Att köpa el i Sverige

Att handla el är en komplex affär. Det ställer krav på att du förstår hur elmarknaden fungerar. Du behöver veta vilka risker som finns och fatta beslut om hur du ska hantera dem. Du bör även skaffa kunskap om hur ditt företag kan arbeta för att bli mer energieffektivt. Dessutom är upphandling av el många gånger viktig för att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål.

Här har vi samlat information och råd som ger dig den kunskap du behöver för att handla el.

Kapitel 1

Elnät och eldistribution

Vårt svenska elnät är drygt 55 200 mil långt och arbetskrävande att underhålla. Det delas upp i tre olika delar: stamnät, regionnät och lokalnät. 

Distributionen av el sker genom ett reglerat monopol. Det innebär att aktörer som äger regionala och lokala nät har ensamrätt att distribuera el på sina elnät. Elhandeln å andra sidan är en konkurrensutsatt marknad. Du kan fritt välja vilken aktör du vill köpa din el från.

På vår sida om elnät och eldistribution beskriver vi hur elnätet är uppbyggt och förklarar skillnaden mellan elhandel och eldistribution.

Mer om Elnät och eldistribution

Din kompletta guide till marknaden

Det är lätt att tänka på el som någonting enkelt och självklart, men den svenska elmarknaden består av ett antal faktorer som alla måste samverka för att vårt elsystem ska fungera. 

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Kapitel 2

Effektbalans

För att elnätet ska vara stabilt behöver det finnas balans mellan den mängd el som produceras och den mängd som förbrukas. Frekvensen i vårt elnät är 50 Hz och den ska hela tiden upprätthållas. I dag har vi inte möjlighet att lagra el i någon större omfattning. Det krävs ett ständigt pågående arbete för att bibehålla balansen. Det är elproducenterna som har ansvaret för detta arbete. 

Det finns många olika verktyg som används för att upprätthålla effektbalansen i elnätet. Vilka dessa är och hur de används går vi igenom på vår sida om effektbalans.

Mer om Effektbalans

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Incharge_aerial_sthlm_city_blocks

Kapitel 3

Aktörer på elmarknaden

Många olika aktörer är inblandade i leveransen av el från elproducent till elanvändare. Nätägare heter de företag som äger nätet och distribuerar elen. Elhandelsföretag kallas de som säljer el till slutkunden. Systemansvarig är myndigheten Svenska kraftnät, som har helhetsansvar för Sveriges elsystem. Det finns även balansansvariga som ser till att balansen i elnätet upprätthålls. 

I Sverige handlas el på elbörsen Nord Pool Spot. Där sysslar eltraders med finansiell handel av el och handel av fysisk överföring av el.

På vår sida om aktörer på elmarknaden går vi igenom aktörerna och vilken roll de spelar på den svenska elmarknaden.

Mer om Aktörer på elmarknaden

Kapitel 4

Risker i elaffären

Att köpa el är precis som alla affärer förknippat med risk. Som kund kan du välja att ta alla risker själv. Då behöver du ha kompetens och resurser att hantera dem. Alternativet är att låta elleverantören stå för hela eller delar av risken. 

Den mest uppenbara risken när du handlar el är elprisrisken. Det så kallade spotpriset på el sätts på elbörsen och förändras varje timme. Den som vill minska elprisrisken kan prissäkra. Det gör du antingen på egen hand eller genom att välja fastpris och överlåta risken till elleverantören.

Andra risker i elaffären är valutarisk, balanskostnadsrisk, prisområdesrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk, volymrisk och administrativ risk. På sidan om risker i elaffären förklarar vi vad dessa risker innebär och hur du kan hantera dem.

Mer om Elavtal, rådgivning och elhandel

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_brand_sthlm_city_man_eskate_bridge

Kapitel 5

Hållbarhet och socialt engagemang

Hållbarhetsarbetet är en grundbult i Vattenfalls arbete för en mer klimatsmart livsstil. Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. För att nå det målet räcker det inte att förändra vår egen verksamhet. Vi jobbar också med våra kunder, partners och leverantörer för att bidra med innovativa produkter och lösningar.

Ett viktigt initiativ som Vattenfall är med och driver är HYBRIT, som utvecklar en fossilfri ståltillverkning. Det kommer att ha stor påverkan för att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp.

På vår sida om hållbarhet och socialt engagemang berättar vi mer om hur Vattenfall arbetar med hållbarhet. Där hittar du också information om hur du kan få bättre koll på företagets energiförsörjning och göra val som är bra för miljön.

Mer om Hållbarhet och socialt engagemang

5 steg mot en klimatneutral elkonsumtion

Ta ditt hållbarhetsarbete till nästa steg. Ta reda på vad som krävs för att göra din elförbrukning klimatneutral.

New call-to-action

 

Kapitel 6

Energiteknik

En hållbar framtid kräver engagemang från alla delar av samhället. Vi förbrukar ständigt mer el och behöver tillsammans utveckla sättet vi producerar el på. 

Vattenkraft är i dag den viktigaste förnybara energikällan i Norden. Vattenfyllda magasin kan fungera som ett batteri både i Norden och internationellt. Samtidigt gör Vattenfall stora investeringar i vindkraft. Det är vindkraften som ska möta den ökade konsumtionen på el.

I vår sektion om energiteknik berättar vi om några av de utvecklingsprojekt som hjälper oss att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Du får också en inblick i hur el produceras idag.

Mer om Energiteknik

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_Vargfors_power_station_drone_019_2019 (1)

Kapitel 7

Energieffektivisering

När du energieffektiviserar din verksamhet skapar du ekonomisk, social och klimatmässig hållbarhet. Många gånger kan enkla åtgärder minska energiförbrukningen. Ofta krävs små eller inga investeringar. 

På vår sida om energieffektivisering går vi igenom vilka hinder som finns för energieffektivisering och hur du kan övervinna dem. Vi går också igenom ett antal enkla åtgärder som du kan vidta för att göra din verksamhet mer energieffektiv.

Mer om Energieffektivisering

Börja prenumerera nu!

uppsala-crop

Kapitel 8

Elkonsumtion för fastigheter och infrastruktur

Det finns mycket att göra när man vill minska elkonsumtionen i en fastighet. En del åtgärder är individuella för den enskilda fastigheten, som att täta fönster eller se över belysningen. Andra åtgärder handlar om infrastrukturen i området. För att skapa ett mer hållbart samhälle behöver vi se till helheten av hur energin kan användas i ett område. Till exempel kan spillvärmen från en industri bli en energikälla för en annan fastighet. 

På vår sida om elkonsumtion för fastigheter och infrastruktur går vi igenom vad du kan göra för att minska elkonsumtionen. Vi ger också tips om hur du väljer elleverantör till ditt fastighets- eller infrastrukturbolag.

Mer om Elkonsumtion för fastigheter och infrastruktur

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_industrial_plant_steel-1-1-1-1

Kapitel 9

Elkonsumtion i industrin

För många industriföretag är el en stor kostnad. Därför är det extra viktigt att ha ett bra elavtal och effektivisera energiförbrukningen. Energieffektiviseringen kommer dessutom hela samhället till godo eftersom industrin står för en stor del av Sveriges energiförbrukning. 

Ett industriföretag kan ganska enkelt minska sina energikostnader med så mycket som 20 procent. Du kan också tjäna pengar på att anpassa din elförbrukning för att skapa balans i elnätet. På vår sida om elkonsumtion i industrin har vi samlat tips och råd för dig som köper el till ett industriföretag.

Mer om Elkonsumtion i industrin

 

Kapitel 10

Offentlig upphandling

Att göra en offentlig upphandling av el kan vara ganska komplext. Det är viktigt att upphandlingen sköts rätt för att få bra kvalitet på det du köper. För en bra upphandling krävs en tydlig kravspecifikation och rätt kvalificeringskrav. Då kan du utvärdera anbuden på ett bra sätt. 

Sköts upphandlingen dåligt kan du få sämre kvalitet, en helt annan produkt än vad som var tänkt eller ett högre pris. 

På vår sida om offentlig upphandling av el går vi igenom vad du behöver tänka på när du ska upphandla el i offentlig sektor.

Mer om Offentlig upphandling av el

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Entrance_Head_Office_Netherlands_04 (1)

Kapitel 11

Lagar och skatter

Elmarknaden omgärdas av en hel del lagar, regler och skatter. Vi betalar alla skatt för den el vi konsumerar, men vissa verksamheter har rätt till skatteavdrag. Även åtgärder som att återanvända värme och kyl till datorhallar kan ge sänkt energiskatt.

Stora företag behöver följa särskilda regler kring hållbarhetsredovisning och energikartläggning, EKL. Det pågår också en förändring av marknadsmodellen på elmarknaden som ska göra det enklare för företag att handla el. 

På vår sida om lagar och skatter får du överblick över de viktigaste delarna av det svenska regelverket för elhandel för företag.

Mer om Lagar och skatter

Ladda ner fördjupning