Partnerskap i elaffären

Att erbjuda elhandel kan vara både lönsamt och innebära en värdefull service till kunderna. Ni har en befintlig kundstock att vända er till, och en kundtjänst som kan hantera frågor. Att bedriva elhandel behöver inte vara svårt – hur komplext det blir beror på vilken affärsmodell ni väljer.

Inför det vägvalet finns flera saker att ta ställning till. De faktorer som bör påverka ert val är er riskbenägenhet, er kompetens inom elhandel, vilka resurser ni har och var ert affärsfokus ligger.

Kapitel 1

Syftet med elhandel

Varför bedriva elhandel?

För ett kommunalt bolag eller en förening handlar det sällan bara om lönsamhet, utan även om att erbjuda en viktig service. Ni stärker relationen till era kunder. Ni hjälper dem i en ekonomisk vardag där antalet valmöjligheter kan vara överväldigande.

Som kommunalt bolag har ni ett förtroende hos medborgarna. Många kommuninvånare är redan kunder i kommunens bolag genom abonnemang på exempelvis vatten eller sophantering. Att handla el av en välkänd organisation är både tryggt och enkelt.

Finn en samarbetspartner

Har ni inte den kompetens som krävs för att hantera allt arbete som elleveransen innebär kan ni välja att fokusera på kundrelationen. Troligen har ni redan kundtjänst på plats. Ni har långsiktiga kundrelationer och fungerande rutiner för fakturering.

Resten kan överlåtas till en samarbetspartner. Även betalflödet kan läggas ut om ni önskar. Ni väljer själva vilka delar ni vill och kan hantera.
some_Vattenfall_Customer_Girl_Dog_Running_Wind_Farm_511

Kapitel 2

Risker i elhandelsaffären

Inom elhandel brukar man prata om åtta olika risker som elhandelsbolag behöver hantera själv eller genom en partner. Det är balanskostnadsrisk, elprisrisk, valutarisk, prisområdesrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk, volymrisk och administrativ risk.

Läs mer om vad det innebär här.

Volym- och balanskostnadsrisk

Den största risken att hantera är volymrisken. När ett elhandelsbolag köper in el prissäkras en viss mängd el som ska förbrukas längre fram i tiden. Om den verkliga förbrukningen blir högre eller lägre kan merkostnaden bli mycket hög.

Balanskostnadsrisken är en annan viktig risk att hantera. Varje elleverantör har ett ansvar att tillföra elsystemet lika mycket el som kunderna förbrukar. Om en prognos blir fel kliver Svenska kraftnät in och rättar till obalansen. Då uppstår en kostnad.

Som elhandelsbolag behöver ni ta ställning till vilka risker ni ska hantera själva, och vilka ni vill att en partner tar hand om. Med en trygg partner kan ni stå helt fria från risk.
Vattenfall-Så fungerar elaffären-11

Kapitel 3

Aktörer att förhålla sig till i elhandelsaffären

Elmarknaden är komplex och består av en lång rad olika aktörer som spelar olika roller i produktionen och leveransen av el.

Elproducenten

Elproducenten står för elproduktionen medan nätägare äger elnätets olika delar – stamnät, regionnät och lokala nät. Elbörser är de handelsplatser där leverans av el köps och säljs.

Svenska kraftnät

Statligt ägda Svenska kraftnät är systemansvarig och har till uppgift att bland annat se till att kraftsystemet är i balans. 

Läs mer om effektbalans i nätet

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Entrance_Head_Office_Netherlands_04 (1)

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen har ansvar för att energimarknaden fungerar som den ska. 

Energimyndigheten

Energimyndigheten har ansvar för att ställa om Sveriges elsystem till att bli hållbart.

Elförbrukare

Sist men inte minst finns elanvändaren som förbrukar energin.

Läs mer om de olika rollerna på energimarknaden här.

Elhandelsbolagets ansvar

Som elhandelsbolag har du flera olika roller att fylla. I första hand är du leverantör av el. Men leveransen gör dig också till balansansvarig. Dessutom behöver du köpa in den el som kunderna förbrukar, vilket gör dig till eltrader.

Det är dock inte nödvändigt att axla alla dessa roller själv. Du kan välja att lägga ut dem på en samarbetspartner.

Webp.net-resizeimage (11) (1)-1

Kapitel 4

Miljö och hållbarhet

Klimatet och den globala uppvärmningen är vår tids stora ödesfråga. Klimatfrågan är därför en allt mer avgörande faktor vid val av elleverantör och elkontrakt.

Läs mer om energiomställningen här.

Elhandlare och klimatet

Som elhandlare behöver ni förstå och förhålla er till de olika komponenter som hänger ihop med elavtalet och som har relevans för elens klimatpåverkan. Ett viktigt begrepp är ursprungsgarantier, som garanterar elens ursprung och därmed även dess klimatpåverkan. Ett annat är EDP, vilket innebär miljödeklarerad el och som gör det enklare att jämföra el.

Både privatpersoner och företag behöver kunna granska och lita på var elen de köper kommer ifrån. För företag ger det möjlighet till livscykelanalys och att redovisa hur stor miljöpåverkan deras produktion har i hela värdekedjan. Det finns en efterfrågan på klimatneutral el.

Med en kunnig och pålitlig partner i elaffären får ni stöd att hantera hållbarhetsfrågorna – och kan erbjuda era kunder de garantier och certifikat som krävs.
Webp.net-resizeimage (12) (1)

Kapitel 5

Lagar och regler

Det finns många lagar och regler att förhålla sig till som elhandelsföretag. Regelverket kring elmarknaden är komplext och under förändring. Dessutom behöver elhandelsbolag förhålla sig till de lagar som gäller vid all handel mot konsument, som konsumentköplagen och marknadsföringslagen.

Exempelvis är det viktigt att använda rätt terminologi vid marknadsföring av hållbar el. Elhandelsbolag behöver även kunskap om skatteförfarandelagen, inkomstskattelagen och lagen om skatt på energi, liksom ett antal olika förordningar.

Det görs regelbundet tillsyn av att reglerna kring elmarknaden följs. Då behöver ni kunna redovisa hur ni följer lagstiftningen.

Om ni saknar de resurser som krävs för att följa förändringarna i lagstiftningen är det klokt att välja en kunnig partner som bevakar området åt er. På Vattenfall följer vi kontinuerligt utvecklingen och meddelar våra kunder inför förändringar som påverkar deras verksamhet.

Läs gärna mer om lagar och skatter på elmarknaden här.
Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_living_audi_keba_charger_169

Kapitel 6

Affärsmöjligheter i energiaffären

Grunden i energiaffären är försäljning av el. Genom samarbeten kan erbjudandet utökas för att möta kundernas andra, kompletterande behov på energiområdet.

Det finns idag en ökande efterfrågan på laddstationer för elbilar. Bland kunderna finns såväl fastighetsägare som företag och bostadsföreningar.

Även solceller är ett attraktivt erbjudande för både företagskunder och privatkunder. För exempelvis en lantbrukare kan en större anläggning utgöra ett nytt ben i verksamheten. Privatpersoner kan få möjlighet till självförsörjning och försäljning av överskottsel.

Batteritjänster är ett annat växande område inom energitjänster. Det kan handla om att hantera batterilager åt en kommun eller organisation.

Även flexibilitetstjänster är en eftertraktad tjänst. Genom att anpassa sin elanvändning och nyttja mindre el när elnätet är hårt belastat kan företag skapa en ny inkomst.

När ni ser över er elhandel bör ni fråga er: Vilka grupper av kunder har vi och vilka tjänster är av värde för dem?
Vattenfall-Så fungerar elaffären-2

Kapitel 7

Olika affärsmodeller för elhandlare

Vilken affärsmodell ni ska ha i er elhandel avgörs av dels vilken risk ni vill ta, dels vilka resurser ni har för att själva hantera riskerna i elaffären.

Om ni är riskbenägna och har stora resurser kan ni välja att hantera alla risker på egen hand. Det innebär bland annat att ni köper in el genom att handla terminer på elbörserna. Ni behöver noga gå igenom vilka kompetenser som krävs och hur era processer ska se ut. Det kan krävas flera nya tjänster i organisationen för att täcka behoven. En erfaren partner kan hjälpa er att få processer och rutiner på plats.

Med en bra partner kan ni också välja att lägga över en del av risken. Exempelvis kan ni välja att enbart ta volymrisken själva, eller prisrisken. Ni kan också välja portföljförvaltning där er partner hjälper er att hantera prisrisken.

Vattenfall erbjuder samarbete inom alla nivåer av risk. Ni väljer vilken risk ni vill hantera – så tar vi hand om resten. ­

Ni kan också välja en totalt riskfri affärsmodell. Då sköter Vattenfall allt från leverans av el till betalflöden. Ni har relationen till kunden och får en kommission som ersättning.
Webp.net-resizeimage (2) (1)

Kapitel 8

Skapa en organisation för elhandel

Att ha rätt organisation är avgörande för att elhandeln ska fungera på ett bra sätt. Vilken organisation ni behöver beror på hur affärsmodellen ska se ut. Hur mycket kommer ni att hantera själva, och vad kommer ni att låta en partner sköta? Det avgör vilken logistik och process som krävs, och vilka resurser och vilken kompetens ni behöver säkerställa. Det påverkar också vilket systemstöd ni behöver.

En erfaren partner kan hjälpa er att skapa rätt organisation utifrån era behov. På Vattenfall har vi lång erfarenhet att stötta våra partners och kunder till en välfungerande elhandelsorganisation.
medium-1

Kapitel 9

Tekniskt systemstöd

För en lyckad elaffär krävs olika typer av systemstöd. Det dagliga arbetet i ett elhandelsföretag innebär flera olika slags uppgifter att lösa.

Det behövs ett system som ger information och stöd till försäljningsarbetet, exempelvis ett CRM-system eller system för marknadsföring, som Marketing Automation. Det kan stötta i vilka rutiner som ska följas och vilken kunskap företaget har om kunderna – för att ta fram rätt erbjudande.

Ett faktureringssystem krävs också, som enkelt visar vilka avtal som finns idag för respektive kund. Det kan vara ett enklare eller mer omfattande affärssystem beroende på vilka behov organisationen har.

Det är också viktigt att kunna göra lönsamhetsbedömningar för elaffären. Det hanterar elhandelsbolag genom system för matchning av kostnader respektive intäkter för inköp och försäljning av el. Det finns också system för att hantera själva elaffären med exempelvis prissäkringar, som ofta är specifika för olika elhandelsföretag.

Vi på Vattenfall har lång erfarenhet av att stötta våra partners med rätt systemstöd.
Webp.net-resizeimage (14) (1)

Kapitel 10

Nödvändig kompetens för elhandlaren

För att hantera hela elaffären krävs både resurser och kunskap. För företag och föreningar där elhandeln är en bisyssla är det ofta inte meningsfullt att satsa stora resurser på att förvärva rätt kompetens. Istället blir den mest effektiva lösningen arbeta med en partner som tillhandahåller de resurser som behövs.

Det beslut ni behöver fatta är hur mycket risk, och därmed också ansvar, ni vill hantera själva. Ni kan ta hela risken, delar av den eller ingen alls.

På Vattenfall erbjuder vi en rad olika samarbetsformer. Vi hjälper er att hitta den modell som är rätt för er.

Genom att samarbeta med Vattenfall får ni:

  • Tillgång till Vattenfalls samlade kompetens för att stärka er kunskap och konkurrenskraft.
  • En partner med stort miljö- och hållbarhetsfokus och en fossilfri elleverans.
  • Konkurrenskraftiga och riskhanterande elhandelsmodeller för inköp av el, elcertifikat och ursprungsmärkning.
  • Tillgång till ett unikt nätverk av energibolag för utbyte av kunskap och erfarenhet.

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning