhet kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Detta jämnas vanligen ut genom återbetalning via Skatteverket. Företag i delar av norra Sverige, inom tjänstesektorn, kan få ett skatteavdrag direkt på elhandelsfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag med ekonomiska svårigheter, varken direkt på elhandelsfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Övriga ändringar från 1/1 2018

Från 2018 gäller ett antal ändringar angående vilken verksamhet som har rätt till lägre eller ingen energiskatt och ändringar i regelverket avseende återbetalning och frivillig skattskyldighet.

• Fler datacenter får rätt till en lägre energiskatt via återbetalning från Skatteverket.

• Elanvändning för värme och kyl till datorhallar ges möjlighet till lägre energiskatt via återbetalning från Skatteverket.

• Skatteåterbetalning kan nu beviljas månadsvis när vissa kriterier är uppfyllda.

• Gränsen för snabbare återbetalning från Skatteverket sänks till 150 000 kWh per kalenderår för det nedsättningsberättigade ändamålet.

• Gränsen för att bli frivilligt skattskyldig ändras till förväntad elanvändning om 10 GWh per kalenderår för det nedsättningsberättigade ändamålet.

Norrskatteavdrag direkt på faktura

Företag inom tjänstesektorn i delar av norra Sverige, kan även fortsatt få ett skatteavdrag direkt på fakturan – nu på elnätsfakturan. Har du ett sådant avdrag på fakturan från din elhandlare idag, så överförs det inte per automatik till dina elnätsfakturor. Vi rekommenderar att du tar kontakt med ditt elnätsföretag, för att ta reda på hur du går tillväga för att även i fortsättningen få norrskatteavdrag.

Frivilligt skattskyldig?

Tidigare kunde företag som bedriver viss verksamhet ha rätt till energiskattebefrielse direkt på elhandelsfakturan mot försäkran. Detta system upphörde den 1 januari 2018 och ersattes med återbetalning av energiskatten via Skatteverket. Det går dock under vissa förutsättningar att bli frivilligt skattskyldig, vilket innebär att företaget själv ansvarar för inbetalning av energiskatt direkt till Skatteverket.

Läs mer om elskatter för företag i vår guide:

  • Skatteavdrag för viss verksamhet 
  • Full återbetalning av energiskatt
  • Verksamhet med rätt till återbetalning
  • Frivillig skattskyldighet

Du kan också läsa om energiskatten i vår blogg, som du hittar här.


New call-to-action

Kapitel 2

EKL – Energikartläggningsdirektivet för stora företag

Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) trädde i kraft den 1 juni 2014, och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Vad betyder detta, och hur gör man för att följa lagen?

Berörs ditt företag av lagen?

Det är endast stora företag som berörs av lagen. Definitionen av stora företag är:

Sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansräkning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Detta innebär att cirka 1500 företag i Sverige berörs av lagen. Definitionen av företag är varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet. Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som består av att erbjuda varor eller tjänster på en marknad. Läs lagtexten på riksdagens hemsida här.

Företag som uppfyller kriterierna berörs oavsett om verksamheten bedrivs med eller utan vinstsyfte. Även offentliga verksamheter kan räknas som företag.

Dessutom – beräkningen som bestämmer om ett företag uppfyller kriterierna skall göras på global nivå. Detta innebär att ett svenskt företag som understiger 250 personer eller understiger 43 miljoner EUR per år ändå omfattas av lagen om den globala koncernen företaget tillhör överstiger gränserna för antal sysselsatta eller omsättning.

Ladda ner våra tips på hur du kommer igång snabbt med energikartläggningen

Hur genomförs energikartläggning?

En godkänd energikartläggning måste genomföras av personer med särskild kompetens och skall ge en representativ bild av företagets energianvändning.

Med särskild kompetens menas en certifierad energikartläggare eller inom ett så kallat certifierat energi- eller miljöledningssystem.

Energikartläggningen måste ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Utöver energianvändningen så skall även EKL ge förslag på åtgärder som företaget kan genomföra för att minska sina kostnader genom minskad energianvändning och ökad energieffektivitet.

Certifierad energikartläggare

För att genomföra energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning i stora företag krävs att personen har följande utbildning eller erfarenhet:

1. Teknisk högskoleexamen och minst tre års erfarenhet av arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning eller

2. Annan relevant högskoleexamen och minst fyra års erfarenhet av arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning eller

3. Teknisk utbildning på gymnasienivå eller liknande yrkeshögskoleutbildning eller kvalificerad yrkesutbildning och minst fem års erfarenhet av arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning eller

4. Minst tio års erfarenhet av arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning.

Personen ska därmed:

1. Ha kunskap om att agera på ett oberoende och opartiskt sätt i sitt arbete.

2. Kunna leda en energikartläggning i enlighet med dessa föreskrifter och tillhörande vägledningar vilket omfattar planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering.

3. Ha förmåga att samla in, analysera och sammanställa information om energianvändning samt att utifrån denna information beräkna företagets energiprestanda och identifiera kostnadseffektiva åtgärder.

4. Ha kunskap om mätning och uppföljning för att kunna analysera data och upprätta uppföljningsrutiner samt ta fram lämpliga nyckeltal för uppföljning av energianvändningen.

5. Ha kunskap om energianvändning och energieffektivisering i byggnad, byggnader, verksamhet och transporter i olika typer av företag.

6. Ha kunskap om energisystemets och energimarknadernas uppbyggnad samt ingående delar i tillräcklig utsträckning för att bedöma hur det kan påverka företagets energianvändning och de identifierade kostnadseffektiva åtgärderna.

7. Ha kompetens för att kunna redovisa vad olika åtgärdsalternativ innebär för företagets energiprestanda, energisystemet samt energisystemets miljö och klimatpåverkan.

8. Ha erfarenhet av att kommunicera och förmedla kunskap om energieffektivisering och energieffektiviseringsåtgärder

9. Ha kunskap om företagsekonomi och finansieringslösningar för att kunna ta fram beslutsunderlag och investeringskalkyler för kostnadseffektiva åtgärder

10. Löpande upprätthålla och utveckla sina kunskaper i energikartläggning och energieffektivisering.

Energi- eller miljöledningssystem

Om ert företag har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem kan energikartläggningen genomföras inom det certifierade ledningssystemet och samtidigt uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag.

Kravet är att det certifierade energi- eller miljöledningssystemet innehåller krav på energikartläggning motsvarande 6 § i lagen om energikartläggning i stora företag samt att tillhörande föreskrifter ska tillämpa ett certifierat ledningssystem enligt internationell ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard eller motsvarande krav.

Energikartläggning checklista

Energikartläggare som är godkänd i ett annat EU-land

En person som är godkänd att genomföra energikartläggningar inom andra EU-länder enligt Energieffektiviseringsdirektivet artikel 8 får även genomföra energikartläggningar i Sverige.

Kartläggare från andra medlemsstater ska registrera sig hos Energimyndigheten för att få genomföra kartläggningar i Sverige.

Energikartläggningens innehåll

Energikartläggningen kräver ett visst innehåll och görs enklast via ett antal steg för att komma fram till en representativ bild av företagets energianvändning.

Avgränsning av energikartläggningen

Endast företagets energianvändning i Sverige skall omfattas av kartläggningen. Även andra avgränsningar kan göras, till exempel där företaget inte har eget förfogande över energianvändningen, såsom inköpta transporter eller byggnadsenergin om företaget sitter i hyrda lokaler.

Identifiering av den totala energianvändningen

För att identifiera företagets totala energianvändning måste företagets verksamhet i sin helhet kartläggas. I kartläggningen måste all energianvändning ingå i sammanställningen, utöver de ovan nämnda avgränsningarna. Energianvändningen skall sedan även fördelas på olika energibärare såsom el, fjärrvärme, olika drivmedel och bränslen. Energianvändningen skall också fördelas på byggnader, verksamhetsenergi och transporter. Allt genom kvantifieringar med mätningar eller beräkningar. Enklast tar man hjälp av energileverantörer eller från energifakturor som grund.

Fastställande av den betydande energianvändningen

När man har den övergripande beskrivningen av företagets totala energianvändning kan företaget fastställa den betydande energianvändningen. Här görs prioriteringar där delar av den övergripande beskrivningen som inte bedöms vara betydande energianvändning avgränsas bort.

Genomförande av detaljerad energikartläggning

Det återstående som är kvar efter avgränsningar och gjorda prioriteringar från den övergripande beskrivningen är företagets betydande energianvändning, och därmed den del som skall ingå i den detaljerade energikartläggningen. Den detaljerade energikartläggningen skall resultera i förslag på kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering och besparing av energi.

Sammanställning av energikartläggningsrapporten

Slutligen har vi en detaljerad energikartläggning med förslag på kostnadseffektiva åtgärder. Tillsammans med den översiktliga beskrivningen av företagets totala energianvändning sammanställs allt i en rapport som skall sparas.

Rapportera in till Energimyndigheten

Det finns möjlighet att genomföra den detaljerade energikartläggningen etappvis under maximalt fyra år. Den första fyraårsperioden löper mellan 2016 - 2019. Uppdelningen av den detaljerade energikartläggningen bör åtminstone vara jämnt fördelat över de fyra åren, men kan göras under en kortare tidsperiod.

Om företaget gör sin första rapportering 2018 förkortas rapporteringsperioden och etapperna löper mellan 2017-2019.

  • En årlig redovisning ska göras fram till att all betydande energianvändning har genomgått en detaljerad kartläggning. Hela energikartläggningen ska vara klar vid utgången av 2019 och slutredovisning ska ske första kvartalet 2020.

Rapportering till Energimyndighetens e-tjänst sker elektroniskt här.

När du behöver komma igång snabbt

Är du lite sent ute eller vet du inte hur du ska börja med energikartläggningen? Vi har tillsammans med Aktea sätt ihop tips på hur du kommer igång snabbt.

EKL Checklista energikartläggning företag

Kapitel 3

Elhandlarcentrisk modell / Elmarknadshubben

I juni 2015 gav regeringen Energimarknadsinspektionen och Svenska Kraftnät i uppdrag att införa en central informationshanteringsmodell med syftet att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell. Den elhandlarcentriska modellen innebär att kunderna endast behöver ha kontakt med elhandelsföretaget till skillnad från idag då elkunden har kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget.

Regeringsuppdraget

Regeringens utgångspunkt i uppdraget åt Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen är:

En tjänstehubb bör utformas så att hubben är ett nav för grundläggande processer och funktioner på elmarknaden och att dessa stöder en elhandlarcentrisk marknadsmodell enligt det regelverk som föreslås av Energimarknadsinspektionen. […] Vidare bör tjänstehubben även hantera information som hjälper kunderna att vara aktiva på marknaden och öka förtroendet på marknaden.

Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elkunderna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning.

Elmarknadshubbenmarknadshubb-for-el

Elmarknadshubben är det nav för informationen som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden, en central informationshanteringsmodell. Hubben, som utvecklas och driftas av Svenska Kraftnät, är en databas som kommer att innehålla information om elanläggningar, elkunder, mätvärden för produktion och mätvärden för förbrukning.

För mer information om elmarknadshubben, se förklaringsfilm från Svenska Kraftnät här.

Elhandlarcentrisk marknadsmodell

I samband med införandet av Elmarknadshubben övergår även elmarknaden till att bli elhandlarcentrisk. Den elhandlarcentriska modellen innebär att elanvändare bara behöver ha kontakt med elhandelsföretaget som ska fakturera samtliga kostnader mot slutkund (för både elförbrukning och elnätsanvändning). Idag har elanvändaren kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget.

Undantagen där elkunden har kontakt med det nätansvariga företaget är frågor som är direkt kopplade till det fysiska elnätet såsom t.ex. elavbrott samt anslutning av nya anläggningar till nätet.

Den centrerade rollen för elhandelsföretaget innebär också att elhandelsföretaget kommer att hantera in- och utflyttning liksom leverantörsbyten.

All data som är faktureringsgrundande kommer att finnas samlad i elmarknadshubben, men själva faktureringen kommer att hanteras från respektive elhandelsföretags eget system. 

elhandlarcentrisk-marknadsmodell

Kapitel 4

Mikroproduktion – Regler för egen produktion av el

Genom att använda egenproducerad el minskar du din elkostnad. Dessutom gör du en insats för miljön. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till ditt kontrakterade elhandelsbolag. Men vad gäller på skatteområdet? Kan man producera och sälja hur mycket el som helst? Kan man producera i en anläggning och använda elen i en annan?

Varför mikroproduktion?

Flera drivkrafter ligger bakom intresset för att producera sin el själv, ofta i form av så kallad mikroproduktion, som förekommer både i hushåll och företag. För energisystemets del innebär det en utmaning bland annat i och med att elnätet måste anpassas till en mer ojämn elproduktion.

Den absolut största andelen mikroproduktion sker som komplement till den inköpta elen. Detta har fött begreppet ”prosument”, som syftar på att elanvändaren är både producent och konsument.

hus-solpaneler

Vilka regler gäller för skatt och moms?

En näringsidkare är yrkesmässig producent vid försäljning av överskottsel.

Om toppeffekten är >255 kW så blir näringsidkaren själv energiskatteskyldig på uttaget om 8 000 kWh (OBS! dessutom i alla uttagspunkter i organisationsnumret) samt också på den egenförbrukade elen eftersom näringsidkaren då är en yrkesmässig producent.

Om inmatning av egen producerad el är lika med uttaget så ges 60 öre/kWh i skattereduktion. Är inmatningen större än uttaget så begränsas skattereduktionen till uttaget i kWh. Max 30 000 kWh (18 000 kr).

Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Sälja överskottsproduktionen

Det elhandelsföretag som säljer el till dig som mikroproducent har också genom lag så kallad mottagningsplikt, och måste ta emot den el som ni som mikroproducent levererar in på nätet i samma punkt. Mottagningsplikten gäller endast såvida inte mikroproducenten har avtalat med någon annan om att ta emot elen.

Vidare får elnätsföretaget en skyldighet att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket angående hur många kWh som matats in och tagits ut i anslutningspunkten under året, samt anslutningspunktens identifikation. Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter gäller förutsatt att ni som mikroproducent anmält till elnätsföretaget om produktion av förnybar el i punkten.

Vid inkoppling av en anläggning på det allmänna nätet är det obligatoriskt att anmäla detta till elnätsföretaget. Detta för att elnätsföretaget ska kunna beräkna om det behövs förstärkningar.

Så här säljer du din överskottsel

Steg 1 - Anslut din el

Steg 2 - Säkerställ att ni uppfyller kraven

Steg 3 - Kontakta ditt elhandelsbolag

Steg 4 - Börja sälja din el

Nu är du igång! För en mer detaljerad beskrivning över hur du går till väga klicka här.

Om du har Vattenfall som din elleverantör – se Vattenfalls villkor för köp av mikroproduktion från företag.

Tips: Du kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller. Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet.

Kapitel 5

Lagen om Hållbarhetsredovisning

2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att hållbarhetsredovisning är ett krav för stora företag i Sverige. Den innefattar företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner. Här ingår förutom den privata sektorn statliga bolag, börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag samt offentliga verksamheter.

Vad skall redovisas?

En hållbarhetsrapport skall enligt de nya kraven innehålla information som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av dess verksamhet i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

I rapporten ska företaget beskriva sin affärsmodell, väsentliga risker inom områdena samt de policys som finns för hantering av riskerna. Beskrivningen ska även omfatta uppföljning av dessa policys genom text samt presentation av centrala resultatindikatorer.

Läs mer här om hur du lägger upp ert arbete får att få en komplett Hållbarhetsredovisning.

Lästips: EU:s taxonomi – detta behöver du som köper el veta

Din guide för hållbarhetsredovisningen

Allt fler företag kommer att beröras av den numera lagstadgade hållbarhetsredovisningen. Läs vår guide för tips på vad du behöver tänka på när det är dags för dig.
hallbarhetsredovisning

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Om du känner att Vattenfall kan hjälpa dig med frågor kring energi, fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.