Publicerades: 2019-05-24 Senast uppdaterad: 2021-02-19 Lästid: 6 min
Hållbarhet och socialt engagemang

Framtidens Elmarknad – Våra fossilfria mål

Ladda ner som PDF

Hur ser framtidens elmarknad och samhälle ut? När vi genomför en energiomställning i Sverige, hur inkluderar vi resten av Europa och resten av världen? Finns det en affärsmöjlighet för svenska lösningar och företag i omställningen?

Den rapport från Världsnaturfonden (WWF) The Energy Report – 100% renewable electricity by 2050 som skrevs 2011 har fått vind i seglen. Kostnadsbilden för förnybar energi ritas om och visionen i rapporten blir ett globalt mål. Anledningen är bland annat tekniksprång, policys, subventioner och framförallt en förändrad attityd i samhället.

Den 8 år gamla WWF-rapporten tar bland annat upp energieffektivisering, energireducering, elektrifiering och livsstil på ett mer visionärt sätt, för att arbeta mot målet om en maximal temperaturhöjning på 1,5 grader till år 2050. Läs mer om målet här, där vi diskuterar hållbarhet och socialt engagemang inom energisektorn. Idag kan vi se en konkret mätbarhet i förändringen, och att visionen snarare har blivit ett mål.

Men - med mer förnybar elproduktion och ökad efterfrågan blir utmaningen istället att lyckas undvika en effektbrist.

Fossilfritt Europa 2050

Eurelectric, den europeiska branschorganisationen för elföretag, tog 2018 fram en rapport kring hur Europa kan minska sitt fossilberoende till år 2050. I rapporten kan man läsa om olika scenarier för de mest energiintensiva sektorerna och deras väg mot en fossilfri framtid.. Det framgår även att kostnaden för omställningen kommer att bli mindre än väntat. En liknande rapport togs fram av samma organisation 2011, men kostnadsbilden har i den nya versionen minskat med 40%. En av slutsatserna i rapporten är att regioner i Europa har olika förutsättningar att minska sitt fossilberoende och behöver därför olika mycket hjälp, vilket innebär att EU måste gå in och hjälpa vissa medlemsstater.

Den huvudsakliga slutsatsen är dock att det är fullt möjligt att ställa om till ett samhälle helt utan fossil energi. Nedan förklarar vi närmare varför.

  • Rapporten från Eurelectric har visat att det är möjligt. De kostnadsminskningar för förnybar el som framkommer visar att det är ekonomiskt gångbart.
  • Tekniska lösningar finns redan eller är under utveckling.
  • En stor del av lösningen på världens klimatutmaning ligger i elektrifiering, både genom direkt verkan och genom att använda elektricitet för att framställa vätgas.
  • Det finns tydliga politiska mål, och ett starkt engagemang från branscher och kunder.
  • Ett stort tryck kommer från allmänheten, framförallt från yngre personer.
  • Vattenfall tror absolut att vi och våra kunder ska kunna leva fossilfritt inom en generation.
  • Frågan är inte längre om, utan hur vi gör det kostnadseffektivt, och med en tryggad leveranssäkerhet. Det är avgörande för framtiden.

Kostnaderna för förnybar elproduktion minskar

Priserna på både vindkraft och solkraft sjunker (Utility PV). Anledningen till minskningen är bland annat ny teknik som påverkar verkningsgraden och användningen av dataanalyser för optimering av uttag. Utbyggnaden av förnybar el har också pressat priserna neråt och dessa beräknas vara lägre än för fossil elproduktion inom två år. Om man räknar in värdeminskningen på fossila kraftverk så är det redan idag billigare att bygga förnybar elproduktion.

utility-pv-fornybar-energi-graf

Utmaningar med fossilfri energi

Med en allt större andel av sol- och vindkraft i elsystemen blir det svårare att upprätthålla rätt frekvens i elnäten. Solkraften kommer in under dagtid och vindkraft när det blåser. På lokal nivå kan det bli en utmaning även i Sverige trots att elproduktionen idag till största del består av vatten- och kärnkraft. Svenska Kraftnät, som ansvarar för att det finns en balans mellan effektbehov och tillgång till effekt, löser balansproblemet tillsammans med både elproducenter och större elförbrukare som har möjlighet till flexibilitet i sitt elbehov.

Användningen av el har förändrats

All fler bilar, bussar och tyngre trafik går över till el. Nya industrier såsom datacentraler, men också delar av processerna i produktionen hos större industrier, möter samma framtid. Målet är att öka elektrifieringen, vilket innebär att elanvändningen och effekttopparna kommer att öka. För att Svenska Kraftnät ska kunna säkra kraftbalansen i stamnäten behöver de hjälp både från förbrukare och producenter. Med en större och förändrad elförbrukning för både industri, städer och inom transportsektorn ställer det högre krav även på eldistributions-bolagen i Sverige att hålla balansen på makronivå.

Även på mera lokal nivå måste industrier och begränsade områden kunna hantera effekttoppar med hjälp av lagringsmöjligheter, smart styrning och flexibilitet, alltså både på produktions- och konsumtions-sidan. Elanläggningar kommer att möta nya utmaningar, men med hjälp av nya sätt att arbeta och ny teknik skapas nya kostnadseffektiva möjligheter. Det finns alltså uppenbara affärsmöjligheter inom energiområdet genom samarbete, kunskapsdelning och teknikutveckling i framkant. Lösningar och produkter utvecklade i Sverige kan skalas upp och exporteras.

Om du vill veta mer om framtidens elmarknad, ta del av Andreas Regnells presentation kring ämnet genom att trycka på knappen nedan.

 

En fossilfri framtid kräver också en fossilfri fordonsflotta. Läs om hur vi ska nå en miljon elbilar redan år 2030.

miljon-elbilar-2030

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara ner artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till dig via mejl.